Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 005868 21338450 na godz. na dobę w sumie
Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 108
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61184-17-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Decyzja jest nieodłącznym ogniwem egzystencji każdego człowieka. Decyzje, które podejmuje, określają nie tylko kształt jego życia osobistego, zawodowego oraz rodzinnego, ale w jakimś stopniu wpływają na dzieje określonych środowisk i społeczności. Niektórzy ludzie są zdolni do podejmowania tak ważnych i brzemiennych w skutki decyzji, że potrafią zmieniać kierunek historii i wpływać - pozytywnie lub negatywnie - na losy całych narodów i pokoleń. Dojrzałe podejmowanie decyzji to sztuka dokonywania trafnych wyborów. Żaden człowiek nie może uniknąć podejmowania decyzji, gdyż codzienne życie nieustannie stawia nas wobec faktów i wydarzeń, które wymagają od nas zajęcia jakiejś postawy czy dokonania określonych wyborów. Jednak z podejmowaniem decyzji w sensie ścisłym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy takie decyzje człowiek podejmuje w sposób świadomy, celowy i dobrowolny. Oznacza to, że przed podjęciem decyzji dostrzega on alternatywne możliwości działania w danym momencie.

W środowisku przedsiębiorstwa często decyzja stanowi o być albo nie być firmy na rynku. Dlatego też przy podejmowaniu decyzji nie można kierować się tylko i wyłącznie intuicją  czy też doświadczeniami minionych lat, lecz należy wykorzystywać możliwości drzemiące w różnych technikach, narzędziach oraz systemach wspomagających podjęcie trafnej decyzji  w przedsiębiorstwie. W dzisiejszych czasach często miarą zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa okazuje się efektywność dysponowania informacją. Tylko dzięki efektywnemu systemowi informatycznemu możliwe jest dostarczenie zarządowi firmy natychmiastowej informacji o jej sytuacji finansowej, co pozwoli na podjęcie właściwych decyzji kierowniczych. Tak więc to system informacyjny, a w realiach firmy - informatyczny system zarządzania jest dziś wyznacznikiem jej konkurencyjności i pozycji rynkowej. Aby system spełniał pokładane w nim nadzieje, tj. dostarczał zarządowi kompleksowej informacji o sytuacji finansowej firmy, musi zawierać dane o wszystkich aspektach działania firmy. Musi zatem integrować informacje z wszystkich działów firmy. Stąd systemy tego typu określane  są mianem systemów zintegrowanych. Aktualny poziom zastosowań informatyki w wiodących firmach na świecie pozwala sądzić, że za kilka lat firmy, które nie będą dysponowały w pełni zintegrowanym systemem informatycznym, nie będą w stanie podejmować racjonalnych decyzji z przyczyn powiększającej się złożoności problemów, co w efekcie nieuchronnie prowadzi do utracenia racji bytu na rynku. Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie omawia na podstawie programu Decyzja sposoby zarządzania firmą za pośrednictwem odpowiedniego systemu informacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie MICHAŁ WÓJCIK Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 2 Michał Wójcik PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Copyright by Michał Wójcik e-bookowo 2009 ISBN 978-83-61184-17-1 HUwww.e-bookowo.pl U Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydanie I 2009 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 3 SPIS TRESCI Wprowadze nie ...................................................................................................................... 5 Cel pracy ................................................................................................................... 7 Przegląd treści pracy ................................................................................................ 8 Rozdział I............................................................................................................................. 10 Istota procesu pode jmowania decyzji ............................................................................... 10 1.2.1. DECYZJE BŁYSKAWICZNE.................................................................................................10 1.2.2 INTUICJA .....................................................................................................................11 1.2.4. OKREŚLENIE CELU..........................................................................................................11 1.2.5. ZNACZENIE INFO RMACJI ..................................................................................................11 1.2.6. RÓ ŻNE MO ŻLIWO ŚCI .......................................................................................................12 1.2.7. SKALO WANIE SZANS ......................................................................................................12 1.2.8. KALKULO WANIE RYZYKA ..................................................................................................12 1.2.9. MYŚLENIE PERSPEKTYWIC ZNE ............................................................................................13 Rozdział II ........................................................................................................................... 14 Decyzje w przedsiębiorstwie .............................................................................................. 14 2.1. Warunki racjonalności decydowania .......................................................... 14 2.2 Wykorzystanie teorii decyzji.......................................................................... 14 2.3 Procedury decydowania .................................................................................. 15 2.4 Reguły decydowania ....................................................................................... 15 2.5 Techniki decydowania .................................................................................... 16 2.6 Modele podejmowania decyzji ...................................................................... 16 2.7 Rodzaje decyzji i ich podejmowanie............................................................. 17 2.8 Ograniczenie racjonalności decydowania .................................................... 17 2.9 Trudności w procesie decydowania .............................................................. 18 2.10 Bariery decydowania .................................................................................... 18 2.11 Działanie w kryzysie zaufania ..................................................................... 34 Rozdział III.......................................................................................................................... 38 Rachunkowość zarządcza .................................................................................................. 38 3.1. Funkcje i własności rachunkowości zarządczej ...................................... 38 3.1.1. RACHUNKO WO ŚĆ ZARZĄDCZA STRATEGICZNA I OPERACYJNA .........................................................21 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 4 3.1.2. SYSTEM RACHUNKO WO ŚCI ZARZĄDCZEJ I RACHUNKU KO SZTÓ W.....................................................42 celów podejmowania decyzji w kosztowa do 3.2 Informacja przedsiębiorstwie ............................................................................................................... 42 3.2.1 METO DY KLASYFIKACJI KO SZTÓ W ........................................................................................22 3.2.2 RACHUNEK KO SZTÓ W PEŁNYCH ...........................................................................................22 3.2.3 RACHUNEK KO SZTÓ W ZMIENNYCH .......................................................................................23 3.2.4 RACHUNEK KO SZTÓ W PEŁNYCH A KOSZTÓ W ZMIENNYCH ...............................................................23 3.3. Aspekty wdrożenia systemu wspomagającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie ............................................................................................................... 23 3.3.1 INTEGRACJA RACHUNKO WO ŚCI ZARZĄDCZEJ I FINANSO WEJ ...........................................................24 3.3.2 ZINTEGRO WANY SYSTEM INFORMATYCZNY PRZEDSIĘBIO RSTWA .......................................................24 3.3.3 OGRANICZENIA WE WDRAŻANIU SYSTEMU RACHUNKO WO ŚCI ZARZĄDCZEJ...........................................54 Rozdział IV .......................................................................................................................... 26 Komputer we wspomaganiu decyzji zarządczych ........................................................... 26 4.1 Systemy wspomagania decyzji ................................................................... 26 4.1.2. SYSTEM PO ZYSKIWANIA INFO RMACJI...................................................................................27 4.1.3. SYSTEM PRZETWARZANIA INFO RMACJI .................................................................................62 4.2.1. SYSTEM MRP..........................................................................................................62 4.3. Kryteria doboru oprogramowania wspomagającego proces podejmowania decyzji ....................................................................................................... 28 Rozdział V ........................................................................................................................... 79 Praktyczne zastosowanie komputerowego wspomaganiu decyzji ................................. 79 Podsumowanie .................................................................................................................. 104 Bibliografia........................................................................................................................ 107 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 5 WPROWADZENIE Decyzja jest nieodłącznym ogniwem egzystencji każdego człowieka. Decyzje, które podejmuje, określają nie tylko kształt jego życia osobistego, zawodowego oraz rodzinnego, ale w jakimś stopniu wpływają na dzieje określonych środowisk i społeczności. Niektórzy ludzie są zdolni do podejmowania tak ważnych i brzemiennych w skutki decyzji, że potrafią zmieniad kierunek historii i wpływad - pozytywnie lub negatywnie - na losy całych narodów i pokoleo. Dojrzałe podejmowanie decyzji to sztuka dokonywania trafnych wyborów. Żaden człowiek nie może uniknąd podejmowania decyzji, gdyż codzienne życie nieustannie stawia nas wobec faktów i wydarzeo, które wymagają od nas zajęcia jakiejś postawy czy dokonania określonych wyborów. Jednak z podejmowaniem decyzji w sensie ścisłym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy takie decyzje człowiek podejmuje w sposób świadomy, celowy i dobrowolny. Oznacza to, że przed podjęciem decyzji dostrzega on alternatywne możliwości działania w danym momencie.1 W środowisku przedsiębiorstwa często decyzja stanowi o byd albo nie byd firmy na rynku. Dlatego też przy podejmowaniu decyzji nie można kierowad się tylko i wyłącznie intuicją czy też doświadczeniami minionych lat, lecz należy wykorzystywad możliwości drzemiące w różnych technikach, narzędziach oraz systemach wspomagających podjęcie trafnej decyzji w przedsiębiorstwie. W dzisiejszych czasach często miarą zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa okazuje się efektywnośd dysponowania informacją. Tylko dzięki efektywnemu systemowi informatycznemu możliwe jest dostarczenie zarządowi firmy 1 J. Penc, Decy zje w zarząd zaniu, Kra ków 1997 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 6 natychmiastowej informacji o jej sytuacji finansowej, co pozwoli na pod jęcie właściwych decyzji kierowniczych. Tak więc to system informacyjny, a w realiach firmy - informatyczny system zarządzania jest dziś wyznacznikiem jej konkurencyjności i pozycji rynkowej. Aby system spełniał pokładane w nim nadzieje, tj. dostarczał zarządowi kompleksowej informacji o sytuacji finansowej firmy, musi zawierad dane o wszystkich aspektach działania firmy. Musi zatem integrowad informacje z wszystkich działów firmy. Stąd systemy tego typu określane są mianem systemów zintegrowanych. Aktualny poziom zastosowao informatyki w wiodących firmach na świecie pozwala sądzid, że za kilka lat firmy, które nie będą dysponowały w pełni zintegrowanym systemem informatycznym, nie będą w stanie podejmowad racjonalnych decyzji z przyczyn powiększającej się złożoności problemów, co w efekcie nieuchronnie prowadzi do utracenia racji bytu na rynku. Na temat decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie oraz wszelkich innych związanych z tym tematem zagadnieo, na naszym rynku możemy znaleźd dośd szeroką ofertę książkową, która zawiera niezliczoną ilośd informacji. Bardzo ciekawą pozycją jest książka napisana przez grupę autorek: Mary Staples, Emme Wighart oraz Ellen Philips pod tytułem „Trafne decyzje”. Pozycja ta w bardzo przystępny sposób opisuje i naucza, w jaki sposób radzid sobie z decyzją, jak unikad błędnych rozwiązao zarówno w sferze zawodowej jak i życiu prywatnym. Podobne zagadnienia prezentują także pozycje Johna Adaira „Podejmowanie decyzji” oraz „Decyzje w zarządzaniu” Józefa Penca. Godna uwagi jest też pozycja książkowa Henryka Sterniczka pod tytułem „Decyzje w organizacji gospodarczej”, która zawiera nieocenione informacje o organizacjach oraz decyzjach w nich podejmowanych. Jeśli weźmiemy pod uwagę podejście do podejmowania decyzji od strony rachunkowości zarządczej, to godne zaznaczenia są tutaj takie pozycje jak „Rachunkowośd menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa” K. Mareckiego oraz „Rachunkowośd zarządcza i controlling” M. Dobija. Pozycje te w pełni odzwierciedlają tematykę problemu, napisane są prostym językiem, przez co są www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 7 zrozumiałe nawet dla umiarkowanego laika. Z kolei książka J. Kisielnickiego „Systemy informacyjne biznesu” oraz M. Andrzejewskiego „Komputerowe systemy finansowo- księgowe” w doskonały sposób opisują systemy inform atyczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa podczas procesu podejmowania decyzji. Przybliżone powyżej pozycje książkowe to oczywiście nie wszystkie materiały użyte podczas pisania tej pracy magisterskiej. Należy też wspomnied o mnogości stron internetowych, które wykorzystano pisząc, a które w nieoceniony sposób pomogły, szczególnie w dziedzinie najnowszych systemów wspomagających zarządzanie. Kompletną listę wykorzystanych pozycji oraz adresów internetowych zamieszczono na koocu pracy w bibliografii. CEL PRACY Na wszystkich szczeblach organizacji kierownicy muszą rozwiązywad różne problemy i podejmowad decyzje, od których zależy nie tylko jakośd zarządzania przedsiębiorstwem, ale i efektywnośd jego działania na rynku i w otoczeniu. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji staje się jednak zadaniem coraz trudniejszym i bardziej złożonym, gdyż wciąż rośnie złożonośd i ważnośd problemów, sytuacji decyzyjnych oraz sposobów ich rozwiązywania. Rodzi to potrzebę nieustającego doskonalenia procesu decyzyjnego każdego menadżera, a więc przygotowania decyzji oraz jej podjęcia. Wymagania, jakie są stawiane przed przedsiębiorstwami dotyczące jakości decydowania ciągle rosną, dlatego tak ważnym kluczem do odnoszenia sukcesów w zarządzaniu staje się zdolnośd dostosowania się organizacji do zmieniającego się otoczenia.2 Tę zdolnośd dostosowania się przedsiębiorstwa często obrazuje się w procesie informatyzacji przedsiębiorstwa, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizacji oraz trafnego podejmowania decyzji. Dlatego też, jako cel 2 J. Adair, Podejmowan ie decyzji, Warsza wa 1998 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 8 tej pracy można postawid stwierdzenie, że zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie są wręcz niezastąpione w kierowaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem oraz w sposób wydatny poprawiają jego stabilnośd rynkową i skutecznośd podejmowanych decyzji. PRZEGLĄD TREŚCI PRACY Praca składa się z pięciu głównych rozdziałów, w których ujęto, w sposób rzetelny oraz przystępny, podstawową wiedzę na temat podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwach. Rozdział pierwszy jest zatytułowany „Istota procesu podejmowania decyzji”. W rozdziale tym można znaleźd wszelkie wiadomoś ci dotyczące decyzji, które niekoniecznie mają związek z e sferą zawodową, ale dotykają naszych codziennych wyborów oraz dylematów. Ponadto znajduje tu się podrozdzi ał „Słynne decyzje”, który obrazuje, w jaki sposób decyzje wpływają na historię świata oraz egzystencję przedsiębiorstw. Drugi rozdział to wiadomości dotyczące decyzji zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Można tutaj nabyd wiedzę o tym, z jakimi decyzjami mamy do czynienia oraz jak powinien się zachowywad decydent, lub jakich czynności powinien się wystrzegad, aby maksymalizowad trafnośd podejmowanych decyzji , czym bezpośrednio przyczynia się do sukcesu całej organizacji gospodarczej. Kolejnym etapem pracy jest „Rachunkowośd zarządcza”, który uświadamia czytelnikowi jak duży wpływ na podejmowanie decyzji ma właśnie ta dziedzina. Odnajdujemy tutaj funkcję rachunkowości zarządczej, jej własności, informacje kosztowe do celów podejmowania decyzji w organizacji oraz pewne aspekty wdrożenia rachunkowości do systemu wspomagającego procesy decyzyjne poprzez systemy informatyczne przedsiębiorstwa. Rozdział czwarty uwidacznia jak ogromne znaczenie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych ma komputer. Bez trudu można tutaj znaleźd informacje www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 9 dotyczące systemów wspomagających zarządzanie i decyzji zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa, ich budowy, wpływu na całą organizację oraz zbawiennych efektów zastosowania ich. W kolejnym, piątym rozdziale pracy w sposób przykładowy zobrazowano zastosowanie komputerowego wspomagania decyzji. Jako przykład posłuży nam tutaj baza danych fikcyjnej firmy „PROMED”, podczas której działania komputer podpowiada, jakie podjęd decyzje, zarówno w zakresie zasobów ludzkich , jak i analizie finansowej przedsiębiorstwa. Pracę zamyka podsumowanie oraz bibliografia. www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 10 ROZDZIAŁ I ISTOTA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI Homo Sapiens to określenie człowieka myślącego. Niewątpliwie tym szczególnym darem odróżniamy się od reszty świata zwierząt. W życiu osobistym, jak i zawodowym, sprawne myślenie pomaga rozwiązad napotykające nas problemy. Wyznacznikiem myślenia jest ciągłe podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Są to nierozerwalne i stałe elementy w skutecznym zarządzaniu. Proces podejmowania decyzji skłania nas do wyszukiwania i oceniania wariantów działania, przed którymi stoi organizacja. 3 Każdy wybór niesie za sobą konsekwencje, dlatego tak ważne jest świadome i umiejętne podejmowanie decyzji. 1.2.1. DECYZJE BŁYSKAWICZNE Codziennie zdarzają się sytuacje, kiedy decyzje podejmowane są w sposób natychmiastowy, tak szybko, że wydaje się, jakbyśmy ani przez chwilę się nad nią nie zastanawiali, np. mówiąc „dziękuję”, kiedy coś dostajemy. Decyzje te mogą wydawad się automatyczne, lecz tak naprawdę są wynikiem nawyków i rutyny, podejmowaliśmy je w swym życiu tak często, że wykonujemy je odruchowo. Innym rodzajem decyzji błyskawicznej są decyzje oparte na reakcjach instynktownych. Na przykład widząc, że własne dziecko zaraz spadnie ze schodów, 3 M. Staples, E. Wighart, E. Philips, Tra fne decyzje, Warsza wa 1997 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 11 bez namysłu rzucamy się i je łapiemy. Emocje zmuszają nas tutaj do natychmiastowego działania, rozważanie za i przeciw nie wchodzi w rachubę. 4 1.2.2 INTUICJA Każdy od czasu do czasu ma silne przeczucie, co należy zrobid w danej sytuacji, jeszcze zanim zacznie rozważad wszystkie możliwości. Nawet, jeśli stosujemy czysto rozumowe praktyki podejmowania decyzji, powinniśmy uwzględnid także nasze emocje, gdyż dają nam one znacznie głębszy wgląd w pewne sprawy, niż jest to możliwe na drodze rozumowania logicznego. 1.2.4. OKREŚLENIE CELU Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji musimy dokładnie wiedzied, co mamy zamiar osiągnąd. Podejmowanie decyzji bez wyraźnie sprecyzowanego celu prowadzi do porażki lub niezadowalających nas rezultatów. Aby określid cel, należy sprecyzowad problem. Czasami problem i cel rysują się jasno, natomiast innym razem sporo czasu może zająd określenie jednego i drugiego. Kiedy już określimy swój problem i sprecyzujemy cel, dobrze jest podzielid zadanie na kilka łatwiejszych do osiągnięcia celów pośrednich. 1.2.5. ZNACZENIE INFORMACJI 5 Przy podejmowaniu decyzji musimy mieś odpowiednią liczbę informacji. Ilośd ich zależy od istoty i problematyki zagadnienia. W przypadku błahego problemu liczba 4 M. Staples, E. Wighart, E. Philips, Tra fne decyzje, Warsza wa 1997 5 Cz. Nosal, Umysł menadżera , Wrocła w 1993 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 12 informacji nie musi byd zbyt duża, ale jeśli mamy do czynienia z decyzją szeroko rozbudowaną, np. o kupnie domu, musimy sięgnąd po szereg skomplikowanych danych. 1.2.6. RÓŻNE MOŻLIWOŚCI Po zebraniu odpowiedniej ilości informacji okazuje się, że mamy do wyboru dwa lub trzy warianty. Przed ostatecznym podjęciem decyzji, należy jednak poświęcid jeszcze trochę czasu nad innymi rozwiązaniami, które mogły zostad przeoczone. Psychologowie wymyślili kilka technik pobudzających do twórczego myślenia. Należy do nich myślenie niekonwencjonalne, analiza najgorszego wariantu, synektyka i burza mózgów.6 1.2.7. SKALOWANIE SZANS Jeśli mamy już gotową listę rozwiązao, nie należy spieszyd się z osądem. Spokojnie należy przyjrzed się wszystkim możliwościom, kalkulując zarówno ryzyko, jak i korzyści związane z każdą z nich. Należy pamiętad o tym, że ludzie podejmują błędne decyzje głównie z dwóch powodów. Po pierwsze - na ogół nie biorą pod uwagę możliwości niepowodzenia, po drugie - za bardzo wierzą w to, że ich decyzje są słuszne. 1.2.8. KALKULOWANIE RYZYKA Bardzo ważnym etapem przy ocenianiu możliwości rozwiązao jest skalkulowanie ryzyka związanego z każdym z nich. Kalkulowanie ryzyka polega na matematycznym wyliczeniu ryzyka. Nawet jeżeli istnieje zaledwie minimalne 6 www.kadry.info.pl www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 13 prawdopodobieostwo, że przedsięwzięcie może skooczyd się fiaskiem, trzeba wziąd je pod uwagę. Możemy wówczas porównad ryzyko związane ze wszystkimi rozwiązaniami, zanim podejmiemy decyzję. 1.2.9. MYŚLENIE PERSPEKTYWICZNE Każda decyzja, jaką podejmujemy, nawet z pozoru drobna lub mało ważna, niesie za sobą konsekwencje - czasem dużo dalej idące, niż to można było przewidzied na początku. Dlatego też bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji jest zastanowienie się nad jej konsekwencjami, zarówno w tej bliższej, jak i dalszej przyszłości. 7 Należy więc analizowad wszystkie ewentualne efekty swojego działania, zanim ostatecznie przesądzimy sprawę. 7 M. Staples, E. Wighart, E. Philips, Tra fne decyzje, Warsza wa 1997 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 14 ROZDZIAŁ II DECYZJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE We współczesnym przedsiębiorstwie procesy podejmowania decyzji stanowią najważniejszy element w zarządzaniu firmą. Dlatego też tak wielki nacisk nakłada się na menadżerów, aby wciąż się rozwijali, doskonaląc się w sprawnym sposobie podejmowania decyzji. Sukces skutecznego zarządzania opiera się, w głównej mierze, właśnie na odpowiednio podjętych decyzjach, które w nieuchronny sposób zbliżają firmę do osiągnięcia przez nią założonych celów.8 2.1. WARUNKI RACJONALNOŚCI DECYDOWANIA Każda decyzja powinna spełniad swoje założenia, to znaczy powinna skutecznie oraz efektywnie zapewniad przedsiębiorstwu stabilną pozycję na rynku. Decyzja powinna mied swój określony czas, to znaczy moment, w którym występuje, tak, aby zsynchronizował się on z innymi czynnikami zachodzącymi w otoczeniu w celu sprawnego zapewnienia optymalnego efektu ekonomicznego. 2.2 WYKORZYSTANIE TEORII DECYZJI 8 H. Sterniczek, Decyzje w organizacji gospodarczej, Warszawa 1980 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 15 Chcąc dokonywad trafnych wyborów w swoim przedsiębiorstwie, każdy menadżer powinien zaznajomid się i korzystad z bogatego dorobku teoretycznego w tej dziedzinie. Przedmiotem zainteresowania teorii podejmowania decyzji są bowiem decyzje, metody oraz techniki ich podejmowania. Celem tej teorii jest ustalenie, „wedle jakiej zasady dokonad wyboru działania, gdy wiadomo, co można zrobid i jakie są skutki, ale nie wiadomo, jakie skutki będą, ponieważ nieznany jest rzeczywisty stan przyrody”9. W teorii tej możemy znaleźd różnego rodzaju procedury, reguły oraz wzorce podejmowania decyzji. 2.3 PROCEDURY DECYDOWANIA Istnieją określone procedury postępowania w procesie podejmowania decyzji. Obejmują one pięd podstawowych etapów: diagnozę problemu, formułowanie problemu, konstrukcję modelu, analizę modelu oraz wdrażanie wyników. Etapy te można oczywiście rozszerzyd w zależności od potrzeb. 2.4 REGUŁY DECYDOWANIA Teoria decyzji określa pewne reguły postępowania, zmierzające do podjęcia prawidłowej decyzji poprzez selekcję różnych jej wariantów i wyszukanie wariantu optymalnego. Menadżer przed podjęciem decyzji powinien wypróbowad kilka różnych reguł, aby określid, która z nich jest najkorzystniejsza w danej sytuacji. Opracowano siedem takich reguł, które w znaczny sposób mogą ułatwid podejmowanie słusznych decyzji, a w szczególności ich przygotowanie. Pierwsze cztery reguły uznawane są za podstawowe i one są najczęściej używane: 10 9 T.Pszc zó łko wski, Mała encyklopedia pra kseologii i teorii organizacji, Wrocła w 1978, s. 250. 10 J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Kraków 1997 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 16 1. Reguła poszukiwania dominacji – polega ona na znalezieniu wariantu, który pod względem oceny dominuje nad innymi, 2. Reguła logicznej koniunkcji – sprawdzane są wszystkie atrybuty spełniające założone wartości krytyczne, po czym wybierany jest wariant działania, który spełnia wszystkie progi krytyczne, 3. Reguła dysjunkcji – wybierany jest wariant, w którym przynajmniej jedno z ocenionych kryteriów osiągnęło lub przekroczyło założony punkt krytyczny, 4. Reguła leksykograficzna – wybierany jest wariant, który pod względem najważniejszej cechy jest najlepszy. Jeśli między wariantami zachodzi równośd, porównuje się następne pod względem hierarchii cechy. 5. Reguła eliminacji, 6. Reguła maksymalizacji, 7. Reguła sumowania użyteczności. 2.5 TECHNIKI DECYDOWANIA Techniki decydowania to sposoby postępowania, które są wykorzystywane podczas procesu podejmowania decyzji. Techniki te dzielimy na tradycyjne i nowoczesne (tabela 3.1.), a ich stosowanie możemy uzależnid od rodzajów problemu. 2.6 MODELE PODEJMOWANIA DECYZJI Modele podejmowania decyzji to nic innego, jak pewne wzorce postępowania w określonych sytuacjach decyzyjnych, zmierzające do maksymalizacji efektu podjętej decyzji. Spośród wielu wzorców można wyróżnid następujące:11 11 J. Adair, Podejmowan ie decyzji, Warsza wa 1998 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 17 Racjonalny – decyzja wynika z logicznego, uporządkowanego działania, obejmuje wszystkie operacje myślowe od rozpoznania problemu, aż do jego finalizacji. Proceduralny (biurokratyczny) – decyzja musi byd podjęta zgodnie z przyjętymi regułami, procedurami, przepisami. Fundamentalistyczny – decyzje wynikają z przyjętych koncepcji, teorii lub narzuconego systemu wartości. Pragmatyczny (kompromisowy) – decyzja stanowi rozwiązanie kompromisowe, uwzględniające sprzeczne stanowiska. Tradycyjny – decyzja podejmowana jest pod wpływem zgromadzonych doświadczeo i tradycji w działaniu. Wizjonerski – decyzja oparta jest na wewnętrznym przekonaniu decydenta, inspiracji czy olśnieniu. Polityczny – decyzja jest wynikiem gry sił, przewagi jednej grupy nad drugą. 2.7 RODZAJE DECYZJI I ICH PODEJMOWANIE W nowoczesnym przedsiębiorstwie spotykamy się z różnego rodzaju decyzjami, które w zależności od złożoności problemów i sytuacji ich rozwiązywania różnią się od siebie pod wieloma aspektami. Podejście do rozpatrywania każdego z procesów decyzyjnych powinno więc byd traktowane bardzo indywidualne, ponieważ każda decyzja wymaga zaangażowania innych sił, środków, badao, technik informacji oraz innych działao zmierzających do maksymalizacji trafności podjętej decyzji. 2.8 OGRANICZENIE RACJONALNOŚCI DECYDOWANIA Ogólnie uważa się za prawdziwe stwierdzenie, że nie ma ludzi idealnych, nie ma osoby nieomylnej, której wszystkie osądy trafiałyby bezbłędnie w prorokowaną www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 18 przyszłośd. Tak więc, podczas procesów decyzyjnych także często dochodzi do różnego rodzaju odchyleo, błędów, nieścisłości, co do zamierzonych przez decydenta celów. Nie możemy całkowicie wykluczyd błędów z naszego procesu decyzyjnego, gdyż złożonośd systemów przedsiębiorstwa, procesów w nim zachodzących oraz wzajemna interakcja przedsiębiorstwo - otoczenie powoduje taką mnogośd wariantów, że nie sposób objąd ich wszystkich. Są jednak sposoby, aby ograniczyd częstotliwośd oraz zakres popełniania błędnych decyzji. Służą temu operacje polegające na zebraniu rzetelnych informacji, które ułatwiają rozeznanie w sytuacji, wnikliwe rozważenie różnych opcji i możliwych wariantów oraz sporządzenie analizy ryzyka, która pozwoli nam zapoznad się z prawdopodobieostwem osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. 2.9 TRUDNOŚCI W PROCESIE DECYDOWANIA Podczas procesu decydowania napotykamy się na różnego rodzaju bariery, które uniemożliwiają zachowanie obiektywizmu oraz racjonalności danej decyzji. W przedsiębiorstwie na przeszkodzie podjęcia decyzji obiektywnej mogą stanąd bariery: 12 2.10 BARIERY DECYDOWANIA Innymi rodzajami barier utrudniających prawidłowe funkcjonowanie procesu decyzyjnego są subiektywne bariery decydowania. Przeszkody te, to przede wszystkim bariery o charakterze psychospołecznym, które często bardzo negatywnie 12 J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Kraków 1997 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 19 wpływają na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Jako najważniejsze z nich możemy wyróżnid:13 2.11 DZIAŁANIE W KRYZYSIE ZAUFANIA Jest rzeczą niemożliwą, aby menedżer podczas swej pracy nie napotykał rozmaitych przeszkód i utrudnieo. Doświadczenia, które w ten sposób nabywa, stanowią postawę wobec tego rodzaju problemów w przyszłości, co odzwierciedla trafnośd podjętych decyzji. Najważniejszą przeszkodą, na jaką podczas swojej pracy może natrafid kierownik jest ryzyko, dlatego też działanie w kryzysie zaufania spełnia tak ważną rolę działalności menadżera. 13 J. Adair, Podejmowan ie decyzji, Warsza wa 1998 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 20 ROZDZIAŁ III RACHUNKOWOŚD ZARZĄDCZA Rachunkowośd towarzyszy człowiekowi już od bardzo dawna, a mianowicie sięga czasów starożytnych. To w dawnych miastach Mezopotamii odnaleziono pierwsze zapisy ewidencyjne na glinianych tabliczkach. Przez wiele wieków swojego istnienia rachunkowośd stała się ważną dziedziną nauki. Wypracowała własne zasady oraz techniki, których stosowanie zapewnia spójnośd całego systemu. W obecnych czasach rachunkowośd jest nierozerwalnie związana z niemal każdym podmiotem gospodarczym.14 Przyczyną powszechności jej stosowania są nie tylko wymogi prawne, ale także korzyści płynące z bogactwa informacji o przedsiębiorstwie, których rachunkowośd dostarcza. Dziedzina ta jest źródłem informacji ekonomicznych, dotyczących działalności danej firmy, bez której nie sposób sobie wyobrazid zarządzanie jakimkolwiek podmiotem gospodarczym czy podjęcie racjonalnych decyzji. 3.1. FUNKCJE I WŁASNOŚCI RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ Najbardziej ogólną funkcją rachunkowości zarządczej, z jaką można się spotkad, jest funkcja informacyjna. Funkcja ta odpowiada podsystemowi rachunkowości, 14 M. Andrze jewski [i in.] Ko mputerowy systemy finansowo-księgowe, Krakó w 2000 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 21 którego celem jest odpowiednie przetworzenie i przygotowanie danych ekonomicznych w taki sposób, aby były pomocne przy podejmowaniu decyzji. 15 3.1.1. RACHUNKOWOŚD ZARZĄDCZA STRATEGICZNA I OPERACYJNA Przyjmując jako kryterium długośd okresu działalności przedsiębiorstwa, jakiego dotyczą dane pochodzące z rachunkowości zarządczej, oraz szczebel kadry kierowniczej, dla którego te dane są przeznaczone, możemy ją podzielid na dwa działy: rachunkowośd zarządcza strategiczna, rachunkowośd zarządcza operacyjna. 3.1.2. SYSTEM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I RACHUNKU KOSZTÓW Rachunkowośd zarządcza jest bardzo blisko związana z rachunkiem kosztów; tak blisko, że trudno jest powiedzied, w którym miejscu kooczy się rachunek kosztów, a w którym zaczyna się rachunkowośd zarządcza. Rzeczywiście, nie można mówid o rachunkowości zarządczej w oderwaniu od rachunku kosztów. Rachunek k osztów możemy zdefiniowad jako wyodrębniony podsystem systemu informacyjnego rachunkowości, stanowiący proces ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług. 3.2 INFORMACJA KOSZTOWA DO CELÓW PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 15 T. Kiziukiewicz [praca zb. pod red.] Rachunkowość zarządcza, Wrocław 2000 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 22 Informacje o kosztach działalności, których dostarcza rachunek kosztów są potrzebne przede wszystkim do wyceny zapasów i ustalenia wyniku finansowego, podejmowania decyzji ekonomicznych, wreszcie kontroli działalności gospodarczej. Rachunek kosztów możemy określid jako bazę dla rachunkowości zarządczej. Podstawą podejmowania decyzji zarządczych jest analiza kosztów konkretnego przedsięwzięcia. Tak, więc rachunkowośd zarządcza będzie w dużej mierze korzystad z rachunku kosztów. 3.2.1 METODY KLASYFIKACJI KOSZTÓW Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w trakcie jego działalności możemy podzielid według różnorakich kryteriów. Najbardziej podstawowym podziałem jest podział ze względu na sposób przypisania oraz zachowanie: 16 3.2.2 RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH Rachunek kosztów pełnych jest systematycznym rachunkiem kosztów. Traktuje się go jako tradycyjny rachunek kosztów. Głównym celem, dla którego się go prowadzi jest koniecznośd sporządzania obligatoryjnych sprawozdao finansowych. Rachunek kosztów pełnych oparty jest na założeniu, że wszystkie koszty (w tym także pośrednie) zostały poniesione w związku z wytworzeniem określonych produktów, czyli muszą zostad całkowicie „rozliczone” na produkty. Zasadniczym problemem rachunku kosztów pełnych jest umiejętne określenie, jaka cz ęśd kosztów pośrednich powinna byd włączona do kosztów odpowiedniego zlecenia lub produktu. 16 K. Marecki, Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa 2001 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 23 3.2.3 RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH Większą przydatnością, niż rachunek kosztów pełnych, w podejmowaniu decyzji krótkookresowych oraz oceny działalności wewnętrznych podmiotów przedsiębiorstwa charakteryzuje się rachunek kosztów zmiennych. Dlatego w sytuacji, gdy osoby zarządzające firmą muszą podejmowad decyzje dotyczące krótkiego okresu, będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży, narzędziem najlepiej monitorującym rezultaty finansowe jest właśnie rachunek kosztów zmiennych. 3.2.4 RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH A KOSZTÓW ZMIENNYCH Historycznie rzecz ujmując, rachunek kosztów pełnych wykształcił się jako pierwszy. Jest on podsystemem systemu ewidencyjnego rachunkowości, a więc musi byd zgodny z ustawą o rachunkowości. W rachunku kosztów pełnych wszystkie koszty bezpośrednie oraz uzasadniona częśd kosztów wydziałowych „obciąża” koszt wytworzenia produktu. Niewątpliwą zaletą tego systemu jest to, iż daje on obraz długotrwałej sytuacji, ogranicza czynnik sezonowości, przez co pomaga w podejmowaniu dalekowzrocznych decyzji. Natomiast niewielka jest jego przydatnośd w zarządzaniu operacyjnym. 3.3. ASPEKTY WDROŻENIA DECYZYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO PROCESY Rachunkowośd zarządcza w ostatnich latach w Polsce bardzo szybko zyskuje na znaczeniu. Uwarunkowania gospodarki wolnorynkowej, coraz silniejsza i bardziej agresywna konkurencja, zmuszają przedsiębiorstwa do poprawy swojej rentowności, do bardziej efektywnego wykorzystywania istniejących zasobów, czy sięgania po nowe. To nowe środowisko, w którym muszą odnaleźd się polskie firmy, wymaga www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 24 stosowania doskonalszych narzędzi planowania, kontrolowania i wspomagania procesu decyzyjnego na każdym jego szczeblu. W tej sytuacji pomocny może okazad się dobrze wdrożony system wspomagający menadżerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 3.3.1 INTEGRACJA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I FINANSOWEJ Podstawowym źródłem informacji dla systemów wspomagających procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach jest księgowośd. Rachunkowośd finansowa, której pierwotnym celem jest obligatoryjna sprawozdawczośd w nowocześnie zarządzanej firmie, przestaje byd li tylko systemem ewidencji zdarzeo gospodarczych, a staje się bogatym źródłem informacji, które - w odpowiedni sposób przetworzone - wspomagają kierownictwo na każdym szcz eblu w podejmowaniu decyzji. Dlatego warunkiem koniecznym implementacji systemu rachunkowości zarządczej jest dobrze wdrożony system rachunkowości finansowej. Natomiast drugim etapem procesu będzie umiejętne powiązanie obu tych systemów. 17 3.3.2 ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA 18 System informacyjny jest odbiciem struktury przedsiębiorstwa. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie informacje pojawiające się w obszarze firmy. Jego istotnym elementem jest system przetwarzania danych definiowany jako: wieloetapowy, sformalizowany proces, w którym informacje o elementarnych zdarzeniach gospodarczych są: ujmowane (mierzone i dokumentowane), rejestrowane w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, grupowane w zbiory danych, które są następnie porządkowane (scalane, sortowane, rozdzielane) i 17 J. Kisielnic ki, Systemy in formacyjne b iznesu, Warszawa 1999 18 J. Kisielnic ki, Systemy in formacyjne b iznesu, Warszawa 1999 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 25 aktualizowane. W obecnych czasach liczba danych (zmiennych), wpływających na przebieg procesów produkcyjnych jest bardzo duża, a zależności pomiędzy nimi - złożone. Ponadto szybkośd przebiegu procesów gospodarczych rośnie, dlatego efektywne sterownie przedsiębiorstwem wymaga implementacji nowoczesnych środków technicznych, jakimi są komputerowe systemy wspomagające zarządzanie. Częśd systemu przetwarzania danych, w której informacje są przetwarzane przy wykorzystaniu technologii informatycznych nazywa się właśnie systemem informatycznym. 3.3.3 OGRANICZENIA WE WDRAŻANIU SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ Najistotniejszym czynnikiem hamującym rozwój rachunkowości zarządczej w Polsce jest niewątpliwie niedostateczna świadomośd zarządzających. Mimo, iż sytuacja powoli podąża we właściwym kierunku, wciąż brak powszechnego przekonania o zaletach dobrze wdrożonych systemów wspomagających procesy decyzyjne. www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 26 ROZDZIAŁ IV KOMPUTER WE WSPOMAGANIU DECYZJI ZARZĄDCZYCH W dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazid sobie przedsiębiorstwa, w którym nie wykorzystuje się możliwości drzemiących w komputerach. Można się z nimi spotkad wszędzie, praktycznie na każdym szczeblu przedsiębiorstwa, począwszy od na przykład obsługi kasy, a na wspomaganiu podjęcia decyzji w bardzo złożonych problemach jednostki gospodarczej skooczywszy.19 4.1 SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI W nowoczesnym przedsiębiorstwie złożonośd decyzji w zarządzaniu nieustannie wzrasta, ponieważ powiększa się złożonośd rozwiązywanych problemów; sprawia to, że zmniejsza się nasza skutecznośd podejmowanych decyzji oraz sprawnego analizowania określonych sytuacji. W związku z zaistniałą sytuacją decydenci zmuszeni są do korzystania z narzędzi wspierających ich podczas procesu decyzyjnego. Systemy wspomagania decyzji (SWD) obejmują bazę danych oraz bazę modeli ilościowych, a także moduł umożliwiający współpracę z użytkownikiem . Systemy te mają za zadanie poprawę efektywności decydowania, dzięki wsparciu informacyjnemu i przeliczeniowemu. Poprawa ta dotyczy oczywiście wszystkich 19 J. Penc, Decy zje w zarząd zaniu, Kra ków 1997 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 27 procesów podczas przebiegu decyzji, od zlokalizowania określonego problemu, aż do wyboru określonej metody. 4.1.2. SYSTEM POZYSKIWANIA INFORMACJI Informacje posiadają różną jakośd oraz różną wartośd w danym czasie. Należy więc wartościowad oraz gromadzid tylko te, które są pożyteczne, a także od czasu do czasu weryfikowad je, żeby wyeliminowad zbędne. Bardzo ważny jest stały dopływ tych informacji - można go zapewnid poprzez stworzenie przez przedsiębiorstwo systemu obserwacji środowiska, a jeszcze lepiej - systemu wczesnego rozpoznawania szans i zagrożeo. Oba te systemy zapewniają stałą obserwację otoczenia, umożliwiają identyfikację różnych ich obszarów. 20 4.1.3. SYSTEM PRZETWARZANIA INFORMACJI System przetwarzania informacji stanowi kombinację sprzętu komputerowego i oprogramowania, zapewniającego użytkownikom dostęp do informacji i ich wykorzystanie do przeprowadzenia różnych testów czy też opracowywania i stosowania modeli symulacyjnych i prognostycznych. Ich podstawą jest oczywiście komputer, a raczej sieci komputerów połączone w jedną spójną całośd. 4.2.1. SYSTEM MRP Pierwszym ważnym systemem we wspomaganiu zarządzania jest niewątpliwie MRP, co jest skrótem od angielskich słów: Material Requirements Planning i jest tłumaczone jako planowanie potrzeb materiałowych . 20 www.gazeta-it.pl www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 28 4.3. KRYTERIA DOBORU OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W dzisiejszym świecie, dla organizacji gospodarczych działających na rynku w ciągłym klimacie niepewności i ryzyka, najważniejsza staje się precyzyjna i szybka informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, wielkości oraz strukturze sprzedaży, klientach i konkurencji, skuteczności prowadzonych akcji marketingowych. Dopiero wszystkie te informacje, rzetelnie zebrane oraz przetworzone wskazują nam kierunek, w jakim powinna pójśd nasza decyzja. www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 29 ROZDZIAŁ V PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIU DECYZJI Rozdział ten w całości poświęcono praktycznemu ujęciu podejścia do decyzji. W sposób obrazowy przedstawiono, na podstawie bazy danych „Decyzja”, jak w najprostszym ujęciu dochodzi w przedsiębiorstwie do procesów decyzyjnych oraz jak procesy te wspomagad wykorzystując komputer. Program ten zaprojektowano z myślą o najprostszych procesach decyzyjnych zachodzących w organizacji, w skład których wchodzi wykorzystanie zasobów ludzkich oraz wąski zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa. Celem programu jest takie przedstawienie danych, aby właściciel firmy nie musiał marnowad cennego czasu na ręczne prowadzenie ewidencji, dokonywanie żmudnych obliczeo, tylko mógł ograniczyd się do jednorazowego wprowadzenia wszystkich danych, które następnie zostaną przetworzone przez aplikację, by otrzymad produkt finalny jako podpowiedź komputera dotyczącą tego, jakie podjąd decyzje. Pragnę także nadmienid, że aplikacja ta jest zbudowaną bazą danych w demonstracyjnej wersji programu Microsoft Access XP. www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 30 www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 31 PODSUMOWANIE www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 32 BIBLIOGRAFIA Literatura www.e-bookowo.pl Michał Wójcik: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie S t r o n a | 33 Strony internetowe www.e-bookowo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: