Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 002692 20657127 na godz. na dobę w sumie
Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży - ebook/pdf
Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 93
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61184-51-5 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Agresja stanowi poważny problem społeczny. Przejawia się ona w różnych formach w każdej niemal sferze życia. Szczególnie niepokojące dla rodziców, wychowawców i pedagogów są zachowania agresywne przejawiane przez najmłodszych. Zagadnienie przyczyn zachowań agresywnych u dzieci jest szeroko omawiane nie tylko w pracach badawczych wielu naukowców, ale także w środkach masowego przekazu. Powstało dotąd wiele teorii wyjaśniających źródła i przyczyny agresji przejawiającej się w zachowaniach dzieci i młodzieży.

Agresja jest zjawiskiem powszechnym. Nie zmienia to faktu, że nie powinniśmy być wobec niej obojętni i przyzwalać na jej coraz częstsze przejawianie się w życiu społecznym. Warto zatem przyjrzeć się przyczynom oraz uwarunkowaniom społecznym i sytuacyjnym agresji w zachowaniach dzieci i młodzieży.

Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia problemu agresywności wśród dzieci i młodzieży na przykładzie młodzieży gimnazjalnej. Pierwszy rozdział dokonuje przeglądu pojęć związanych ze zjawiskiem agresji i agresywności u dzieci i młodzieży. Charakteryzuje on agresora i ofiarę, prezentuje formy przejawiania się agresji oraz skutki doznawania przemocy w dzieciństwie i życiu dorosłym. W drugim rozdziale zaprezentowano metodologię badań, sformułowano cele, problemy i pytania badawcze. Dokonano także wyboru najbardziej adekwatnych dla celu badań metod, narzędzi i technik badawczych. Trzeci rozdział prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Dotyczy on przede wszystkim przyczyn występowania agresji dzieci.  W rozdziale tym opisano wpływ grup rówieśniczych na zachowania agresywne, rolę gier komputerowych, telewizji oraz poszczególnych środowisk wychowawczych w powstawaniu zachowań agresywnych dzieci. Opisano także przemoc w rodzinie jako jedną z przyczyn agresji występującej wśród młodzieży.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 2 MM aarrzzeennaa WWrrzzeessiieeńń SSPPOOŁŁEECCZZNNEE II SSYY TTUUAACCYYJJNNEE UU WWAARRUUNNKKOOWWAANN IIAA AAGGRREESSJJII MM ŁŁOODDZZIIEE ŻŻYY Copyright by Marzena Wrzesień e -bookowo 2009 ISBN 978-83-61184-51-5 www.e -bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e -bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody w ydawcy zabronione Wydanie I 2009 www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 3 Spis treści Wstęp .......................................................................................................................................... 4 Rozdział I Zachowania agresywne młodzie ży w ś wie tle lite ratury prze dmiotu ..........6 1. Przegląd pojęć ....................................................................................................................... 6 2. Przyczyny agresji .................................................................................................................... 7 3. Charakterystyka agresora i jego ofiary .............................................................................. 9 4. Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań agresywnych ................................... 9 5. Formy przejawiania agresji ............................................................................................... 10 6. Skutki doznawania przemocy w dzieciństwie i życiu dorosłym ................................... 11 Rozdział II Metodologia badań włas nych ............................................................ 12 1. Problematyka badawcza i cel badań................................................................................. 12 2. Pytania badawcze................................................................................................................ 12 3. Metody, technik i i narzędzia b adawcze ........................................................................... 13 4. Organizacja i przebieg badań ............................................................................................ 13 Rozdział III Przyczyny wystę powania zachowań agresywnych młodzie ży w ś wie tle badań włas nych ................................................................................................. 14 1. Ogólna charakterystyka badanej populacji...................................................................... 14 2. Zachowania agresywne badanej grupy ............................................................................ 14 3.Środowisko rówieśnicze jako źródło agresji .................................................................... 15 4. Wpływ mediów na powstawanie agresywnych zachowań ............................................. 16 6. Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnyc h młodzieży ..................................... 16 Podsumowanie i wnioski........................................................................................................ 17 Bib liografia .............................................................................................................................. 18 Aneksy ...................................................................................................................................... 19 www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 4 Wstęp Agresja stanowi poważny problem społeczny. Przejawia się ona w różnych formach w każdej niemal sferze życia. Szczególnie niepokojące dla rodziców, wychowawców i pedagogów są zachowania agresywne przejawiane przez najmłodszych. Zagadnienie przyczyn zachowań agresywnych u dzieci jest szeroko omawiane nie tylko w pracach badawczych wielu naukowców, ale także w środkach masowego przekazu. Powstało dotąd wiele teorii wyjaśniających źródła i przyczyny agresji przejawiającej się w zachowaniach dzieci i m łodzieży. Agresja jest zjawiskiem powszechnym. Nie zmienia to faktu, że nie powinniśmy być wobec niej obojętni i przyzwalać na jej coraz częstsze przejawianie się w życiu społecznym. Warto zatem przyjrzeć się przyczynom oraz uwarunko waniom społecznym i syt uacyjnym agresji w zachowaniach dzieci i młodzieży. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia problemu agresywności wśród dzieci i młodzieży na przykładzie młodzieży gimnazjalnej. Pierwszy rozdział dokonuje przeglądu pojęć związanych ze zjawiskiem agresji i agresywności u dzieci i młodzieży. Charakteryzuje on agresora i ofiarę, prezentuje formy przejawiania się agresji or az skutki doznawania przemocy w dzieciństwie i życiu dorosłym. W drugim rozdziale zaprezentowano metodologię badań, sformułowano cele, problemy i pytania badawcze. Dokonano także wyboru najbardziej adekwatnych dla celu badań metod, narzędzi i technik badawczych. Trzeci rozdział prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Dotyczy on przede wszystkim przyczyn występowania agresji dzieci. W r ozdziale tym opisano wpływ grup rówieśniczych na zachowania agresywne, rolę gier komputerowych, telewizji oraz poszczególnych środowisk wychowawczych w powstawaniu www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 5 zachowań agresywnych dzieci. Opisano także przemoc w rodzinie jako jedną z przyczyn agresji występującej wśród młodzieży www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 6 Rozdział I Zachowania agresywne młodzieży w świetle literatury przedmiotu 1. Przegląd pojęć Agresja nie jest problemem wyłącznie ostatnich lat. Przypadki dokuczania i wzajemnego atakowania się dzieci są znane każdemu ze szkolnych czasów. W ostatnim czasie jednak, prawdopodobnie pod wpływem mediów i nagłaśniania różnych przypadków w telewizji, agresja wśród dzieci i młodzieży zdaje się narastać. Badacze zwracają uwagę, że zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży ro zprzestrzeniają się szczególnie tam, gdzie dzieci się wspólnie ucz ą i wychowują, a więc w szkołach, internatach, sierocińcach. 1 Agresja to nie tylko bójki, ale także rozpowszechnianie złośliwych plotek, wykluczanie z grupy, przezywanie i drażnienie. Większość dzieci spotyka się z tego typu formami przejawiania się agresji2. 1 R. Po rt ma nn : Prze mo c wśród d zie c i. Uch wyc ić sedno , W yda wn ic t wo Jedn ość , Kie lce 2006, s. 7. 2 S. Gu e rin , E. Henn essy : Prze mo c i p rześ lado wan ie w s zko le . Skute c zne p rzec iwd zia łan ie ag res ji wś ród mło d zie ży , Gd ańs kie Wyd a wn ict wo Psyc ho lo g ic zne , Gd ańs k 2004, s . 9. www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 7 2. Przyczyny agresji Szukając przyczyn zachowań agresywnych badac ze ró wnież podają różne powody, objaśniając agresję na trzy sposoby: traktując ją jako instynkt, jako następstwo frustracji, bądź jako nawyk, czyli jako rezultat uczenia się. Sposoby te związane są z trzema orient acjami teoretycznymi, znanymi jako teoria instynktów, teoria frustracji–agresji oraz teoria społecznego uczenia się agresji. Są to elementy tak zwanej psychologii agresji3. Teoria instynktów wskazuje na instynkt jako źródło agresji. Zakłada ona, że zachowania agresywne są czymś wrodzonym. Agresywność z achowań ludzkich była potrzebna w toku ewolucji. Dziś jednak nie jest wskazana. Dlatego też neutralizuje się negatywne zachowania w procesie wychowawczym. Teoria ta nie jest już aktualna. Często jednak powraca w tłumaczeniach agresji jako cechy ludzkiej natury4. Teoria frustracji–agresji utrzymywała, że jedynym źródłem agresji jest frustracja, prowadząca za każdym razem do powstawania agresywnych impulsów. Jednakże teoria ta była ostro krytykowana. Nie każda frustracja musi przecież prowadzić do zachowań agresywnych. Gniew, który pojawia się w wyniku frustracji wyraża gotowość do agresywnego zachowania, jednakże jednostka może go opanować i nie przejść do agresji 5. Tabela 1 prezentuje najważniejsze ujęcia wyjaśnień zachowań agresywnych. 3 Ta mże, s. 36. 4 Ta mże, s. 36. 5 Ta mże, s. 36. www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 8 Tabela 1. Teoretyczne wyjaśnienia agresji Perspektywa teoretyczna Agresja ujmowana jako: Wyjaś nie nia biologiczne : Etologia wewnętrzna energia Socjobiologia wytwór ewolucji Genetyka behawioralna dyspozycja dziedziczna Wyjaś nie nia ps ychologiczne: Psychoanaliza freudowska instynkt destrukcyjny Hipoteza frustracji- agresji popęd ukierunkowany na cel Neoasocjacjonizm poznawczy reakcja na efekt negatywny Model transferu pobudzenia wzmacniana przez neutralne pobudzenie Podejście społeczno- poznawcze funkcja przetwarzania informacj i Teoria uczenia się wyuczo na przez wzmocnienie i naśladownictwo Model interakcjonizmu społecznego rezultat procesu podejmowania decyzji Źród ło : o p rac o wan ie własn e n a p odsta wie : B. Kra h é : A g res ja, Gd a ńs kie Wyd a wn ict wo Psych o log ic zne , Gd a ńs k 2005, s . 32. www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 9 3. Charakterystyka agresora i jego ofiary Typowy agresor stosuje przemoc względem swoich rówieśników. Ma stosunkowo małą samokontrolę i tendencje do zachowań agresywnych wtedy, gdy przeżywa strach lub s tres. Osoba agresywna stosuje przemoc przeważnie w sytuacji, gdy cierpi z jakichś powodów osobistych, rodzinnych i społecznych. Agresor to zatem osoba nadużywająca własnej siły fizycznej w relacjach z innymi ludźmi6. D. Olweus7 podkreśla, że najbardziej charakterystyczną cechą sprawców prześladowań jest agresja przejawiana wobec kolegów, a le często także wobec dorosłych, a więc rodziców, czy nauczycieli. Sprawcy mobingu są osobami zafascynowanymi przemocą i jej narzędziami. Często działają impulsywnie, ma ją potrzebę dominacji. Nie współczują ofiarom prześladowań. Mają zazwyczaj średnie i nieco wyższe niż przeciętny uczeń mniemanie o sobie. Chłopcy są zazwyczaj silniejsi od kolegów, zwłaszcza zaś od swoich ofiar , co chętnie wykorzystują. 4. Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań agresywnych Agresja zaczyna się rodzić i ujawniać wtedy, gdy w procesie zaspokajania indywidualnych potrzeb i realizacji celów pojawiają się przeszkody. W zależności od tego, jak owa przeszkoda zostanie potraktowana, jakimi zasobami do poradze nia sobie w trudnej sytuacji dysponuje dziecko, a więc: czy może zachować się elastycznie, czy nie, jak bardzo jest odporne na stan podwyższonego napięcia emocjonalnego – to wszystko decyduje o tym, czy zachowa się 6 D. Olwe us : Mob ing . Fa la p rze mocy w s zko le . Ja k ją po ws t rzy ma ć , Jac e k Sa nto rs ki, Wa rs za wa 2007, s . 48 7 Ta mże , s . 48. www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 10 konstruktywnie, czy też zacznie posługiwać się agresją i w końcu sięgnie do przemocy, by jednak cel osiągnąć 8. Dziecko uczy się sposobów zaspokajania swoich potrzeb od innych ludzi: rodziców, rodzeństwa, członków rodziny, rówieśników, bohaterów kultury popularnej, idoli itd. Wytwarza przy tym własny sposób zaspokajania potrzeb i realizowania ważnych dla siebie celów. Agresywność młodzieży wiąże się z szeregiem czynników wywołujących przemoc. Najczęściej wymienia się tutaj: biedę, patologię, powszechność reakcji agresywnych oraz wiarę w skuteczność przemocy9. „Dzieci dorastają w zróżnicowanym otoczeniu, na które składa s ię najbliższa rodzina, szkoła i dzielnica, miasto, wspólnota religijna, kultura i kraj. Wszystkie te czynniki wywierają wpływ na jego rozwój”10. Dzieci i młodzież uczą się agresywnyc h zachowań od dorosłych i rówieśników. Dotyczy to nie tylko stosowania przemocy fizycznej, ale także używania przekleństw. 5. Formy przejawiania agresji Agresja jest zachowaniem zwróconym przeciwko innym osobom, sobie samemu lub przedmiotom, a także działanie na ich szkodę. Agresja przybierać może różne formy: fizyczne i psychiczne. Najczęściej występujące formy prześladowania mają charakter słowny i fizyczny11. Agresja słowna polega na ubliżaniu, obrażaniu, wyśmiewaniu, dokuczaniu, obrzucaniu wyzwiskami, ośmieszaniu i kpieniu z innych ludzi. Badania dowodzą, że przezywanie jest najczęstszą formą dręczenia w szkole. Drugie miejsce zajmuje bezpośrednie prześladowanie fizyczne. Agresja psychologiczna polega na wykluczeniu z grupy, poniżaniu i zastraszaniu 12. 8 Dzie c i i mło d zie ż wob ec ag res ji i p rze mocy , o p.c it . , s . 113. 9 S. Gu e rin , op .c it . s . 15. 10 Ta mże , s . 15. 11 S. Gu e rin , op .c it ., s . 32. 12 Ta mże , s . 32. www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 11 Konsekwencjami agresji są: poczucie zagrożenia, odrzucenie, wyizolowanie z grupy. Z kolei agresja fizyczn a polega na fizycznym ataku na drugą osobę lub jej własność. Przejawia się w postaci uderzeń, kopniaków, zadawania ran, popchnięć. Agresja fizyczna może być instrumentalna lub emocjonalna. Gdy agresor chce osiągnąć jakiś cel lub coś zdobyć, stosuje agresję instrumentalną. Z kolei agresja emocjonalna występuje jako efekt lęku lub złości. Istnieje jeszcze trzecia forma agresji, bez użyci a słów i kontaktu fizycznego, a polegająca na wrogich gestach, minach, izolowaniu i manipulacji 13. 6. Skutki doznawania przemocy w dzieciństwie i życiu dorosłym Najboleśniejsze skutki dla rozwoju psychiczne go dzieci i młodzieży ma przemoc doświadczona w życiu rodzinnym i w szkole. Dzieci i młodzież doświadczając agresji w swoim otoczeniu, reagują również agresywnie, wiąże się to z zaburzeniami w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Ponadto zachowanie dzieci odzwierciedla obecną w społeczeństwie skłonność do przemocy. Dzieci i młodzież nadają przemocy i agresji duże znaczenie, gdyż dzięki niej są w stanie zwrócić na siebie uwagę świata dorosłych 14. Konsekwencją stosowania przemocy przez rodziców wobec dzieci oraz nauczycieli wobec uczniów jest odzew ze stro ny dzieci pod postacią przemocy skierowanej ku szkole, nauczycielom i edukacji jako takiej oraz ku innym uczniom. Dalszą konsekwencją jest eskalacja przemocy ze strony dorosłych, którzy pragną zachować dotychczasową władzę 15. 13 Ag res ja u d zie c i i mło d zie ży [w:] http :// www.ag res ja .za .p l/ (kwie c ie ń 2008) 14 R. Po rt ma nn , op .c it ., s. 46-47. 15 M . Szc zeps ka -Pust ko ws ka : M łod zie ż-Prze mo c -Trans fo rma c ja [w:] Pa p ie ż J. , Płu kis A . (red .), o p .c it ., s . 26. www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 12 Rozdział II Metodologia badań własnych 1. Problematyka badawcza i cel badań Badania naukowe, niezależnie od celów, jakimi mają one służyć, swoją skuteczność zawdzięczają zgodności ze stawianymi im wymogami metodologicznymi. W pedagogice wymogi te ustala się w metodologii badań pedagogicznych. Metodologia badań pedagog icznych jest nauką o zasadach i sposobach postępowania badawc zego zalecanych i stosowanych w pedagogice16. 2. Pytania badawcze Sformułowanie pytań badawczych jest pierwszym krokiem do udzielenia odpowiedzi na nie . Istotne jest także poszukiwanie odpowiedzi na pytania, któryc h dotąd nauka nie znała, a następnie znalezienie wskazówek, jak daną sytuację zmienić, czy poprawić. Wraz z przyjętym celem rodzą się problemy badawcze. Problemem badawczym nazywam y to, co jest przedmiotem wysiłków badawczych17. Pod względem metodologicznym pytania badawcze pozwalają uniknąć stawiania przedwczesnych hipotez opartych jedynie na przypuszczeniach i obserwacjach, nie uzasadnionych głębszymi analizami. Udzielenie odpowiedzi na odpowiednio sformułowane pytania badawcze pozwala na lepsze zbadanie danego problemu i odsłonięcie nowych jego aspektów, których badacz mógłby nie przewidzieć przed przystąpieniem do badań. 16 M . Łobo c ki: Meto dy i t echn iki b adań ped agog ic znych . Kra kó w 2000, s. 13 -14 17 J. Sztu ms ki: Wst ęp do me tod i t ech n ik b adań ped agog ic znyc h, Kato wic e 1995, s . 38 www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 13 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze Przez zasady, czyli reguły lub normy metodologii badań, rozumie się pewne najogólniejsze dyrektywy (zalecenia), mające na celu ułatwienie przeprowadzenia badań. Z kolei sposobami postępowania badawczego nazywa się procedury (strategie) gromadzenia i opracowania interesujących badacza wyników materiału badawczego. Sposoby te noszą zazwyczaj nazwę metod lub technik badawczych18. Ze względu na cel badań oraz postawione pytanie badawcze i pytania szczegółowe w niniejszej pracy wykorzystano następujące techniki badawcze: - Kwestionariusz agresji Buss-Perry (wersja Amity) - Kwestionariusz Moje życie w szkole - Kwestionariusz ankiety na temat zachowań młodzieży 4. Organizacja i przebieg badań 18 M . Łobo c ki, op .c it ., s. 13-14 www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 14 Rozdział III P rzyczyny występowania zachowań agresywnych młodzieży w świetle badań własnych 1. Ogólna charakterystyka badanej populacji W badaniach wzięła udział grupa uczniów. Badana grupa obejmuje uczniów klas Ia, Ib, IIIa i IIIc. Liczba uczniów biorących udział w badaniach: Klasa Ia: 31 uczniów, w tym 18 chłopców i 13 dziewcząt. Klasa Ib: 25 uczniów, w tym 13 chłopców i 12 dziewcząt. Klasa IIIa: 20 uczniów, w tym 16 chłopców i 4 dziewczęta. Klasa IIIc: 15 uczniów, w tym 4 chłopców i 11 dziewcząt. Łącznie w badaniach wzięło udział 91 uczniów oraz czworo nauczycieli – wychowawców klas. 2. Zachowania agresywne badanej grupy Zachowania agresywne młodzieży stanowią poważny problem szkolnictwa i rodziców zaangażo wanych w wychowanie młodego pokolenia. Bardzo często agresja przejawia się w formie fizycz nej, słownej, a także jako gniew i wrogość. Istnieją metody pozwalające wskazać na stopień natężenia agresywnych zachowań młodzieży. Przeprowadzone w Gimnazjum nr 3 badania pozwoliły przyjrzeć się bliżej zjawisku agresji w szkole, a także stanowiły próbę znalezienia przyczyn jej występowania. Na podstawie kwestionariusza ankiety „Moje życie w szkole” wypełnionego przez badanych dokonano wyliczenia indeksu przemocy szkolnej www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 15 dla uczniów każdej klasy, uwzględniając przy tym od dzielnie chłopców i dziewczynki . 3.Środowisko rówieśnicze jako źródło agresji Z pewnością duży wpływ na zachowanie uczniów badanych klas ma grupa rówieśnicza, w obrębie które j uczniowie spędzają najwięcej czasu w ciągu dnia, a szczególnie w szkole. Grupa rówieśnicza jest jednym z podstawowych środowisk, w których przebywa młody człowiek, od jej członków uczy się on zachowań społecznie aprobowanych oraz niepożądanych. „W potocz nym rozumieniu grupą określa się dowolną zbiorowość złożoną z ludzi. (…) Grupę zatem tworzy zbiorowość trzech lub większej liczby osób, które pozostają ze sobą w bezpośrednim kontakcie (interakcji) i które mają wyraźnie sprecyzowany cel.”19 Innymi właściwościami grupy są: nor my i struktura organizacyjna. W grupach rówieśniczych więź grupowa powstaje nieraz spontanicznie na podłożu wspólnych zainteresowań. Więź ta może się również ukształtować pod wpływem otrzymanych poleceń, które c złonkowie grupy mają wykonać. W grupie rówieśniczej wytwarzają się normy, które określają postępowanie członków. Mogą one dotyczyć zachowania się w określonych okolicznościach, przestrzegania pewnych zwyczajów, ubioru i innych cech wyglądu zewnętrznego. Normy grupowe odnoszą się nieraz również do przekonań, zainteresowań, aspiracji, hierarchii wartości. Przyjęte przez grupę normy pozwalają na dokonywanie oceny zjawisk, dokonywanie wyborów i upodobnianie się do reszty grupy. Grupy rówieśnicze dzielą się na trzy rodzaje: dziecięce gru py zabawo we, „paczki” młodzieżowe oraz grupy dewiacyjne, np. gangi, bandy 20. 19 M . M . Śliwa : Wy cho wan ie zd ro wotn e . Zarys t eo rii i me tod y ki, Po ls kie To wa rzyst wo Oś wiaty Zd ro wo tne j, Kato wic e 2001, s . 156 20 Ta mże , s . 158-159 www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 16 4. Wpływ mediów na powstawanie agresywnych zachowań „Szukając źródeł agresji nie można pominąć faktu, że w etiologii zachowań agresywnych coraz większą rolę zaczynają odgrywać środki masowego przekazu, a zwłaszcza multimedia elektroniczne (telewi zja satelitarna, gry komputerowe, DVD, video, Internet).”21 Problem wpływu agresji i przemocy pokazywanej w mediach na zachowania dzieci i młodzieży jest jednak nadal mało zbadany. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez badanych gimnazjalistów w K westio nariuszu ankiety na temat zachowań młodzieży, można przeanalizować wpływ gier komputerowych na występowanie agresywnych zachowań wśród ich użytkowników. 6. Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych młodzieży Dzieci, które czują się bezpieczne w swoich relacjach z rodzicami, są mniej agresywne i lepiej radzą sobie z emocjami. Gdy otacza się je miłością i zainteresowaniem, mają mało powodów do agresji i wrogości. Dzieci stają się agresywne gdy się boją, są osamotnione, pełne rozterek lub gdy mają silną potrzebę akceptacji bądź zwracania na siebie uwagi. Wiele zależy od atmosfery w rodzinie i metod wychowawczych stosowanych przez rodziców. Jeżeli dzieci uczą się stosowania zachowań agresywnych i przemocy jako metody rozwiązywania problemów, a ze strony dorosłych spot yka się to z pobłażliwością lub akceptacją, poziom agresji wobec rówieśników, rodzeństwa i dorosłych będzie wzrastał. 21 D. Sa rza ła : Ele kt ron ic zn e mu lt ime d ia ja ko źró d ło ag res ji [w:] T. Re jzn e r (red .), op .c it ., s. 128. www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 17 Podsumowanie i wnioski Badania nad agresywnymi zachowaniami dzieci i młodzieży wskazują, jak ważny jest wpływ środowisk wychowawczych. Dz ieci stają się agresywne, gdy w ich otoczeniu szczególnie często stoso wana jest przemoc. Dotyczy to w naj większej mierze rodziny i grup rówieśniczych. Dzieci takie maj ą mało rozwiniętą samokontrolę swoich emocji, co powoduje, że nie radzą sobie z lękami, poczuciem krzywdy i winy, mają zachwiane poczucie wartości. Są przekonane, że przekazane im w rodzinach i wśród rówieśników agresywne wzorce zachowań zapewniają odnosze nie sukcesów. Głównym problem badawczym niniejszej pracy były społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji dzieci i młodzieży . Z problemem tym związanych było pięć głównych pytań badawczych oraz pytania szczegółowe . Zachowania agresywne wśród młodzieży zbadano wykorzystując Kwestionariusz agresji Buss -Perry’ego, na podstawie którego wyciągnięto wniosek, że zachowania te przejawiają się w postaci agresji fizycznej wśród chłopców i agresji słownej wśród dziewcząt. Agresja przybiera najczęściej u badanej grupy postać gniewu. Uczniowie stosunkowo rzadko wyładowują swój gniew w postaci fizycznych czynów. W przypadku chłopców są to sporadyczne bójki, a u dziewcząt agresja słowna wyraża się poprzez obgadywanie i plotkowanie. Rola środowiska rówieśniczego w kształto waniu się agresji młodzieży jest bardzo duża, gdyż większość zachowań powstaje właśnie w obrębie grupy rówieśniczej. Badani przyznawali, że są bardzo silnie związani emocjonalnie ze swoją klasą i paczką, uważając ją za lepszą od innych. Nie znaczy to jedna k, by grupy rywalizowały ze sobą. Pomimo to, badani twierdzili, że lubią mieć własne zdanie i nie zawsze postępują zgodnie z wolą większości. www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 18 Bibliografia Publikacje zwarte : www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 19 Aneksy KWESTIONARIUSZ AGRESJI BUSS-PERRY(wers ja Amity) www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 20 Moje życie w szkole – kwestionariusz dla nauczyciela www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 21 Moje życie w szkole www.e-bookowo.pl Marzena Wrzesień: Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży Strona | 22 KWESTIONARIUSZ ANKIETY NA TEMAT ZACHOWAŃ MŁODZIEŻY www.e-bookowo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: