Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00254 006490 22761576 na godz. na dobę w sumie
Systemy informacyjne biznesu - ebook/pdf
Systemy informacyjne biznesu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 389
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-042-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tematy poruszane w tej książce są tym bardziej aktualne, że żyjemy w okresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Przekształcenie dokonuje się za pomocą Informacyjnej Technologii. Dzięki niej można zastosować nowoczesne instrumenty zarządzania, co w konsekwencji pozwala na decentralizację i pluralizm decydowania. Dzięki niej również zostaną zniesione wszelkie bariery i granice państwowe.
Nie zawsze decydenci dostrzegają, że postęp i bogactwo zależy od posiadanych informacji. Jednak analiza trendów rozwoju makroekonomicznego Polski pokazuje, że Informacyjną Technologię można zaliczyć do przemysłów o najwyższym tempie wzrostu.

Niniejsza książka poświęcona jest współczesnym systemom informacyjnym, ich budowie i zastosowaniu. Pragniemy też przekonać wszystkich, że mentalność polskich menedżerów musi się zmienić. Powinni oni myśleć o systemie informacyjnym jak o czynniku przynoszącym zysk organizacji. Staraliśmy się o to, aby w książce teorii było tylko tyle, na ile jest to potrzebne dla zrozumienia praktyki.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 2 Ksi(cid:261)(cid:298)ka z serii INFORMATYKA DLA ZARZ(cid:260)DZANIA Inne tytuły z tej serii: Metodyki zarz(cid:261)dzania projektami informatycznymi – Z. Szyjewski Projektowanie systemów informacyjnych – M. Doli(cid:276)ska Technologie informatyczne w logistyce – Andrzej Szymonik Implementacja zaawansowanych rozwi(cid:261)za(cid:276) biznesu elektronicznego w przedsi(cid:266)biorstwie – Zbigniew Pastuszak Komputerowe wspomaganie biznesu – Andrzej Nowicki (red.) Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w (cid:286)rodowisku spo- łeczno-gospodarczym – Stanisław Stanek, Henryk Sroka (red.) Zarz(cid:261)dzanie przechowywaniem danych – Jakub Swacha 3 4 Autorzy: Jerzy Kisielnicki – Wst(cid:266)p, Rozdziały: 1, 2, 3 , 4, 5, 8, Zako(cid:276)czenie Henryk Sroka – Rozdziały: 6, 7 Recenzenci wyd. I i II: prof. dr hab. Andrzej Baborski i prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak   © Copyright by Jerzy Kisielnicki, Henryk Sroka 2005 Wydawnicwto PLACET 2005 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one. Publikacja ani jej cz(cid:266)(cid:286)ci nie mog(cid:261) być w (cid:298)adnej formie i za pomoc(cid:261) jakichkolwiek (cid:286)rodków technicznych reprodukowane bez zgody wła(cid:286)ciciela copyright. Wydawca Wydawnictwo PLACET 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 18a/1 tel. (22) 8393626 fax. (22) 8396761 http://www.placet.com.pl redakcja@placet.com.pl ISBN 978-83-7488-042-8 Skład i łamanie: Wydawnictwo PLACET Druk i oprawa: ebook SPIS TRE(cid:285)CI 5 WST(cid:265)P .................................................................................................................... 9 ROZDZIAŁ 1 SYSTEM INFORMACYJNY ORGANIZACJI ................................... 13 1. System informacyjny dla zarz(cid:261)dzania ........................................................... 13 1.1. Informacja dla zarz(cid:261)dzania ......................................................................... 13 1.2. System zarz(cid:261)dzania – system informacyjny – system informatyczny ........ 17 1.3. Elementy systemu informatycznego ........................................................... 25 1.4. Generacje systemów informacyjnych zarz(cid:261)dzania i ich własno(cid:286)ci ............ 26 2. Systemy informacyjne w zarz(cid:261)dzaniu ........................................................... 31 2.1. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji ........................ 31 2.2. Kierunki rozwoju systemów informacyjnych ............................................... 34 2.3. Wymagania stawiane systemowi informacyjnemu – audyt systemu .......... 35 2.4. Techniczne i technologiczne mo(cid:298)liwo(cid:286)ci realizacji procesu transformacji systemów informacyjnych ..................................................... 39 3. Zarz(cid:261)dzanie wiedz(cid:261) we współczesnych organizacjach ............................... 43 3.1. Zarz(cid:261)dzanie wiedz(cid:261) jako kierunek rozwoju zastosowa(cid:276) systemów informacyjnych .......................................................................... 43 3.2. Zarz(cid:261)dzanie wiedz(cid:261) – czyli jak wykorzystać posiadane zasoby; jak je absorbować i generować w systemie informacyjnym ....................... 50 4. Bank Handlowy S. A. jako przykład ewolucji systemu informacyjnego .... 56 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH ................................ 61 1. Cykl (cid:298)ycia systemu i miejsce w nim analizy ................................................. 61 2. Procedura analizy ............................................................................................ 65 3. U(cid:298)ytkownicy systemu i ich identyfikacja ...................................................... 66 4. Cele systemu i ich identyfikacja ..................................................................... 68 5. Warunki przeprowadzenia analizy ................................................................. 69 6. Metody i techniki analizy ................................................................................. 72 6.1. Podstawowe problemy zastosowania metod i technik analizy w praktyce ...................................................................................... 72 6.2. Analiza potrzeb informacyjnych u(cid:298)ytkowników ........................................... 73 6.3. Wybrane metody i techniki prezentacji analizy organizacji ........................ 80 7. Komputerowe systemy wspomagaj(cid:261)ce analiz(cid:266) systemu ............................ 89 7.1. Poj(cid:266)cie komputerowych systemów wspomagania analizy ......................... 89 7.2. Analiza systemu za pomoc(cid:261) pakietu BONNI .............................................. 89 7.3. Analiza systemu metod(cid:261) DIANA................................................................. 93 7.4. Modelowanie systemu zarz(cid:261)dzania procesami biznesowymi – ADONIS .. 96 ROZDZIAŁ 3 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH ............... 103 1. Projektowanie i jego miejsce w cyklu (cid:298)ycia systemu ................................ 103 2. Metodologia projektowania systemów informacyjnych ............................ 105 3. Metody i techniki projektowania .................................................................. 111 4. Komputerowe wspomaganie projektowania ............................................... 118 5. Jako(cid:286)ć projektu i projektowanie systemów otwartych ............................. 122 6. Doskonalenie projektu – reengineering i x-engineering ........................... 128 7. Strategia projektowania systemu informacyjnego organizacji ................. 135 8. Organizacja procesu projektowania systemu informacji organizacji ...... 148 6 8.1. Podstawowe systemy komunikacji stosowane w zespołach projektowych i ich elementy ..................................................................... 148 8.2. System organizacji sieciowej i jego ewolucja – analiza porównawcza..... 152 8.3. Organizacja sieciowa zespołu projektuj(cid:261)cego .......................................... 155 9. Przykładowe metodyki projektowania – DPM i ARIS ................................. 156 9.1. Metodyka DPM (Digital Program Methodology) ....................................... 157 9.2.Metodyka ARIS .......................................................................................... 158 ROZDZIAŁ 4. WDRO(cid:297)ENIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH ....................... 161 1. Miejsce wdra(cid:298)ania w cyklu (cid:298)ycia systemu .................................................. 161 2. Strategia wdra(cid:298)ania ....................................................................................... 163 3. Czynniki wpływaj(cid:261)ce na efektywno(cid:286)ć wdra(cid:298)ania systemu ....................... 166 4. Organizacja procesu wdra(cid:298)ania ................................................................... 174 5. Kierowanie procesem wdra(cid:298)ania ................................................................. 177 6. Metoda wdra(cid:298)ania systemów informacyjnych na przykładzie pakietu Implex ................................................................................................ 183 7. Zarz(cid:261)dzanie projektem wdro(cid:298)eniowym ....................................................... 190 ROZDZIAŁ 5. PODSTAWOWE SYSTEMY INFORMACYJNE ORGANIZACJI . 195 1 Baza Danych jako podstawowy element systemów informacyjnych organizacji ...................................................................................................... 195 2 Baza Danych – modele, oprogramowanie ................................................... 200 2.1. Podstawowe poj(cid:266)cia i kategorie modeli ................................................... 200 2.2. Oprogramowanie Bazy Danych – Systemy Zarz(cid:261)dzania Baz(cid:261) Danych (SZBD) i ich rozwój ..................................................................... 206 3. Podstawowe systemy informacyjne ............................................................ 210 3.1. Systemy transakcyjne .............................................................................. 210 3.2. Systemy wyszukiwania informacji i system informowania kierownictwa . 211 3.3. System monitoringu ................................................................................. 212 4. Rozwój systemów z bazy danych – hurtownie danych ............................. 214 5. Rozwój podstawowych systemów informacyjnch – gospodarka elektro- niczna ............................................................................................................. 218 5.1. Podstawowe modele gospodarki elektronicznej i jej elementy ................. 218 5.2. Elektroniczny rynek (marketplace) jako element gospodarki elektronicznej – procedury funkcjonowania ............................................. 221 5.3. Efekty i bariery gospodarki elektronicznej ................................................ 224 5.4. Wirtualne organizacje jako twór gospodarki elektronicznej ..................... 226 5. Komleksowe systemy informacyjne dla zarz(cid:261)dzania ................................ 232 ROZDZIAŁ 6 SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI – SWD ............................ 239 1. Geneza systemów wspomagania decyzji .................................................... 239 2. Funkcje i struktura SWD ............................................................................... 244 3. Wspomaganie rozpoznania problemu ......................................................... 247 4. Projektowanie adaptacyjne SWD ................................................................. 249 5. Systemy wspomagania decyzji z baz(cid:261) wiedzy ........................................... 256 5.1. Zarys nowej koncepcji .............................................................................. 259 6. Przewidywany wpływ SWD na decydenta, organizacj(cid:266) i proces decyzyjny ......................................................................................... 261 7. Metody oceny SWD........................................................................................ 266 7.1. Sposoby oceny systemu .......................................................................... 266 7 7.2. Mierzenie skuteczno(cid:286)ci działania decydentów ........................................ 271 8. Integracja SE (Systemów Ekspertowych) z SWD ...................................... 272 8.1. Integracja SE i SIK .................................................................................... 272 9. Przykłady ....................................................................................................... 276 9.1. Przykład j(cid:266)zyka modelowania SWD ........................................................ 276 9.2. SWD przy udzielaniu kredytu ................................................................... 279 9.3. SWD dla decyzji finansowych w organizacji ............................................ 281 10. Nowa rola SWD w systemie informacyjnym współczesnej organizacji ..................................................................................................... 283 ROZDZIAŁ 7. SYSTEMY EKSPERTOWE – SE .................................................. 289 1. Koncepcja systemów ekspertowych ........................................................... 289 2. Podstawowe zasady działania systemów ekspertowych .......................... 297 2.1. Zarz(cid:261)dzanie baz(cid:261) wiedzy ........................................................................ 299 2.2. Mechanizm wnioskowania ....................................................................... 300 3. Narz(cid:266)dzia budowy systemów ekspertowych ............................................. 303 3.1. J(cid:266)zyki programowania systemów ekspertowych ..................................... 303 3.2. Szkielety systemów ekspertowych .......................................................... 304 3.3. Mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wykorzystania narz(cid:266)dzi ......................................................... 308 3.3.1. J(cid:266)zyk reprezentacji wiedzy ........................................................... 309 3.3.2. Metody wnioskowania ................................................................... 309 3.3.3. (cid:285)rodowisko tworzenia systemu ..................................................... 310 3.3.4. (cid:285)rodowisko systemowe ................................................................ 310 3.4. Ograniczenia konstrukcyjne systemów ekspertowych ............................. 311 4. Zastosowanie SE w zarz(cid:261)dzaniu i bankowo(cid:286)ci ......................................... 312 4.1. Rozwój zastosowa(cid:276) systemów ekspertowych w bankach ....................... 312 4.2. Zarys metodyki budowy bazy wiedzy w finansach ................................... 314 4.3. Koncepcja prototypowego SE do oceny płynno(cid:286)ci finansowej banku komercyjnego ................................................................................ 318 ROZDZIAŁ 8. EKONOMICZNO-SPOŁECZNE ASPEKTY KOMPUTERYZACJI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W BIZNESIE ......................... 323 1. Ocena ekonomiczna i społeczna komputeryzacji systemów informacyjnych .............................................................................................. 323 1.1. Czynniki wpływaj(cid:261)ce na ekonomiczn(cid:261) i społeczn(cid:261) ocen(cid:266) komputeryzacji ......................................................................................... 323 1.2. Syntetyczna i cz(cid:261)stkowa ocena komputeryzacji ....................................... 325 1.3. Drzewo decyzji dla procesu komputeryzacji systemów informacyjnych .. 328 1.4. Bariery komputeryzacji ............................................................................. 331 1.5. Problemy etyczne w ocenie systemów informacyjnych ............................ 335 2. Systemowa ocena efektywno(cid:286)ci komputeryzacji systemów informacyjnych .............................................................................................. 338 2.1. Podstawy rachunku efektywno(cid:286)ci ............................................................. 338 2.2. Procedura Systemowego Rachunku Efektywno(cid:286)ci Informatyzacji systemu informacyjnego organizacji ........................................................ 338 2.3. Systemowa ocena jednostkowych działa(cid:276) – Analiza Rachunkiem Sald .. 343 3. Efekty komputeryzacji systemów informacyjnych biznesu 8 – wyniki bada(cid:276) ............................................................................................... 349 3.1. Efekty globalne ......................................................................................... 349 3.2. Efekty cz(cid:261)stkowe – przykłady ich uzyskania ............................................ 350 4. Skuteczno(cid:286)ć komputeryzacji ....................................................................... 354 5. Prawne problemy komputeryzacji systemów informacyjnych ................. 356 ZAKO(cid:275)CZENIE: Komputer we współczesnym zarz(cid:261)dzaniu LITERATURA ....................................................................................................... 379 INDEKS ................................................................................................................. 385 – powstanie nowej szkoły zarz(cid:261)dzania ............................................................ 367 WST(cid:265)P 9 Od pierwszego wydania ksi(cid:261)(cid:298)ki upłyn(cid:266)ło 5 lat. Jest to wi(cid:266)c jej mały jubileusz. Ze wzgl(cid:266)du na post(cid:266)p dokonuj(cid:261)cy si(cid:266) zarówno w samej TI, jak i metodach oraz tech- nikach zarz(cid:261)dzania, cz(cid:266)(cid:286)ć materiału z poprzednich wyda(cid:276) musiała zostać zmie- niona, uzupełniona i dostosowana do potrzeb czytelników. Jak mo(cid:298)na wi(cid:266)c zakwalifikować oddan(cid:261) do r(cid:261)k czytelnika ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:266)? Je(cid:298)eli padn(cid:261) pytania: Czy jest to ksi(cid:261)(cid:298)ka o Technologii Informacyjnej i jej zasto- sowaniach? Czy jest ona po(cid:286)wi(cid:266)cona metodom i technikom zarz(cid:261)dzania? Na oba pytania odpowied(cid:296) jest twierdz(cid:261)c(cid:261). Ksi(cid:261)(cid:298)ka po(cid:286)wi(cid:266)cona jest szeroko rozumianej problematyce Systemów Informa- cyjnych Biznesu. Tematy w niej poruszane s(cid:261) tym bardziej aktualne, (cid:298)e (cid:298)yjemy w okresie nazywanym w literaturze (A. Toffler, J. Naisbitt, P. Aburdene) czasem tworzenia społecze(cid:276)stwa informacyjnego lub w gospodarce cyfrowej (D. Tapscott). Stosowanie Technologii Informacyjnej powoduje przekształcanie si(cid:266) społecze(cid:276)stw w poszczególnych krajach z modelu konsumpcyjnego na informacyjny. Dzi(cid:266)ki niej mo(cid:298)na zastosować nowoczesne instrumenty zarz(cid:261)dzania, co w konsekwencji po- zwala na decentralizacj(cid:266) i pluralizm decydowania. Współczesne systemy informa- cyjne mog(cid:261) te(cid:298) wzmacniać centralizacj(cid:266), o ile jest taka wola kierownictwa organi- zacji. O istotno(cid:286)ci problemu (cid:286)wiadczy fakt, (cid:298)e w ka(cid:298)dym ze współczesnych pod- r(cid:266)czników z organizacji i zarz(cid:261)dzania co najmniej jeden z rozdziałów po(cid:286)wi(cid:266)cony jest zagadnieniu systemów informacyjnych. Nadchodz(cid:261)cy okres jest cz(cid:266)sto nazy- wany er(cid:261) informacyjn(cid:261). Er(cid:261), w której nast(cid:261)pi powszechne komunikowanie si(cid:266) za pomoc(cid:261) Informacyjnej Technologii. Zostan(cid:261) dzi(cid:266)ki niej zniesione wszelkie bariery i granice pa(cid:276)stwowe. Polska nie jest, co nale(cid:298)y ze smutkiem zauwa(cid:298)yć, w czołów- ce dokonuj(cid:261)cych si(cid:266) zmian. Nie zawsze decydenci dostrzegaj(cid:261), (cid:298)e aby osi(cid:261)gn(cid:261)ć post(cid:266)p i bogactwo nale(cid:298)y posiadać odpowiednie informacje. Jednak analiza tren- dów rozwoju makroekonomicznego Polski pokazuje, (cid:298)e Informacyjn(cid:261) Technologi(cid:266) mo(cid:298)na zaliczyć do przemysłów o najwy(cid:298)szym tempie wzrostu. Ksi(cid:261)(cid:298)ka, któr(cid:261) od- dajemy do r(cid:261)k czytelnika, po(cid:286)wi(cid:266)cona jest współczesnym systemom informacyj- nym ich budowie i zastosowaniu. Pragniemy te(cid:298) przekonać, (cid:298)e nale(cid:298)y zmienić mentalno(cid:286)ć polskich mened(cid:298)erów. Powinni oni my(cid:286)leć o systemie informacyjnym jak o czynniku przynosz(cid:261)cym zysk organizacji. Współczesny system informacyjny jest to system skomputeryzowany, w którym zastosowana jest Informacyjna Tech- nologia. Badania przeprowadzone przez Andersen Consulting i The Economist Intelligence Unit nad okre(cid:286)leniem umiej(cid:266)tno(cid:286)ci niezb(cid:266)dnych dla skutecznego za- rz(cid:261)dzania w 2010 roku, na pierwszym miejscu wymieniono umiej(cid:266)tno(cid:286)ć komuniko- wania (94 odpowiedzi). A spełnienie tego warunku nie jest mo(cid:298)liwe bez systemu informacyjnego. 10 Zakres ksi(cid:261)(cid:298)ki został w zasadzie ograniczony do (cid:286)wiata biznesu, lecz jednak wi(cid:266)kszo(cid:286)ć zawartych w niej tre(cid:286)ci ma bardziej uniwersalny charakter. Skupienie si(cid:266) na (cid:286)wiecie biznesu wynika z tego, (cid:298)e istnieje w nim najwi(cid:266)ksza dynamika zmian. Autorzy w trakcie pisania ksi(cid:261)(cid:298)ki mieli dwa cele: przedstawić poradnik dla mene- d(cid:298)erów, którzy na co dzie(cid:276) posługuj(cid:261) si(cid:266) coraz bardziej nowoczesnymi systemami informacyjnymi oraz podr(cid:266)cznik akademicki dla wspomagania wykładów z nast(cid:266)- puj(cid:261)cych przedmiotów: ♦ systemy informacyjne biznesu; ♦ informatyka w zarz(cid:261)dzaniu lub zastosowania informatyki w zarz(cid:261)dzaniu; ♦ projektowania systemów informacyjnych i informatycznych. ♦ informatyka gospodarcza lub informatyka ekonomiczna. Publikacja mo(cid:298)e te(cid:298) być przydatna dla takich przedmiotów, jak: organizacja i zarz(cid:261)dzanie, projektowanie systemów zarz(cid:261)dzania, czy te(cid:298) organizacja pracy mened(cid:298)era. Ksi(cid:261)(cid:298)ka jest wi(cid:266)c przeznaczona dla nast(cid:266)puj(cid:261)cych grup czytelników: ♦ studentów wydziałów ekonomicznych i zarz(cid:261)dzania uczelni ekonomicznych, uniwersyteckich i politechnicznych, ♦ kadry kierowniczej ró(cid:298)nych szczebli, ♦ u(cid:298)ytkowników systemów informacyjnych, a wi(cid:266)c nas wszystkich. Od czytelnika nie wymagamy specjalistycznego przygotowania. W ksi(cid:261)(cid:298)ce za- warte s(cid:261) w(cid:261)tki teoretyczne i praktyczne. Starali(cid:286)my si(cid:266) o to, aby teorii było tylko tyle, na ile jest to potrzebne dla zrozumienia praktyki. Je(cid:298)eli zastanowić si(cid:266) na jakiej półce nasza ksi(cid:261)(cid:298)ka powinna być poło(cid:298)ona, to my proponujemy na dwóch: zarz(cid:261)dzanie i zastosowania informatyki. Wła(cid:286)nie z tymi dyscyplinami naukowymi jest ona zwi(cid:261)zana. Trudno(cid:286)ci w pisaniu wynikaj(cid:261) z du(cid:298)ej dynamiki zmian systemów informacyj- nych, jak te(cid:298) z nieuporz(cid:261)dkowanej terminologii z tego obszaru. St(cid:261)d te(cid:298) to, co było aktualne w momencie powstania ksi(cid:261)(cid:298)ki, mo(cid:298)e być nie najnowsze w momencie jej opublikowania. Dlatego te(cid:298) skoncentrowano si(cid:266) na problemach metodycznych, a przykłady maj(cid:261) je praktycznie ilustrować. Oczywi(cid:286)cie wzorem podobnych ksi(cid:261)(cid:298)ek kolejne jej wydania musz(cid:261) być stale aktualizowane – i tak te(cid:298) czynimy. Logiczna konstrukcja ksi(cid:261)(cid:298)ki jest nast(cid:266)puj(cid:261)ca: ♦ rozdziały: drugi, trzeci i czwarty po(cid:286)wi(cid:266)cone s(cid:261) problematyce tworzenia i wpro- wadzania systemu informacyjnego do organizacji, a wi(cid:266)c: analizie, projektowa- niu i wdra(cid:298)aniu; ♦ rozdziały: pi(cid:261)ty, szósty i siódmy mówi(cid:261) o zastosowaniach i przedstawiaj(cid:261) prost- sze, ale te(cid:298) najbardziej powszechne systemy, których podstaw(cid:261) jest baza danych (rozdział pi(cid:261)ty), a nast(cid:266)pnie systemy bardziej zaawansowane; systemy te bezpo- (cid:286)rednio wspomagaj(cid:261) decydenta oraz pozwalaj(cid:261) na wzbogacenie naszej wiedzy o wiedz(cid:266) specjalistów (ekspertów); w systemach tej klasy, obok bazy danych, stosowana jest baza modeli oraz baza wiedzy (rozdziały szósty i siódmy); ♦ rozdziały pierwszy i ostatni (ósmy) stanowi(cid:261) klamr(cid:266) ogóln(cid:261) i metodyczn(cid:261), która spina cało(cid:286)ć problematyki ksi(cid:261)(cid:298)ki; i tak rozdział pierwszy przedstawia system informacyjny i jego miejsce w organizacji, natomiast w ósmym konsekwencje komputeryzacji systemów informacyjnych; stosuj(cid:261)c takie systemy nale(cid:298)y zda- wać sobie spraw(cid:266) z pozytywów i zagro(cid:298)e(cid:276) wynikłych z komputeryzacji syste- mów informacyjnych. W ka(cid:298)dym z rozdziałów starano si(cid:266) przedstawić przykład, który ilustruje przed- stawiane w nim tre(cid:286)ci. Wybór przykładów mo(cid:298)e niekiedy wzbudzić dyskusj(cid:266), dla- czego wła(cid:286)nie ten, a nie inny. Wynika to najcz(cid:266)(cid:286)ciej z dwóch przyczyn: popularno- (cid:286)ci rozwi(cid:261)zania i osobistej jego znajomo(cid:286)ci. Autorzy pragn(cid:261) podzi(cid:266)kować kolegom, dzi(cid:266)ki którym unikn(cid:266)li pewnych nieja- sno(cid:286)ci. Nasza wdzi(cid:266)czno(cid:286)ć dotyczy szczególnie profesorów: Tadeusza Wierzbic- kiego z Uniwersytetu Szczeci(cid:276)skiego, Andrzeja Baborskiego z Akademii Ekono- micznej we Wrocławiu, Bogdana Stefanowicza z SGH oraz dr Mariana Kurasia z Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pewne fragmenty ksi(cid:261)(cid:298)ki były dyskutowane na forum Szkoły Wiosennej Pol- skiego Towarzystwa Informatycznego, jak i na seminariach Naukowego Towarzy- stwa Informatyki Ekonomicznej; jeste(cid:286)my obaj członkami tych Towarzystw. Starali- (cid:286)my si(cid:266) w miar(cid:266) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci uwzgl(cid:266)dnić sugestie naszych kolegów, jednak nie zawsze si(cid:266) nam to udawało, szczególnie kiedy ich zdania były przeciwstawne. Oczywi(cid:286)cie zdajemy sobie spraw(cid:266), (cid:298)e za wszelkie niedostatki odpowiedzialno(cid:286)ć spoczywa na nas, jak te(cid:298), (cid:298)e zgodnie z prezentowan(cid:261) w ksi(cid:261)(cid:298)ce zasad(cid:261) reengine- eringu b(cid:266)dziemy musieli starać si(cid:266) stale j(cid:261) udoskonalać. I jeszcze dwa podzi(cid:266)kowania: Naszym Studentom i Współpracownikom, którzy domagali si(cid:266) bardzo stanow- czo napisania ksi(cid:261)(cid:298)ki i pilnowali nas kiedy zostanie uko(cid:276)czona i wydana. Wydawnictwu „Placet”, a szczególnie jego wła(cid:286)cicielowi Panu Leszkowi Plako- wi, za jej wydanie, opracowanie redakcyjne i (cid:298)yczliwe rady. Autorzy 12 13 Rozdział 1. System informacyjny organizacji 1. SYSTEM INFORMACYJNY DLA ZARZ(cid:260)DZANIA 1.1.INFORMACJA DLA ZARZ(cid:260)DZANIA Podstaw(cid:261) funkcjonowania ka(cid:298)dej organizacji jest posiadanie okre(cid:286)lonych infor- macji, które stanowi(cid:261) jej zasoby. Nie istnieje jedna uznana definicja informacji. W wielu ksi(cid:261)(cid:298)kach nawet rezygnuje si(cid:266) z jej definiowania, poprzestaj(cid:261)c na intuicyj- nym, potocznym jej rozumieniu. N. Winer wprowadzaj(cid:261)c poj(cid:266)cie informacji stwier- dza, (cid:298)e „... jest ona jak gdyby nazw(cid:261) tre(cid:286)ci pochodz(cid:261)c(cid:261) ze (cid:286)wiata zewn(cid:266)trznego”. Jeden z twórców teorii informacji R. Ashby uwa(cid:298)a, (cid:298)e „... informacja to przekazy- wanie ró(cid:298)norodno(cid:286)ci”. Prost(cid:261), równocze(cid:286)nie dobrze oddaj(cid:261)c(cid:261) istot(cid:266) poj(cid:266)cia infor- macji, jest definicja podana przez W. Flakiewicza: „Informacja jest czynnikiem, który zwi(cid:266)ksza nasz(cid:261) wiedz(cid:266) o otaczaj(cid:261)cej nas rzeczywisto(cid:286)ci”. E. Niedzielska przytacza francuskie przysłowie, które głosi: „Bez materii nie ma nic, bez energii wszystko jest nieruchome, bez informacji jest chaos” [Niedzielska 1998, s. 14]. Informacja na ogół ma postać jawn(cid:261). Mo(cid:298)na j(cid:261) równie(cid:298) przechowywać i udost(cid:266)p- niać w postaci niejawnej i wtedy nazywamy j(cid:261) informacj(cid:261) wirtualn(cid:261) [Kisielnicki 1997, s. 21]. Praktykom, którzy projektuj(cid:261) i eksploatuj(cid:261) systemy informacyjne i informatyczne, potoczne rozumienie poj(cid:266)cia informacji zupełnie wystarcza [Ole(cid:276)- ski 1997, s. 14]. W ksi(cid:261)(cid:298)ce ograniczono rozwa(cid:298)ania nad istot(cid:261) definicji do prezen- tacji tych jej aspektów, które s(cid:261) niezb(cid:266)dne do obja(cid:286)nienia zjawisk zwi(cid:261)zanych z funkcjonowaniem systemów społeczno-gospodarczych. Zakładamy, (cid:298)e: 14 informacja to taki rodzaj zasobów, który pozwala na zwi(cid:266)kszenie naszej wiedzy o nas i otaczaj(cid:261)cym nas (cid:286)wiecie. Według B. Stefanowicza informacja ma nast(cid:266)puj(cid:261)ce własno(cid:286)ci [Stefanowicz 1997, s. 25]: ♦ jest niezale(cid:298)na od obserwatora (obiektywna), ♦ przejawia cech(cid:266) synergii, ♦ jest ró(cid:298)norodna, ♦ jest zasobem niewyczerpalnym, ♦ mo(cid:298)e być powielana i przenoszona w czasie i przestrzeni, ♦ mo(cid:298)na j(cid:261) przetwarzać nie powoduj(cid:261)c jej zniszczenia (zu(cid:298)ycia), ♦ ta sama informacja ma ró(cid:298)ne znaczenie dla ró(cid:298)nych u(cid:298)ytkowników (subiektyw- no(cid:286)ć ocen), ♦ ka(cid:298)da jednostkowa informacja opisuje obiekt tylko ze wzgl(cid:266)du na jedn(cid:261) jego cech(cid:266). Czytelnikowi pragn(cid:261)cemu pogł(cid:266)bić t(cid:266) tematyk(cid:266) i zainteresowanemu problema- tyk(cid:261) samej informacji mo(cid:298)emy, mi(cid:266)dzy innymi, polecić dost(cid:266)pne w j(cid:266)zyku polskim monografie: [Ole(cid:276)ski 1997, Pawlak 1983]. Informacja dla zarz(cid:261)dzania jest szczególnym rodzajem informacji. Pozwala na realizacj(cid:266) takich funkcji zarz(cid:261)dzania, jak: planowanie, organizowanie, przewodze- nie i kontrolowanie. Efektywne zarz(cid:261)dzanie jest tylko mo(cid:298)liwe wtedy, kiedy posia- damy informacje o organizacji i jej otoczeniu. Kryterium wyodr(cid:266)bniaj(cid:261)cym ze zbioru informacji podzbiór informacji dla zarz(cid:261)dzania jest fakt, (cid:298)e na skutek otrzymanych wiadomo(cid:286)ci zmniejsza si(cid:266) nieokre(cid:286)lono(cid:286)ć wyboru, czy te(cid:298) oceny działania w orga- nizacji. Dlatego te(cid:298) informacja dla zarz(cid:261)dzania ma bezpo(cid:286)rednio i po(cid:286)rednio wpływ na proces decyzyjny. F. Stoner i C. Wankel przedstawiaj(cid:261) nast(cid:266)puj(cid:261)cy ła(cid:276)cuch w procesie podejmo- wania decyzji [Stoner, Wankel 1992]: DANE (surowe fakty) mog(cid:261) stać si(cid:266) → IN- FORMACJ(cid:260) (przeanalizowanymi danymi), które mog(cid:261) stać si(cid:266) → INFORMACJ(cid:260) ZARZ(cid:260)DCZ(cid:260) (wnioskami dotycz(cid:261)cymi działania), która mo(cid:298)e doprowadzić do → DECYZJI I DZIAŁANIA. Mo(cid:298)emy wi(cid:266)c przyj(cid:261)ć, (cid:298)e podstawowe cechy wyró(cid:298)niaj(cid:261)ce informacj(cid:266) dla za- rz(cid:261)dzania w stosunku do innych jej typów s(cid:261) takie, (cid:298)e: ♦ zawsze s(cid:261) one zwi(cid:261)zane z realizacj(cid:261), wymienionych wcze(cid:286)niej, funkcji zarz(cid:261)- dzania, ♦ pozwalaj(cid:261) na podj(cid:266)cie decyzji na ró(cid:298)nych szczeblach zarz(cid:261)dzania. 15 Wymienione cechy s(cid:261) (cid:286)ci(cid:286)le ze sob(cid:261) zwi(cid:261)zane. Pisz(cid:261)c o bezpo(cid:286)rednim i po- (cid:286)rednim procesie podejmowania decyzji pragniemy zwrócić uwag(cid:266) na istnienie p(cid:266)tli informacyjnych w organizacji. I tak, na przykład, informacja o wzro(cid:286)cie popytu na okre(cid:286)lony produkt powoduje, (cid:298)e organizacja sprzedaj(cid:261)ca go, zwi(cid:266)kszy zakup u jego producenta. Informacja o zwi(cid:266)kszeniu zakupów, mo(cid:298)e spowodować decyzj(cid:266) o zwi(cid:266)kszeniu jego produkcji. Informacja o wzro(cid:286)cie obrotów powinna spowodować popraw(cid:266) kondycji finansowej organizacji. Z kolei taka informacja – w przypadku spółek akcyjnych – powinna powodować wzrost notowa(cid:276) jej akcji na giełdzie. I tak dalej, i dalej. Informacje takie w konsekwencji mog(cid:261) być opisane za pomoc(cid:261) j(cid:266)zyka cybernetyki, a mianowicie ujemnego i dodatniego sprz(cid:266)(cid:298)enia zwrotnego. Informacja dla zarz(cid:261)dzania pozwala na uczenie si(cid:266) organizacji i dosto- sowanie si(cid:266) do stale zmieniaj(cid:261)cego si(cid:266) otoczenia. O warto(cid:286)ci informacji dla zarz(cid:261)- dzania, a wi(cid:266)c o jej u(cid:298)yteczno(cid:286)ci mo(cid:298)emy s(cid:261)dzić na podstawie decyzji podejmo- wanych przez ich posiadacza. Poj(cid:266)cie podejmowania decyzji rozumiane jest sze- roko. Zbie(cid:298)ne jest ono z pogl(cid:261)dami Huberta Simona (laureata Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii – twórcy tzw. podej(cid:286)cia decyzyjnego). Stwierdził on, (cid:298)e „.. aby zrozumieć o co chodzi w podejmowaniu decyzji, poj(cid:266)cie to powinno być interpreto- wane szeroko – tak szeroko, (cid:298)e stałoby si(cid:266) ono synonimem do poj(cid:266)cia zarz(cid:261)dza- nie” [Simon 1977, s. 39]. J. A. Senn wyró(cid:298)nia nast(cid:266)puj(cid:261)ce podstawowe grupy informacji zarz(cid:261)dczej (w naszej terminologii b(cid:266)dzie to informacja dla zarz(cid:261)dzania lub informacja bizne- sowa) [Senn 1990]: ♦ informacja „pokrzepiaj(cid:261)ca” dotycz(cid:261)ca bie(cid:298)(cid:261)cej sytuacji organizacji; celem jej jest zapewnienie, (cid:298)e wszystko przebiega zgodnie z przyj(cid:266)tymi zało(cid:298)eniami; ♦ informacja „rozwojowa” zwi(cid:261)zana z ocen(cid:261) stanu lub przebiegu jakiego(cid:286) zja- wiska, lub procesu oraz wykazuj(cid:261)ca ewentualne trudno(cid:286)ci w jego realizacji; ♦ informacja „ostrzegawcza”, która sygnalizuje, i(cid:298) wyst(cid:261)piły okre(cid:286)lone zagro- (cid:298)enia w wyniku realizacji działalno(cid:286)ci organizacji lub te(cid:298), (cid:298)e mog(cid:261) one nieba- wem wyst(cid:261)pić. ♦ informacja „planistyczna” odnosz(cid:261)ca si(cid:266) do poziomu lub stanu przyszłego zjawiska lub procesów gospodarczych; ♦ informacja „operacyjna”, która okre(cid:286)la działanie własnej organizacji i pozwala na jej umiejscowienie na „mapie” działalno(cid:286)ci innych podobnych organizacji; ♦ informacja „opiniodawcza”, która dotyczy informacji o najbli(cid:298)szym oraz dal- szym otoczeniu organizacji; ♦ informacje „kontrolowane”, które maj(cid:261) być przekazane otoczeniu (bankowi, mediom) o działalno(cid:286)ci organizacji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Systemy informacyjne biznesu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: