Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00018 007193 21304662 na godz. na dobę w sumie
Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje - Inwestowanie - Efekty - ebook/pdf
Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje - Inwestowanie - Efekty - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: CeDeWu Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7941-291-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Aniołowie biznesu, jako dostawcy kapitału, a także mentorzy i współzarządzający przedsięwzięciami, są w centrum zainteresowania książki K. Brzo­zowskiej „Business Angels na rynku kapitałowym: motywacje, inwestowanie, efekty'.

Autorka przedstawia motywacje włączania się zamożnych osób prywatnych w finansowanie i prowadzenie bardzo ryzykownych przedsięwzięć inno­wacyjnych oraz podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn dynamicznego rozwoju instytucji aniołów biznesu w obecnym otoczeniu biznesowym, a także wskazuje główne korzyści i zagrożenia płynące z takiego zaangażowania inwestycyjnego.

W książce przeanalizowano ekonomiczne przesłanki zapotrzebowania na aniołów biznesu, przedstawiono ich definicję, charakterystykę standardowe­go profilu i celów działania oraz występujące na rynku wysokiego ryzyka „rodzaje aniołów' wyodrębnione według wybranych kryteriów. Badaniu pod­dano również problematykę inwestowania przez anioły biznesu, a w szczególności formy ich działania oraz poszczególne etapy procesu podejmowa­nia decyzji inwestycyjnych i warunków zaangażowania kapitałowego, a także kwestie współistnienia z funduszami venture capital. Dla zobrazowania skali działania aniołów biznesu zwięźle zaprezentowano rozwój instytucji aniołów biznesu w jej kolebce, czyli w Stanach Zjednoczonych oraz w kra­jach Unii Europejskiej i innych, a na ich tle analizę dotychczasowej działalności aniołów biznesu w Polsce.

Książka „Business Angels na rynku kapitałowym: motywacje, inwestowanie, efekty' jest adresowana do specjalistów zajmujących się problemami kapi­tału i źródeł finansowania. Stanowi bazę informacyjna dla potencjalnych przedsiębiorców i inwestorów, a także może służyć jako podstawa do pogłębie­nia badań w zakresie rynku wysokiego ryzyka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Okl Anioly Biznesu.qxd 2007-12-11 23:19 Page 1 Anio³owie biznesu, jako dostawcy kapita³u, a tak¿e mentorzy i wspó³zarz¹dzaj¹cy przedsiêwziêciami, s¹ w centrum zainteresowania ksi¹¿ki K. Brzozowskiej „Business angels na rynku kapita³owym: motywacje, inwestowanie, efekty”. Autorka przedsta- wia motywacje w³¹czania siê zamo¿nych osób prywatnych w finansowanie i prowa- dzenie bardzo ryzykownych przedsiêwziêæ innowacyjnych oraz podejmuje próbê wyjaœnienia przyczyn dynamicznego rozwoju instytucji anio³ów biznesu w obec- nym otoczeniu biznesowym, a tak¿e wskazuje g³ówne korzyœci i zagro¿enia p³yn¹- ce z takiego zaanga¿owania inwestycyjnego. W ksi¹¿ce przeanalizowano ekonomiczne przes³anki zapotrzebowania na anio- ³ów biznesu, przedstawiono ich definicjê, charakterystykê standardowego pro- filu i celów dzia³ania oraz wystêpuj¹ce na rynku wysokiego ryzyka „rodzaje anio³ów” wyodrêbnione wed³ug wybranych kryteriów. Badaniu poddano równie¿ problematykê inwestowania przez anio³y biznesu, a w szczególnoœci formy ich dzia³ania oraz poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych i warunków zaanga¿owania kapita³owego, a tak¿e kwestie wspó³istnienia z funduszami venture capital. Dla zobrazowania skali dzia- ³ania anio³ów biznesu zwiêŸle zaprezentowano rozwój instytucji anio³ów biznesu w jej kolebce, czyli w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Unii Europejskiej i innych, a na ich tle analizê dotychczasowej dzia³alnoœci anio³ów biznesu w Polsce. Ksi¹¿ka „Business Angels na rynku kapita³owym: motywacje, inwe- stowanie, efekty” jest adresowana do specjalistów zajmuj¹cych siê problemami kapita³u i Ÿróde³ finansowania. Stanowi bazê informa- cyjn¹ dla potencjalnych przedsiêbiorców i inwestorów, a tak¿e mo¿e s³u¿yæ jako podstawa do pog³êbienia badañ w zakresie rynku wysokiego ryzyka. Księgarnia internetowa w w w . c e d e w u . p l Infolinia - 0 508 200 251 Zamówienia telefoniczne 0 22 827 38 89 ISBN 978-83-7556-054-1 EAN 9788375560541 CENA 46 zł Anioly biznesu ex ok.indd 1 Anioly biznesu ex ok.indd 1 2008-02-07 13:57:46 2008-02-07 13:57:46 © 2008 Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie irozpowszechnianie wjakimkolwiek celu orazpostaci bez pisemnej zgody autora iwydawcy. Recenzent: prof. zw. dr hab. Jerzy Węcławski DTP: CeDeWu Sp. z o.o. Wydanie I, Warszawa 2008 ISBN 978-83-7556-054-1 EAN 9788375560541 Wydanie I elektroniczne, Warszawa 2020 ISBN 978-83-7941-291-4 Wydawca: CeDeWu Sp. z o.o. 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47/49 tel.: (4822) 827 38 90, 49 88 645, fax (4822) 827 38 89 e-mail: cedewu@cedewu.pl Księgarnia Ekonomiczna 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47 Ekonomiczna Księgarnia Internetowa cedewu.pl Anioly biznesu ex ok.indd 2 2008-02-07 13:58:14 Anioły biznesu na rynku kapitałowym Spis treści Wprowadzenie ..........................................................................................7 Rozdział 1. Źródła finansowania działalności innowacyjnej ................11 1.1. Rozwój innowacyjnych przedsięwzięć .............................11 1.2. Etapy finansowania innowacyjnych przedsięwzięć ..........13 1.3. Problemy kapitałowe rozwoju przedsięwzięć ...................16 Rozdział 2. Pojęcie, istota działania i motywacje aniołów biznesu .....29 2.1. Pojęcie anioła biznesu .......................................................29 2.2. Cele działania aniołów biznesu ........................................31 2.3. Pozycja aniołów biznesu w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć ....................................................................33 2.4. Profil anioła biznesu .........................................................38 Rozdział 3. Rodzaje aniołów biznesu ...................................................45 3.1. Kryteria klasyfikacji aniołów biznesu ...............................45 3.2. Klasyfikacja aniołów biznesu według motywacji działania ..........................................................46 3.3. Klasyfikacja aniołów biznesu według doświadczenia zawodowego .............................................48 3.4. Klasyfikacja aniołów biznesu według kompetencji i aktywności inwestycyjnej .................................................49 3.5. Klasyfikacja aniołów biznesu według roli w inwestycji ...51 3.6. Klasyfikacja aniołów biznesu według doświadczenia inwestycyjnego ..................................................................54 PLATINIUM 3 Anioly biznesu ex ok.indd 3 Anioly biznesu ex ok.indd 3 2008-02-07 13:58:16 2008-02-07 13:58:16 Krystyna BRZOZOWSKA 3.7. Klasyfikacja aniołów biznesu według sformalizowania spotkań ..............................................................................56 Rozdział 4. Formy działania aniołów biznesu ......................................59 4.1. Ryzyko inwestowania przez anioły biznesu .....................59 4.2. Modele rynku aniołów biznesu .........................................63 4.3. Konsorcja aniołów biznesu ...............................................66 4.4. Sieci aniołów biznesu .......................................................69 Rozdział 5. Proces inwestycyjny aniołów biznesu ................................73 5.1. Zasady inwestowania przez anioły biznesu ......................73 5.2. Pozyskiwanie informacji o możliwościach inwestowania 74 5.3. Ocena propozycji inwestycyjnych .....................................79 5.4. Due dilligence ....................................................................83 5.5. Wstępna wycena ................................................................85 5.6. Zawarcie umowy kapitałowej ...........................................87 5.7. Warunki skutecznego inwestowania przez anioły biznesu 89 Rozdział 6. Współpraca aniołów biznesu i funduszy venture capital ...93 6.1. Różnice i podobieństwa ....................................................93 6.2. Podejście do Due dilligence i monitoringu inwestycji ......98 6.3. Współpraca aniołów biznesu z funduszami venture capital ..........................................101 6.4. Współinwestowanie .........................................................103 Rozdział 7. Rozwój instytucji aniołów biznesu ...................................107 7.1. Początki działania aniołów biznesu ................................107 7.2. Rynek aniołów biznesu w Stanach Zjednoczonych .......111 7.3. Rynek aniołów biznesu w Unii Europejskiej ..................115 7.4. Tendencje rozwojowe rynku aniołów biznesu ................121 7.5. Rynek aniołów biznesu w wybranych krajach ...............124 4 CeDeWu.pl Anioly biznesu ex ok.indd 4 Anioly biznesu ex ok.indd 4 2008-02-07 13:58:16 2008-02-07 13:58:16 Anioły biznesu na rynku kapitałowym Rozdział 8. Rozwój instytucji aniołów biznesu w Polsce ....................131 8.1. Profil aniołów biznesu ....................................................131 8.2. Sieci aniołów biznesu .....................................................132 8.3. Fundusze zasiewowe i rozwojowe ..................................141 8.4. Przykłady udanych inwestycji aniołów biznesu .............145 Rozdział 9. Wspieranie rozwoju instytucji aniołów biznesu ...............147 9.1. Ulgi i udogodnienia podatkowe w Unii Europejskiej .....147 9.2. Rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych ......151 9.3. Schematy współfinansowania .. ......................................152 9.4. Fundusze venture capital .................................................156 Zakończenie ..........................................................................................159 Bibliografia ...........................................................................................162 PLATINIUM 5 Anioly biznesu ex ok.indd 5 Anioly biznesu ex ok.indd 5 2008-02-07 13:58:16 2008-02-07 13:58:16 Anioly biznesu ex ok.indd 6 Anioly biznesu ex ok.indd 6 2008-02-07 13:58:16 2008-02-07 13:58:16 Anioły biznesu na rynku kapitałowym Wprowadzenie Kapitał jest czynnikiem warunkującym jakikolwiek rozwój gospodarczy w obrębie świata, regionów, krajów, jak i pojedynczych podmiotów gospo- darczych. Dlatego też zagadnienia dotyczące kapitału oraz możliwości jego wzrostu stanowią obszerny zakres w badaniach naukowych. Zagadnienia ceny kapitału (stóp procentowych), ryzyka, premii za ryzyko, dostępu do kapitału można znaleźć w opracowaniach czołowych ekonomistów. Generalizując, kapitałem są szczególnie zainteresowane dwie strony: • poszukujący kapitału, • posiadający nadwyżki kapitału. Poszukujący kapitału są zainteresowani dostępem do kapitału jak naj- tańszego, niezabezpieczonego szczególnymi warunkami utrudniającymi im bieżące funkcjonowanie. Posiadający nadwyżki kapitału są zainteresowani uzyskaniem relatyw- nie jak najwyższych stóp zwrotu przy jak najniższym ryzyku. Problem dostępu do kapitału nabiera szczególnego znaczenia dla małych, dopiero startujących przedsięwzięć, które nie są w stanie korzy- stać z powszechnie stosowanych źródeł, takich jak kredyty, emisja akcji, fundusze venture capital, itp. W szczególności dotyczy to przedsięwzięć o dużym poziomie innowacyjności. Zapewnienie kapitału umożliwiają- cego rozwój przedsięwzięcia na etapie jego startu i wczesnego rozwoju może ułatwić w dalszej kolejności dostęp do innych źródeł. Problem ten nie jest bez znaczenia także dla posiadających nadwyżki kapitału, ponie- waż ryzyko utraty włożonych środków w takie przedsięwzięcia może być bardzo wysokie. Wysokie ryzyko wynikające z innowacyjności projektu oraz wczes- nego etapu jego rozwoju często jest powiększane przez niedostateczne przygotowanie menedżerskie przedsiębiorców, brak znajomości rynku i zasad nim kierujących. Zatem doskonałym rozwiązaniem umożliwiają- cym – z jednej strony – niwelowanie luki kapitałowej, a z drugiej – luki PLATINIUM 7 Anioly biznesu ex ok.indd 7 Anioly biznesu ex ok.indd 7 2008-02-07 13:58:17 2008-02-07 13:58:17 Krystyna BRZOZOWSKA menedżerskiej, może być pozyskanie inwestorów chcących podzielić się zarówno kapitałem, jak i posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zamian za przewidywane korzyści w przyszłości. Takie rozwiązanie jest z powo- dzeniem wykorzystywane głównie w Stanach Zjednoczonych, a także dy- namicznie rozwija się w innych krajach, szczególnie zachodnioeuropej- skich. Działanie instytucji indywidualnych inwestorów, zwanych aniołami biznesu, można z całą pewnością określić mianem akceleratorów rozwoju ryzykownych, obiecujących przedsięwzięć. Aniołowie biznesu są przedmiotem niniejszego opracowania, przed- stawiającego ich rolę jako nieocenionych dostawców kapitału dla począt- kujących przedsięwzięć, z jednoczesnym gwarantowaniem korzyści dla siebie. Celem opracowania jest zbadanie przesłanek włączania się zamożnych osób prywatnych w finansowanie i prowadzenie bardzo ryzykownych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz podjęcie próby wyjaśnienia przyczyn dynamicznego rozwoju instytucji aniołów biznesu w obecnym otoczeniu biznesowym, a także wskazanie głównych korzyści i zagrożeń płynących z takiego zaangażowania inwestycyjnego. W opracowaniu, podzielonym na 9 rozdziałów, można wydzielić 3 czę- ści – każda składająca się z 3 rozdziałów. W części pierwszej przedstawiono główne zagadnienia dotyczące ka- tegorii aniołów biznesu, a mianowicie ekonomiczne przesłanki zapotrze- bowania na inwestorów w postaci aniołów biznesu, ich definicję, charak- terystykę standardowego profilu i celów działania oraz występujące na rynku wysokiego ryzyka rodzaje aniołów wyodrębnione według wybra- nych kryteriów. Część druga obejmuje problematykę inwestowania przez anioły biznesu, a w szczególności formy ich działania oraz poszczególne etapy procesu po- dejmowania decyzji inwestycyjnych oraz warunków zaangażowania kapita- łowego, a także kwestie współistnienia z funduszami venture capital. Część trzecia zawiera zwięzłą prezentację rozwoju instytucji aniołów biznesu w jej kolebce, czyli w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Unii Europejskiej i innych, a na ich tle analizę dotychczasowej działalno- ści aniołów biznesu w Polsce. Rozważania zamyka rozdział poświęcony sposobom wspierania działań aniołów biznesu stosowanych w różnych krajach, determinujących zwiększenie skali zainteresowania ze strony po- tencjalnych inwestorów takim formami inwestowania. W trakcie pisania pracy przeprowadzono obszerną analizę literatu- ry naukowej i publicystycznej, poświęconej omawianym zagadnieniom. Szczególnie pomocne okazały się anglojęzyczne prace C. M. Masona, R.T. 8 CeDeWu.pl Anioly biznesu ex ok.indd 8 Anioly biznesu ex ok.indd 8 2008-02-07 13:58:17 2008-02-07 13:58:17 Anioły biznesu na rynku kapitałowym Harrisona, M. Van Osnabrugge, H. Landstroma i R. Sorheima, E. J. Sohla oraz polskie opracowania J. Węcławskiego, A. Duliniec, J. Grzywacza i B. Mikołajczyk. Korzystano także ze źródeł internetowych, głównie w odniesieniu do oceny aktywności aniołów biznesu na terenie Polski. Praca, jako swoiste kompendium wiedzy na temat aniołów biznesu i zasad ich działania na rynku wysokiego ryzyka, jest adresowana do pra- cowników naukowych oraz specjalistów zajmujących się problemami ka- pitału i źródeł finansowania. Może także stanowić bazę informacyjną dla potencjalnych przedsiębiorców i inwestorów, a także służyć jako podsta- wa do pogłębienia badań w zakresie rynku wysokiego ryzyka. PLATINIUM 9 Anioly biznesu ex ok.indd 9 Anioly biznesu ex ok.indd 9 2008-02-07 13:58:17 2008-02-07 13:58:17 Anioly biznesu ex ok.indd 10 Anioly biznesu ex ok.indd 10 2008-02-07 13:58:17 2008-02-07 13:58:17 Anioły biznesu na rynku kapitałowym ROZDZIAŁ I Źródła finansowania działalności innowacyjnej 1.1. Rozwój innowacyjnych przedsięwzięć Nowo zakładane i innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa ob- ciążone są wysokim ryzykiem, dużo wyższym niż w podmiotach więk- szych, dysponujących większym kapitałem, większym doświadczeniem rynkowym i wynikającym z tych czynników lepszym zabezpieczeniem prowadzonej działalności. Na skutek zbyt małych lub wręcz braku możliwości kapitałowych, a w konsekwencji braku jakichkolwiek za- bezpieczeń małe i średnie przedsiębiorstwa odczuwają wiele trudności w pozyskiwaniu kapitału niezbędnego do sfinansowania początkowej działalności. Jeśli za innowacyjne przedsiębiorstwo przyjmie się podmiot po- trafiący tworzyć, absorbować i zbywać nowe produkty lub usługi to w istocie wszystkie nowo zakładane przedsiębiorstwa noszą znamiona innowacyjności. Bardzo trafne w tym względzie wydaje się klasyczne ujęcie innowacyjności przez Schumpetera, który sprowadził je do pię- ciu przypadków1: • wprowadzenie nowego towaru, z jakim konsumenci nie mieli jeszcze do czynienia lub nowego gatunku jakiegoś towaru, • wprowadzenie nowej metody produkcji praktycznie jeszcze nie wy- próbowanej w danej dziedzinie, • otwarcie nowego rynku, na którym dany rodzaj krajowej działalności nie funkcjonował, • zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów, • wprowadzenie nowej organizacji prowadzenia działalności na rynku. Innymi słowy, innowacyjność działalności można sprowadzić do odkry- cia nowej wiedzy w zakresie produktów i usług, udoskonalenia istnieją- 1 Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104 [za:] Janasz W., Ko- zioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006, s. 12. PLATINIUM 11 Anioly biznesu ex ok.indd 11 Anioly biznesu ex ok.indd 11 2008-02-07 13:58:17 2008-02-07 13:58:17 Krystyna BRZOZOWSKA cych procesów produkcyjnych i rynkowych, a także skłonności i zdolności przedsiębiorstwa do rozwijania oraz przyswajania (wdrożenia tej wiedzy do procesów produkcji) nowych i udoskonalonych produktów, świadczo- nych usług bądź stosowanych technologii2. W rozwoju każdego przedsiębiorstwa można wyróżnić charaktery- styczne etapy, wyraźnie różniące się od siebie, składające się na cykl ży- cia przedsiębiorstwa definiowany jako przedział czasu od momentu po- wstania koncepcji przedsięwzięcia do jego wycofania z rynku. Nie każde przedsiębiorstwo musi przechodzić przez wszystkie etapy rozwoju, a dłu- gość trwania poszczególnych etapów też jest zróżnicowana w zależności od branży i fazy cyklu życia tej branży, przyjętej strategii rozwoju i możli- wości jej realizacji w konkurencyjnym otoczeniu, sprawności kierowania przedsiębiorstwem3. W praktyce rozróżnia się dwa podstawowe etapy przeprowadzania in- westycji (rozwoju przedsięwzięcia)4: • etap początkowy (early stage), • etap ekspansji (expansion stage). W pierwszym etapie, najważniejszym w aspekcie rozwoju innowacyj- nego projektu, występują trzy podetapy finansowania: finansowanie zasie- wów (seed financing), finansowanie startu (start-up financing) oraz finan- sowanie fazy wczesnego wzrostu (early growth stage financing). W drugim etapie, o charakterze dojrzałego rozwoju, występują rów- nież trzy podetapy, takie jak: finansowanie fazy drugiej (second stage fi- nancing), finansowanie fazy trzeciej (third stage financing) oraz finanso- wanie fazy czwartej (fourth stage financing). 2 W ostatnich latach pojęcie innowacyjności jest coraz częściej ograniczane do adaptacji nowych technologii (zaawansowanych technologii), do których zalicza się zaawansowane technologie przemysłowe (roboty przemysłowe, inżynieria materiałowa, oprogramowanie komputerowe procesów projektowania, prac inżynieryjnych, planowania procesów, automatyzację proce- sów technologicznych i systemów produkcji, zaawansowane polimery, lasery, optoelektroni- kę, ceramikę strukturalną, paliwa syntetyczne) oraz zaawansowane technologie informacyjne (sztuczna inteligencja, mikrokomputery, złożone chipy, bazy relacyjne, systemy bazodanowe, bazy stosowane w systemie produkcji i dystrybucji) (por. Kasiewicz S., Budowanie wartości fir- my w zarządzaniu operacyjnym, SGH, Warszawa 2005, s. 228-230). Takie zawężenie jednak nie jest prawidłowe i w opracowaniu przyjęto jako innowacyjne przedsiębiorstwo każdy podmiot gospodarczy spełniający warunki definicji przyjętej przez Schumpetera. 3 Duliniec A., Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami. Mie- rzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t.2. pod red. D. Zarzeckiego, Uniwersytet Szczeciń- ski, Szczecin 2003, s. 282. 4 Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 23-24. 12 CeDeWu.pl Anioly biznesu ex ok.indd 12 Anioly biznesu ex ok.indd 12 2008-02-07 13:58:17 2008-02-07 13:58:17 Anioły biznesu na rynku kapitałowym W innym ujęciu cykl życia przedsiębiorstwa (projektu) jest podzielony na pięć faz5: • faza powstawania i początkowego wzrostu, • faza wzrostu, • faza dojrzałości, • faza stabilizacji, • faza schyłku. Jak trafnie podaje A. Duliniec „tak jak część przedsiębiorstw nie wy- chodzi poza pierwszą fazę cyklu życia, dla wielu innych fazę wzrostu lub dojrzałości udaje się wydłużyć i nie wchodzą one w ostatnią fazę – schył- kową, która zazwyczaj kończy się likwidacją firmy. Zdarza się niekiedy, że z fazy schyłkowej przedsiębiorstwo ponownie wchodzi w okres znaczące- go wzrostu aktywności.”6. Zatem cykl życia projektu można podzielić na okres przedrynkowy, rynkowy i postrynkowy. Okres przedrynkowy to faza powstania (projek- towania) i początkowego wzrostu przedsięwzięcia. Okres rynkowy to czas masowej sprzedaży i przechodzenie kolejno przez fazę wzrostu, dojrza- łości do schyłku sprzedaży. Natomiast okres postrynkowy ma miejsce wówczas, gdy zainteresowanie danym produktem czy usługą zanika, co skutkuje likwidacją produkcji7. 1.2. Etapy finansowania innowacyjnych przedsięwzięć Sposób finansowania poszczególnych faz życia przedsiębiorstwa czy przedsięwzięcia jest uzależniony od pozycji podmiotu na określonym eta- pie rozwoju, jego struktury kapitałowej, poziomu ryzyka inwestycyjnego lub operacyjnego, możliwości rozwojowych i zapotrzebowania na kapitał, a także możliwości wypracowywania przepływów pieniężnych na okre- ślonym etapie rozwoju. Poszczególne etapy rozwoju i finansowania projektów innowacyjnych przedstawiono graficznie na schemacie 1.1. Finansowanie zasiewowe obejmuje kapitał na bardzo wczesnym etapie przedsięwzięcia przeznaczony na opracowanie projektu na bazie wcześ- niejszego pomysłu, zbudowanie prototypu produktu, przeprowadzenie wstępnych badań rynkowych, przygotowanie dokładnego biznesplanu, 5 Damodaran A., Corporate Finance: Theory and Practice, Wiley, New York 2001, s. 509. 6 Duliniec A., Finansowanieop. cit., s. 282. 7 Kiziukiewicz T., Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003, s. 254. PLATINIUM 13 Anioly biznesu ex ok.indd 13 Anioly biznesu ex ok.indd 13 2008-02-07 13:58:17 2008-02-07 13:58:17 Krystyna BRZOZOWSKA a niejednokrotnie skompletowanie zespołu menedżerskiego. Na tym eta- pie powstaje pomysł wymagający rozpracowania szczegółowego i opera- cyjnego. Z reguły koszty tego etapu nie są najwyższe, ale jest to uzależnio- ne od stopnia innowacyjności idei przedsięwzięcia. Schemat 1.1. Rozwój i finansowanie innowacyjnego projektu Źródło: Opracowanie własne. Finansowanie startu obejmuje opracowanie studium wykonalności (feasibility study), znalezienie źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz sfinansowanie końcowych prac nad rozwojem produktu i uruchomienie działalności. Finansowanie fazy pierwszej dotyczy finansowania inwestycji lub pro- dukcji, wprowadzenia produktów na rynek i rozbudowy struktur organi- zacyjnych przedsiębiorstwa. Koszty tego podetapu są wysokie i wymagają zaangażowania kapitałów zewnętrznych. Jest to okres najwyższego zapo- trzebowania na kapitał. Zapoczątkowana działalność operacyjna odzna- cza się wysokimi kosztami przewyższającymi początkowe przychody, cze- go rezultatem są ujemne przepływy pieniężne. Etap ekspansji jest okresem, w którym pojawiają się pierwsze wymierne korzyści. Faza druga jest okresem kontynuowania procesu inwestowania rozpoczętego w fazie pierwszej. Nadal występuje wysokie ryzyko inwesty- cyjne oraz duże zapotrzebowanie na kapitał. Pojawiają się elementy walki konkurencyjnej na rynku oraz problemy rozbudowy przedsięwzięcia. Finansowanie fazy trzeciej zawiera rozwój produkcji i utworzenie własnego systemu dystrybucji, zapoczątkowanie procesu fuzji i przejęć 14 CeDeWu.pl Anioly biznesu ex ok.indd 14 Anioly biznesu ex ok.indd 14 2008-02-07 13:58:17 2008-02-07 13:58:17 Anioły biznesu na rynku kapitałowym firm tej samej branży. Zbudowany potencjał firmy pozwala na dalszą eks- pansję na rynku, wykorzystywanie efektów skali w wyniku wypracowanej pozycji rynkowej.8 Czwarta faza następuje w takim momencie rozwoju firmy, w którym planowana jest publiczna emisja akcji, wymagająca dodatkowych nakła- dów kapitałowych związanych z pokryciem kosztów dopuszczenia do ob- rotu giełdowego9. Wszelkie działania innowacyjne mają charakter inwestycji, przez które przyjmuje się ponoszone nakłady w teraźniejszości, w celu uzyskania zy- sków lub innych korzyści w przyszłości. Inwestycje można określić jako: 1) ogół czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych firmy, polegających głównie na tworzeniu nowych oraz od- twarzaniu i unowocześnianiu już eksploatowanych środków trwałych Tabela 1.1. Cykl projektu i jego fazy y w o k t ą z c o p p a t E i j s n a p s k e p a t E Y N J Y C Y T S E W N I T K E J O R P Faza zasiewu Faza startu Faza wczesnego wzrostu Faza druga Faza trzecia Faza czwarta Faza przedinwestycyjna Identyfikacja koncepcji; Studium możliwości Wybór wstępny; Studium przedwykonalności Studia pomocnicze Opracowanie studium wykonalności Faza inwestycyjna Ocena; Raport oceniający Negocjacje, podpisywanie umów Projektowanie techniczne Budowa Marketing przedprodukcyjny Szkolenie Odbiór i rozruch Wejście na rynek Faza operacyjna Budowa i rozbudowa kanałów dystrybucji Rozbudowa, innowacje (poszerzenie produkcji i kanałów dystrybucji) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewi- cka T., Górczyńska A., Ostrowska E., Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODDK, Gdańsk 1999, s. 36, Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 139. 8 Węcławski J., Venture op.cit, s. 29. 9 Tarczyński W., Venture capital w polskich przedsiębiorstwach – nowa forma inwestowania, Ma- teriały konferencyjne IV Zachodniopomorskiego Forum Finanse’99, Szczecin 1999, s. 133. PLATINIUM 15 Anioly biznesu ex ok.indd 15 Anioly biznesu ex ok.indd 15 2008-02-07 13:58:18 2008-02-07 13:58:18 Krystyna BRZOZOWSKA oraz różnych operacjach finansowo-giełdowych, wykonywanych przez wyspecjalizowany zespół pracowników w ścisłym powiązaniu z inny- mi sferami działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; 2) całokształt nakładów finansowych związanych z tworzeniem nowych, odtwarzaniem i unowocześnianiem obiektów produkcyjnych i niepro- dukcyjnych firmy oraz poszerzeniem przez operacje finansowe kapita- łu firmy (zakup akcji i udziałów, lokaty, itp.); 3) źródło przyrostu kapitału firmy w postaci nowych lub zmodernizowanych maszyn i urządzeń, środków transportu, obiektów budowlanych, itp.”10. Inwestycje mogą mieć charakter nowych działań (tzw. greenfield pro- jects) lub procesów nastawionych na odtworzenie i modernizację istnieją- cych obiektów. Powiązanie działań związanych z realizacją inwestycji w podziale na główne fazy realizacji projektu oraz finansowania projektu w podziale na główne fazy rozwoju przedstawiono w tabeli 1.1. Inni autorzy rozróżniają 9 faz rozwoju projektu, takich jak: faza zasie- wu, badań i rozwoju, startu, pierwsza faza działalności, faza ekspansji, mezzanine, finansowanie pomostowe, fuzje lub przejęcia oraz wyjście11. 1.3. Problemy kapitałowe rozwoju przedsięwzięć Podstawowym problemem na początku organizowania działalności gospo- darczej jest niedostatek kapitału na jej rozpoczęcie. Najczęściej przedsięwzię- cia organizowane „od zera” nie posiadają odpowiedniego zaplecza funkcjo- nalnego, pozwalającego na zapewnienie jakiejkolwiek zdolności kredytowej umożliwiającej sięgnięcie po leasing, factoring, kredyty i pożyczki z instytucji finansowych. Przedsiębiorcy, często niemający żadnych doświadczeń w pro- wadzeniu biznesu, mają interesujący pomysł, którego wdrożenie może zapew- nić produkty lub usługi o dużym zapotrzebowaniu na rynku. Przedsiębiorcy potrzebują na tym etapie środków finansowych na dokończenie prac badaw- czych nad produktem, zbadanie pod kątem możliwości prowadzenia działal- ności na skalę rynkową, opracowanie koncepcji przedsiębiorstwa, pozyskanie pomieszczeń i wyposażenia na prowadzenia działalności, zakup aktywów obrotowych, zatrudnienie pracowników, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i koncesji, itp. Na tym etapie rozwoju właściciele przedsiębiorstwa są dawca- 10 Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Po- 11 Bradley W., J.G., Benjamin A., Margulis J., Angel Capital, Capstone Publishing, Oxford 2002, znań 1997, s. 13. s. 32. 16 CeDeWu.pl Anioly biznesu ex ok.indd 16 Anioly biznesu ex ok.indd 16 2008-02-07 13:58:18 2008-02-07 13:58:18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje - Inwestowanie - Efekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: