Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00420 008022 20247871 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r. - ebook/pdf
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 33
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-86-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia zmiany jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
Od 1 stycznia 2018 r. pracodawcy będą mogli zatrudniać cudzoziemców na podstawie tzw. zezwolenia na pracę sezonową. 
Będzie to nowy rodzaj zezwolenia na pracę, które będzie wydawał starosta (poprzez powiatowy urząd pracy) właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Taka praca będzie mogła trwać maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W wyniku nowelizacji od 1 stycznia 2018 r. zmienią się też zasady zatrudniania cudzoziemców zza wschodniej granicy Polski na podstawie tzw. procedury oświadczeniowej.
Po nowelizacji przepisów to przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą określać elementy składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz warunki wpisania go do ewidencji oświadczeń. 

Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2018 r. warunkiem wpisania oświadczenia do ewidencji będzie:

Publikacja przedstawia również zasady rozliczania cudzoziemców pracujących w Polsce w zakresie podatków i składek ZUS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r. 3 Zatrudnianieirozliczaniecudzoziemców pozmianachod1stycznia2018r. Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej będzie mógł pracować w turystyce, rolnictwie czy ogrodnic­ twie, jeśli uzyska zezwolenie na pracę sezonową. Taka praca będzie mogła trwać maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Z kolei na podstawie oświadczenia, zamiast zezwolenia, nadal będą mogli wyko­ nywać pracę obywatele sześciu państw zza wschodniej granicy Polski. Takie zatrudnienie będzie mogło trwać, tak jak dotychczas, nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Nowelizację ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej ustawa o promocji zatrudnienia w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r.) w zakresie zatrudniania cudzoziemców wymusiła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w cha- rakterze pracownika sezonowego (dalej dyrektywa). W polskim porządku prawnym nie było do tej pory uregulowań dotyczących pracy sezonowej, której dotyczy dyrektywa. To się zmieni 1 stycz- nia 2018 r., kiedy wejdzie w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnie- nia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (dalej ustawa zmieniająca). Wdraża ona bowiem rozwiązania unijne. Uszczegółowia także zasady wydawania oświadczeń, które wystarczą do pracy w Polsce obywatelom sześciu państw zza naszej wschodniej granicy. Koryguje również przepisy dotyczące wydawania zwykłych zezwoleń na pracę. 1.Zezwolenienapracęsezonową Praca sezonowa to praca uzależniona od rytmu sezonowego, związana z konkretnym okresem w roku ze względu na powtarzające się wydarzenie lub typ wydarzeń, kiedy za- potrzebowanie na siłę roboczą jest znacznie wyższe niż wynikające ze zwyczajowych dzia- łań (art. 3 pkt c dyrektywy). Występuje głównie w rolnictwie i ogrodnictwie w okresach sie- wów i zbiorów, a także w turystyce w sezonie urlopowym (pkt 13 preambuły do dyrektywy). Konkretne sektory zatrudnienia w Polsce, w których będzie wymagane zezwolenie na pracę sezonową, mają być określone w rozporządzeniu (art. 90 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnie- nia w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r.). Projekt z 27 czerwca 2017 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, realizuje wytyczne unijne. W załączniku wymienia podklasy działalności w obszarach: rolnictwo, leśnictwo, ło- wiectwo, rybactwo, działalność związana z usługami gastronomicznymi i turystycznymi. Jego przepisy mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Zezwolenie na pracę sezonową w Polsce jest potrzebne, gdy cudzoziemiec będzie wykony- wał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zakresie działalności określonych w rozpo- rządzeniu o pracy sezonowej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce Październik 2017 IFK 4 Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r. zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajdują się na pol- skim terytorium (art. 88 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r.). 1.1.Krągosóbuprawnionych Pracownikiem sezonowym jest obywatel państwa trzeciego, który zachowuje główne miej- sce pobytu w swojej ojczyźnie, ale przebywa legalnie i tymczasowo na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) w celu wykonywania prac uzależnionych od rytmu sezonowego na podstawie jednej lub kilku umów o pracę zawartych na czas określony bez- pośrednio między nim a pracodawcą posiadającym siedzibę w danym państwie członkow- skim (art. 3 lit. b dyrektywy). Taki status może zatem uzyskać każda osoba spoza UE speł- niająca wymagane prawem warunki. W Polsce pracownikiem sezonowym zostanie cudzoziemiec, który: ■■ posiada wizę wydaną w celu wykonywania pracy sezonowej (art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach) lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową (art. 185a ustawy o cudzoziemcach) albo przebywa na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, ■■ uzyskał zezwolenie na pracę sezonową. 1.2.Warunkiwydaniazezwolenia Do zezwolenia na pracę sezonową należy stosować wzór zamieszczony w rozporządze- niu Rady (WE) nr 1030/2002 z 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumen- tów pobytowych dla obywateli państw trzecich (art. 3 lit. b dyrektywy). Należy opatrzyć go adnotacją o pracy sezono- wej i o posiadaniu upoważnienia dla oso- by w nim wymienionej do pobytu i pracy na terytorium państwa członkowskiego przez okres przekraczający 90 dni. UWAGA! Zezwolenie będzie wydawane obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy bez ko- nieczności przedstawienia tzw. testu rynku pracy. W Polsce zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzo- ziemcowi (dalej również zatrudniającego), co w praktyce oznacza, że będą to robić powia- towe urzędy pracy (PUP). Warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową Rodzaj warunku Termin jego spełnienia 1 2 Uwagi 3 Wysokość wynagrodzenia okre- ślonego w umowie z cudzo- ziemcem nie będzie niższa od Wartość wynagrodzenia ma być wpisana do wniosku o zezwole- nie, a później wykonana w umo- Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, któ- Październik 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: