Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00268 007718 21566614 na godz. na dobę w sumie
Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II - ebook/pdf
Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 125
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61184-11-9 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Coraz częściej mówi się o kryzysie małżeństwa, polegającym na redefiniowaniu jego istoty, a co za tym idzie, także nie docenianiu roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Zadanie rodziny polega na kształceniu i wychowywaniu nowych pokoleń obywateli. Tymczasem coraz mniej uwagi poświęca się zapewnieniu rodzinie właściwych warunków nie tylko ekonomicznych, ale przede wszystkim duchowych. Temat ten wymaga przemyśleń i prób znalezienia nowych sposobów mogących wpłynąć na polepszenie sytuacji. Dużą rolę w tej kwestii odgrywa nauczanie Jana Pawła II, który wielokrotnie podejmował temat rodziny i małżeństwa w swoich przemówieniach, homiliach i licznych tekstach. O Janie Pawle II można mówić jako o Papieżu Rodziny i Życia, gdyż w te właśnie dziedziny Papież Polak angażował się szczególnie mocno. Podobnie jak jego koncepcja teologiczno-filozoficzna, wizja służenia rodzinie dojrzewała w Karolu Wojtyle już w czasach jego posługi kapłańskiej, szczególny wyraz zyskując w jego działalności na Stolicy Piotrowej. W całej historii Kościoła to właśnie Papież Polak najobszerniej wypowiadał się na temat małżeństwa i rodziny, ukazując wielkie znaczenie małżeństwa i rodziny dla Kościoła. Ukazywał małżeństwo jako drogę osiągania powszechnego powołania do świętości. Nie poprzestawał przy tym jedynie na przekazywaniu zaleceń etyczno-moralnych, ale budował zręby duchowości małżeńskiej w oparciu o głębokie przekonanie, że rodzina jest jedną z najważniejszych dróg do świętości, a służba rodzinie jest podstawowym zadaniem Kościoła. Ze wstępu Praca Katarzyny Dymek prezentuje nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II na temat rodziny i małżeństwa wygłaszane w homiliach i przemówieniach podczas pielgrzymek Papieża do ojczyzny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 2                                  Katarzyna Dymek          Małżeństwo i rodzina  w nauczaniu Jana Pawła II  podczas jego pielgrzymek                          do Ojczyzny            Kopiowanie, rozpowszechnianie    Copyright by e‐bookowo   Katarzyna Dymek 2008  ISBN  978‐83‐61184‐11‐9   www.e‐bookowo.pl  Kontakt: wydawnictwo@e‐bookowo.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone.   części lub całośc i bez zgody wydawcy zabronione    Wydanie I  2008 www.e­bookowo.pl         Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 3    Spis treści              JAN PAWEŁ II  O MAŁŻEŃSTWIE .............................................................. 1 WYKAZ SKRÓTÓW .......................................................................................... 4  WSTĘP ............................................................................................................... 5  ROZDZIAŁ I  0  1. Sytuacja małżeństwa dzisiaj ....................................................................................................... 11  2. Małżeństwo jako przymierze ..................................................................................................... 11  3. Sakrament małżeństwa jako znak łaski Bożej ................................................................. 12  ROZDZIAŁ II  1. Rodzina jako komunia osób ........................................................................................................ 15  1.1. Ojcostwo ............................................................................................................................................. 16  1.2. Macierzyństwo ................................................................................................................................ 16  1.3. Odpowiedzialne rodzicielstwo .............................................................................................. 17  2. Rodzina jako miejsce uświęcenia ............................................................................................ 17  9  1. Ewangelizacja ...................................................................................................................................... 20  2. Budowanie cywilizacji miłości .................................................................................................. 20  ZAKOŃCZENIE ............................................................................................... 22  Bibliografia ................................................................................................... 23  JAN PAWEŁ II O RODZINIE ........................................................................ 1  ROLA MAŁŻEŃSTWA  I RODZINY W POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA 1 ROZDZIAŁ III     4          www.e­bookowo.pl  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 4    WYKAZ SKRÓTÓW   EN ‐ Paweł VI, Adhortacja apostolska  Evangelii nun FC ‐ Jan Paweł II, Encyklika  Familiaris Co   nsortio   HV ‐ Paweł VI, Encyklia  Humanae Vitae KKK ‐ Katechizm Kościoła Kato lickiego  K Skróty biblijne według Biblii Tysiąclecia  PK ‐ Kodeks Prawa Kanonicznego  tiandi                                      www.e­bookowo.pl  WSTĘP  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 5          Obserwowany współcześnie upadek obyczajów i odsuwanie  w cień wartości chrześcijańskich, które znajdują się przecież u  źródeł cywilizacji europejskiej pozostaje nie bez wpływu na sposób  rozumienia roli małżeństwa i rodziny w dzisiejszych czasach. Coraz  częściej  mówi  się  o  kryzysie  małżeństwa,  polegającym  na  redefiniowaniu jego istoty, a co za tym idzie, także nie docenianiu  roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Zadanie rodziny  polega na kształceniu i wychowywaniu nowych pokoleń obywateli.  Tymczasem coraz mniej uwagi poświęca się zapewnieniu rodzinie  tylko  ekonomicznych,  ale  przede  właściwych  warunków  nie  wszystkim duchowych. Temat ten wymaga przemyśleń i prób  znalezienia nowych sposobów mogących wpłynąć na polepszenie  sytuacji. Dużą rolę w tej kwestii odgrywa nauczanie Jana Pawła II,  który wielokrotnie podejmował temat rodziny i małżeństwa w   przemówieniach, homiliach i licznych tekstach.   swoich O Janie Pawle II można mówić jako o Papieżu Rodziny i Życia,  gdyż w te właśnie dziedziny Papież Polak angażował się szczególnie  mocno. Podobnie jak jego koncepcja teologiczno‐filozoficzna, wizja  służenia rodzinie dojrzewała w Karolu Wojtyle już w czasach jego  posługi kapłańskiej, szczególny wyraz zyskując w jego działalności  na Stolicy Piotrowej. W całej historii Kościoła to właśnie Papież  Polak najobszerniej wypowiadał się na temat małżeństwa i rodziny,  www.e­bookowo.pl  czaniu  Jana Paw a II    ł    Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nau      Strona | 6  ukazując wielkie znaczenie małżeństwa i rodziny dla Kościoła.  Ukazywał  małżeństwo  jako  drogę  osiągania  powszechnego  powołania do świętości. Nie poprzestawał przy tym jedynie na  przekazywaniu  zaleceń  etyczno‐moralnych,  ale  budował  zręby  duchowości małżeńskiej w oparciu o głębokie przekonanie, że  rodzina jest jedną z najważniejszych dróg do świętości, a służba  ie jest podstawowym zadaniem Kościoła.   rodzin „Zasiadając w 1978 r. na Stolicy Piotrowej, Jan Paweł II miał  wizję rodziny, której źródłem i natchnieniem były dokumenty  soboru watykańskiego II, a zwłaszcza: deklaracja o wychowaniu  educationis;  chrześcijańskim  konstytucja  duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium  et spes  czy konstytucja dogmatyczna o Kościele  Lumen  gentium. Wizja ta  i  rozwijana  podczas  była  licznych  pielgrzymek Ojca św. do różnych krajów świata, w encyklikach, w  katechezach, homiliach, słowem – w różnych dokumentach Stolicy  Apostolskiej. Na szczególną uwagę zasługuje adhortacja apostolska  Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie  współczesnym  Familiaris  Consortio z 22 listopada 1981 r., będąca  owocem  specjalnego  synodu  biskupów.  W  ten  sposób  został  wypracowany  chrześcijański  model  rodziny  we  współczesnym  świecie”1. Synod biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980  roku  poświęcony  był  „Zadaniom  chrześcijańskiej  rodziny  we  współczesnym świecie”. Jan Paweł II zobowiązał na nim biskupów  do opracowania specjalnego dokumentu skierowanego do różnych  środowisk i władz. Tak powstała  Karta  Praw  Rodziny  przedłożona  jest  wciąż  pogłębiana  Gravissimum  i  1T. Banaszczyk, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] W trosce o rodzinę. III sympozjum naukowe pod patronatem honorowym Metropolity Górnośląskiego Arcybiskupa dra Damiana Zimonia, Katowice 1994, s. 11-12 www.e­bookowo.pl  przez  Stolicę  Apostolską  wszystkim  ludziom,  instytucjom  i  władzom  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 7  zainteresowanym misją rodziny we współczesnym świecie. Dokument  ten wyraża myśl Kościoła w tej dziedzinie, choć nie stanowi  wykładu teologicznego czy moralnego na temat małżeństwa i  rodziny. Jego celem jest ujęcie podstawowych praw społeczności,  jaką jest rodzina. Stolica Apostolska ogłaszając Kartę, zwraca się do  przedstawicieli episkopatów, członków Kościoła oraz wszystkich  instytucji kościelnych, by dali oni świadectwo przekonaniu, że nic  nie jest w stanie zastąpić rodziny w wypełnianiu jej misji oraz by  starali  się  zapewnić  członkom  rodzin  oparcie  i  pomoc  w  im  przez  Boga  zadań2.  W  swoim  wypełnianiu  powierzonych  nauczaniu Papież Jan Paweł II opierał się na wymienionych wyżej  dokumentach. Szczególnie wyraźnie odzwierciedlało się to w jego  przemówieniach i homiliach podczas  licznych pielgrzymek po  świecie. Podczas swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II  odbył  osiem  pielgrzymek  do  ojczyzny.  Papież  w  swoich  przemówieniach wielokrotnie dotykał spraw bliskich sercu każdego  człowieka. Wiele uwagi poświęcił także małżeństwu i rodzinie jako  podstawowej  komórce  społecznej,  a  przede  wszystkim  jako  domowemu kościołowi, poprzez który najpełniej dokonuje się  ewangelizacja.   Niniejsza praca została oparta na krytycznej analizie pism,  przemówień  Jana  Pawła  II  dotyczących spraw rodziny i małżeństwa, które stanowiły punkt  innych  wyjścia  rozważań.  Następnie  poddano  analizie  teksty  i  homilii  wygłoszonych  Polsce  2 Por. Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym, Wrocław 1994, s. 3-6 www.e­bookowo.pl  pracy    Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 8  badaczy i komentatorów pism papieża Jana Pawła II, by stworzyć w  miarę pełny obraz papieskiej koncepcji małżeństwa i rodziny.  i  krytyki  dostępnego  Zastosowana  została  metoda  analizy  przeglądu  dokonanie  było  piśmiennictwa.  Celem  podstawowych tez wynikających z nauczania papieża w zakresie  stwa i rodziny.   małżeń Dla porządku tekstpodzielono na trzy rozdziały.   Pierwszy rozdział prezentuje nauki Jana Pawła II na temat  małżeństwa, wychodząc od zarysowania trudnej sytuacji małżeństw  we  współczesnej  kulturze,  a  kończąc  na  podkreśleniu  istoty  małżeństwa jako przymierza osób w oparciu o sakrament.  Drugi rozdział dotyczy rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, a  także wyzwań związanych z wychowaniem potomstwa w oparciu o  przesłanie papieskie. Jan Paweł II wielokrotnie pisał o sprawach  związanych z podejmowaniem odpowiedzialności rodzicielskiej,  podkreślając wagę wychowania dzieci dla budowania lepszego  świata w przyszłości.  Ostatni, trzeci rozdział ukazuje rolę rodziny w posłannictwie  Kościoła. Zwraca się tu przede wszystkim uwagę na ideę cywilizacji  miłości, którą wielokrotnie przywoływał Papież. Małżeństwo i  rodzina pełnią ważną rolę ewangelizacyjną, stanowiąc przykład  i  wychowywania  dzieci  w  zgodzie  z  Bożymi  dobrego  życia  przykazaniami.  i  homilii  papieskich wygłoszonych podczas wizyt w Polsce, fragmenty pism  Jana Pawła II, takich jak:  List  do  rodzin czy Familiaris   consortio.  Ważnymi źródłami były także:  Karta  Praw  Rodziny,  Katechizm  W  pracy  wykorzystano  teksty  przemówień  www.e­bookowo.pl  Katarzyna Dymek a           S ona | 9  tr : M Kościoła  Katolickiego,  Kodeks  Prawa  Kanonicznego oraz liczne  opracowania dotyczące tematyki rodziny i małżeństwa w nauczaniu  Ojca Świętego Jana Pawła II.   ałżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawł  II   www.e­bookowo.pl  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 10  ROZDZIAŁ I  JAN PAWEŁ II  O MAŁŻEŃSTWIE          Małżeństwo  jako  najważniejsza  komórka  społeczna  jest  przedmiotem zainteresowania wielu nauk, w tym także teologii.  Współczesna teologia małżeństwa dzieli się na nurty: biblijny,  dogmatyczny, moralny i pastoralny. Najważniejszym zagadnieniem  teologii małżeństwa jest jego sakramentalny charakter. Obecna  sytuacja  małżeństwa  zdaje  się  być  zagrożona  pod  względem  właśnie sakramentalnym. Sprzyja temu postępująca sekularyzacja  życia  społecznego  i  odchodzenie  od  zawierania  związków  małżeńskich w tradycji chrześcijańskiej. Warto jednak pamiętać, że  małżeństwo  jest  najmocniejszym  symbolem  miłości  między  em ludzi, a społeczeństwo powinno sprzyjać jej rozwojowi.   dwojgi W niniejszym rozdziale omówiono sytuację małżeństwa we  współczesnym świecie, głównie pod kątem zagrożeń, z którymi  musi się zmierzyć tradycyjna koncepcja małżeństwa. Dużą rolę  odgrywa tu nauczanie Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał  prawdziwą istotę związku małżeńskiego polegającą na jego byciu  przymierzem na wzór przymierza Boga z ludzkością, a także fakt, że  małżeństwo jest sakramentem, a zarazem drogą do świętości i  realizacji powołania.  www.e­bookowo.pl  1. Sytuacja małżeństwa dzisiaj  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 11        Zgodnie z Kartą Praw Rodziny: „Każdy człowiek ma prawo do  swobodnego wyboru drogi życiowej, a więc do zawarcia związku  małżeńskiego i założenia rodziny albo do pozostania w stanie  bezżennym. Każdy mężczyzna  każda kobieta, po osiągnięciu wieku  odpowiedniego do zawarcia małżeństwa i posiadające niezbędne do  jego zawarcia zdolności, ma prawo do pobrania się i założenia  rodziny, bez żadnej dyskryminacji; (…). Ci, którzy zamierzają się  pobrać  i  założyć  rodzinę,  mają  prawo  oczekiwać  ze  strony  społeczeństwa  samych  warunków  zapewnienia  moralnych, wychowawczych, społecznych i ekonomicznych, które  pozwolą im z całą świadomością i odpowiedzialnością wykonywać  prawo do małżeństwa”3.      Małżeństwo zawarte przez dwoje kochających się ludzi  powinno być rozumiane jako przymierze, dla którego wzorem jest  przymierze zawarte między Bogiem a jego ludem. Stąd wynika  prawda o nierozerwalności małżeństwa oraz o jego roli w dziele  2. Małżeństwo jako przymierze  im  takich  3 Karta Praw Rodziny…, art.1, s. 10 www.e­bookowo.pl  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 12  tworzenia  nowego  życia  poprzez  zrodzenie  i  wychowanie  stwa.  W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że: „Przymierze  potom małżeńskie,  przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą  wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro  małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało  między  ochrzczonymi  podniesione  przez  Chrystusa  Pana  do  godności sakramentu”4. Powszechny jest dziś pogląd, że „znakiem  sakramentu małżeństwa jest zawarcie przymierza małżeńskiego,  czyli  przyrzeczenie  miłości  i  wierności  złożone  przez  oboje  poślubiających  się.  (…)  Akt  zawarcia  przymierza  ma  więc  decydujące znaczenie dla zaistnienia małżeństwa, a tym samym dla  zaistnienia sakramentu”5. Znakiem sakramentu małżeństwa są  słowa przysięgi składanej przez dwoje ludzi przed Bogiem. Poprzez  Słowo Bóg wkracza w życie małżonków, potwierdzając tym samym  nieodwracalność zawartego przymierza. Przymierze to zobowiązuje  małżonków do wyrażania swej miłości i wierności oraz do dawania  wzajemnego daru z siebie.       Małżeństwo jest prawdziwym powołaniem, poprzez które  małżonkowie realizują swoje powołanie do świętości, do którego  3. Sakrament małżeństwa jako znak łaski Bożej  4 KPK, kan. 1055,§1 5 J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1996, s. 68 www.e­bookowo.pl   Pa  Jana zaniu chrztu  jedynie  ńs K two i rodzina w nauc sakramencie  rozpatrywać  atarzyna Dym : Małże ek a | 13  wła II          Str on zostali  wezwani  przy  świętego.  Sens  poprzez  małżeństwa  można  jego  sakramentalny charakter. Małżeństwo zostało ustanowione przez  Boga i podniesione do rangi sakramentu przez Chrystusa. Jest  znakiem Nowego Przymierza między Bogiem a człowiekiem, a  zarazem znakiem działania i obecności Boga oraz wyrazem Jego  łaski.     www.e­bookowo.pl  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 14  ROZDZIAŁ II  JAN PAWEŁ II O RODZINIE          Rodzinę stanowią   ludzie powiązani ze sobą wzajemną  komunią, której fundament tkwi w sakramencie małżeństwa. Ujęcie  rodziny i małżeństwa jako  Communio  Personarum pozwala widzieć  w Bożym świetle rodzicielstwo, tak macierzyństwo, jak i ojcostwo.  Obie formy odpowiedzialnego rodzicielstwa zajmują w nauczaniu  Papieża  sporo  miejsca  ich  wielkiej  wadze  w  i  świadczą  o  kształtowaniu się wizerunku całej ludzkości. Rodzina jest także  miejscem  uświęcającym,  poprzez  które  realizować  można  indywidualne powołanie do świętości. Dlatego tak ważne jest  chrześcijańskiego  modelu  wspieranie  rodziny  opartego  na  sakramencie i wzajemnej miłości i wierności. Tak funkcjonująca  rodzina,  dająca  wsparcie  duchowe  swoim  członkom,  stanowi  fundament  życia  społecznego  i  pozwala  mieć  nadzieję  na  budowanie lepszej przyszłości.  www.e­bookowo.pl  1. Rodzina jako komunia osób  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 15       Model rodziny zmieniał się w ciągu wieków, zawsze jednak  rodzina była podstawą społeczeństwa. Jest miejscem, w którym  przyswajane są wszelkie wartości i wzorce, jest szkołą miłości,  wzajemnego szacunku  i oddania. „Człowiek obdarzony darem  miłości nie może bytować na ziemi samotnie;  jest z natury  powołany do życia we wspólnocie. Pierwszą  wspólnotą,  jaką  zakłada i tworzy, jest rodzina”6. W rodzinie realizuje się powołanie  człowieka  do  miłości  i  innym  swoim  życiem  i  do  służenia  przykładem.  6 T. Banaszczyk, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II…, s. 12 www.e­bookowo.pl  1.1. Ojcostwo  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 16      Ojcostwo  stanowi  dla  każdego  mężczyzny  ogromne  wyzwanie,  a  zarazem  szansę  na  sprawdzenie  siebie,  swojej  odpowiedzialności i współodczuwania z małżonką‐matką. Bycie  ojcem stać się może prawdziwie głębokim powołaniem, gdyż dzięki  niemu mężczyzna rozpoznaje siebie w nowej roli, która stanowi dla  niego najwyższe ze wszystkich życiowych osiągnięć.         W rodzinie każdy może realizować swoje powołanie w  sposób najpełniejszy. Szczególną rolę w rodzinie pełni kobieta jako  małżonka i matka. W macierzyństwie odnaleźć ona może sens  swojego istnienia. Zrodzenie i wychowywanie potomstwa przynieść  jej może niezrównaną satysfakcję i radość.             1.2. Macierzyństwo  www.e­bookowo.pl  zależy  od  postawy  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 17      Małżonkowie przekazując życie uczestniczą w stworzeniu.  1.   3. Odpowiedzialne rodzicielstwo  Ich rola zatem staje się niezwykle ważna nie tylko dla nich samych  jako poślubionych sobie, ale również dla całego świata. Kontynuują  oni dzieło stworzenia, a swoją postawą biorą udział w planie  zbawienia.  Wydanie  na  świat  potomstwa  skłaniać  powinno  małżonków do przyjęcia postawy pełnej odpowiedzialności za nowe  życie, za wychowanie i wprowadzenie dzieci do dorosłości. Wiele  zatem  ich  zaangażowania w wychowanie i budowanie odpowiednich wartości  będących potem tarczą dla ich dzieci w dorosłym życiu.       Jan Paweł II podkreślał wielokrotnie podczas pielgrzymek do  Ojczyzny, że „Rodzina według zamysłu Bożego  jest miejscem  świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze  i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny, gdy  ta wspólnota życia i miłości i Arka Przymierza z Bogiem, jest  zagrożona czy to od wewnątrz, czy też – jak to dziś niestety bywa –  odpowiedniej  rodziców,  2. Rodzina jako miejsce uświęcenia  www.e­bookowo.pl  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 18  7. Te zagrożenia uderzają przede wszystkim w jedność  od zewnątrz” rodziny, rozbijając i osłabiając ją. Niezwykle ważna staje się idea  kształtowania duchowości małżeństwa, a także moralności i życia  duchowego małżonków.   7 Homilia w czasie Mszy św. odprawianej dla rodzin Szczecin, 11 czerwca 1987 roku), [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do ojczyzny…, s. 453 www.e­bookowo.pl  ROZDZIAŁ III             ROLA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W  POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 19       Rodzina pełni niezmiernie ważną rolę ewangelizacyjną w  świecie, wspierając w ten sposób dzieło Kościoła. Kochająca się  rodzina daje doskonały przykład chrześcijańskiego życia i wcielania  religijnych wartości w codziennej praktyce. Jan Paweł II jeszcze  jako ksiądz, a później kardynał szczególnie dbał o rozbudzanie w  rodzinach potrzeby ewangelizacji, głoszenia Słowa Bożego własnym  życiem i przykładem. Taka postawa tworzy podwaliny do budowy  nowej  cywilizacji  miłości,  która  zastąpić  ma  panującą  we  współczesnym świecie cywilizację śmierci. Fundamenty cywilizacji  miłości znaleźć można właśnie w rodzinie. Rodzina bowiem ma za  e  zadani  przekazać młodszym pokoleniom najlepsze wartości.   www.e­bookowo.pl  1. Ewangelizacja  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 20       Małżeństwo i rodzina, jak wielokrotnie przypominał Jan  II,  są  bezpośrednio  zaangażowane  w  dzieło  nowej  Paweł  ewangelizacji, która stanowi szczególnie pilne zadanie Kościoła.  Duszpasterstwa rodzin nie można postrzegać jedynie jako duchową  opiekę nad rodzinami, ale trzeba patrzeć na rodzinę jak na  podstawowy podmiot i przedmiot ewangelizacji. Rodzina stanowi  przecież model odzwierciedlający relacje, jakie powinny wiązać  Kościół ze światem. Zbawienie ludzkości jest ściśle związane z  pomyślnością rodzin i małżeństw, które sam odgrywają niezwykle  ważną rolę w tym procesie.      Niezwykle ważnym elementem nauczania Ojca Świętego Jana  Pawła II jest koncepcja cywilizacji miłości, stojącej w opozycji do  panującej  powszechnie  cywilizacji  śmierci.  Papież  w  swoich  kazaniach postulował zastąpienie tej ostatniej kulturą opartą na  miłości. Zgodnie z koncepcją Jana Pawła II „w centrum kultury stoi  człowiek. (…) Głównym celem kultury jest rozwój człowieka jako  osoby. (…) Człowiek jest również podmiotem tak rozumianej  2. Budowanie cywilizacji miłości  www.e­bookowo.pl  łż i n Kat rzyna Dymek: Ma eństwo   rodzi a w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 21  a 8. Kultura zaś musi być rozpatrywana w perspektywie  kultury” dziejów. Jednakże wymiar eschatologiczny kultury nie powinien  usuwać jej doczesnego wymiaru. Papież, obserwując wieloraki  kryzys świata współczesnego, z naciskiem mówił o konieczności  odnowienia  kultury,  stworzenia  „nowego  humanizmu”. Jest to naczelne zadanie jakie stoi obecnie przed  człowiekiem, Kościołem i narodami. Szczególną rolę w budowaniu  nowej kultury odgrywa małżeństwo i rodzina jako zalążek nowego  społeczeństwa. Przyszłość ludzkości zależy, według Jana Pawła II  właśnie  od  rodziny9.  Rodzina  bowiem  stanowi  podstawową  wspólnotę,  w  której  dokonuje  się  przekazywanie  wartości  młodszym pokoleniom, a zarazem budowanie przyszłości świata.  „nowej  kultury”  i  8 M., W. Chudzi, Małżeństwo i rodzina w perspektywie…, s.166 9 Por. tamże, s. 166-167 www.e­bookowo.pl  kontaktu  ze  ZAKOŃCZENIE  zwykłymi  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 22     Karol Wojtyła jako Papież łączył przewodzenie Kościołowi z  poszukiwaniem  ludźmi.  Odrzucił  przysługujący swojemu stanowisku dystans na rzecz bliskości z  drugim człowiekiem. Szczególnie ważne były dla niego sprawy  rodzin, gdyż w nich widział kolebkę chrześcijańskich wartości. Z  domu rodzinnego młody człowiek wynosi wychowanie, wiarę,  światopogląd, które potem wywierają wpływ na jego dorosłe życie,  założenie własnej rodziny i wychowanie dzieci. Ważne jest więc,  aby wzorce przekazywane przez rodziców były oparte o dobre,  chrześ cijańskie przesłanie, którestanie się potem obronną tarczą.    Pontyfikat Jana Pawła II wywarł wielki wpływ na miliony  ludzi na całym świecie. Wielu z nich zmieniło swoje podejście do  życia, gdyż Wielki Papież potrafił ukazywać celowość i sens  istnienia  w  ludzkiego  tysiącach  wygłaszanych  przez  siebie  przemówieniach na całym świecie. Potrafił trafić do każdego  człowieka, a przy tym pokazywał własną postawą, jak żyć, kochać  bliźniego, pomagać innym i walczyć z własnym bólem i cierpieniem.     www.e­bookowo.pl  Katarzyna Dymek: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II          Strona | 23    Bibliografia     www.e­bookowo.pl 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: