Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 004147 21309621 na godz. na dobę w sumie
Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe - ebook/pdf
Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 38
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-174-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa technicznego w sektorze gazowym. Przedstawiono wymagania prawne związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz bezpieczeństwem użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych.

Dzięki publikacji:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy www.dashofer.pl Micha³ Kuliñski Warunki wyposa¿enia budynków w instalacje gazowe Stan prawny: listopad 2012 Budownictwo Copyright © 2012 Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Warszawa VERLAG DASHÖFER Copyright © 2012 ISBN 978-83-7537-174-1 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559-36-00, 22 559-36-66, faks: 22 829-27-27, 829-27-00 www.dashofer.pl, www.budinfo.pl email: b-wbig@dashofer.pl, Opracowanie edytorskie i korekta: Jolanta Stypu³kowska Sk³ad: „Kamil” Kamil Eisenbart Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. VERLAG DASHÖFER Objaœnienia piktogramów definicje, pojêcia dokument, formularz Warunki wyposa¿enia budynków w instalacje gazowe Warunki wyposa¿enia budynków w instalacje gazowe przewody gazowe instalacja gazowa Wyposa¿enie budynków w gaz oraz instalacje ga- zowe powinno odpowiadaæ potrzebom u¿ytkowym i warunkom wynikaj¹cym z w³asnoœci fizykoche- micznych gazu oraz warunkom technicznym przy- ³¹czenia do sieci gazowej, okreœlonym przez do- stawcê gazu. W przewodach gazowych doprowadzaj¹cych gaz do zewnêtrznej œciany budynku mieszkalnego, za- mieszkania zbiorowego, u¿ytecznoœci publicznej i rekreacji indywidualnej, nie powinno byæ ciœnie- nia wy¿szego ni¿ 500 kPa, a do œcian zewnêtrznych pozosta³ych budynków wy¿szego ni¿ 1600 kPa. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniaæ doprowadzenie paliwa gazowego w iloœci odpo- wiadaj¹cej potrzebom u¿ytkowym oraz odpowied- ni¹ wartoœæ ciœnienia przed urz¹dzeniami gazowy- mi, zale¿n¹ od rodzaju paliwa gazowego zastoso- wanego do zasilania budynku, okreœlon¹ Polsk¹ Norm¹ dotycz¹c¹ paliw gazowych, przy czym ci- œnienie to nie powinno byæ wy¿sze ni¿ 5 kPa. – 4 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: