Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00036 003694 22762904 na godz. na dobę w sumie
Instrumenty finansowe i ich zastosowania - ebook/pdf
Instrumenty finansowe i ich zastosowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Key Text Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-87251-08-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka ma na celu przekazanie podstawowych informacji o współczesnych instrumentach finansowych, ich praktycznych zastosowaniach i zróżnicowaniu. Na tej podstawie możliwe będzie wyrobienie sobie poglądu na temat ich przydatności do realizacji takich celów, jak: lokowanie oszczędności, inwestowanie, zarządzanie płynnością i ryzykiem. Sporo miejsca poświęcono również nowoczesnym instrumentom pochodnym, stosunkowo rzadko opisywanym w literaturze krajowej, takim jak: pochodne kredytowe czy katastroficzne oraz instrumenty strukturyzowane.

W przeciwieństwie do innych publikacji poświęconych podobnej tematyce, główną wagę przywiązano do ukazania praktycznych zastosowań instrumentów, ze starannym przedstawieniem korzyści, ale także wad stosowania określonych konstrukcji finansowych. Świadomie ograniczono prezentację danych ilościowych o obecnym stanie rozwoju rynku, na rzecz przykładów konkretnych zastosowań i schematów opisujących przebieg poszczególnych transakcji. Praca zawiera także podstawe zasady wyceny instrumentów finansowych oraz odniesienia do konstrukcji instrumentów stosowanych za granicą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dr hab., profesor UW Janusz Kudła jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War- szawskiego. Od roku 1996 prowadzi zajęcia z przedmiotu „Instrumenty fi- nansowe” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskie- go. Jest autorem lub współautorem książek (m. in. Struktury organizacyjne banków komercyjnych, Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegal- nego unikania podatków, Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych) oraz licznych artykułów naukowych związanych z zagadnieniami: instru- mentów finansowych, zarządzania ryzykiem, organizacji banków komer- cyjnych oraz pomiaru efektywności usług bankowych. Rozwój polskiego systemu finansowego sprzyja powstawaniu nowych i zmianie zastowania dotychczas istniejących instrumentów finansowych. Szybko zachodzące zmiany w gospodarce mogą powodować trudności przy wyborze właściwych produktów finansowych, wynikające z niezrozu- mienia podstaw ich działania i niewłaściwego zastosowania praktycznego. W konsekwencji może to prowadzić do powstania dużych strat u nieświa- domych inwestorów oraz innych podmiotów korzystających z oferty spe- cjalistycznych instytucji finansowych. Niniejsza książka ma na celu przekazanie podstawowych informacji o współczesnych instrumentach finansowych, ich praktycznych zastosowa- niach i zróżnicowaniu. Na tej podstawie możliwe będzie wyrobienie sobie poglądu na temat ich przydatności do realizacji takich celów, jak: lokowa- nie oszczędności, inwestowanie, zarządzanie płynnością i ryzykiem. Spo- ro miejsca poświęcono również nowoczesnym instrumentom pochodnym, stosunkowo rzadko opisywanym w literaturze krajowej, takim jak: pochod- ne kredytowe czy katastroficzne oraz instrumenty strukturyzowane. W przeciwieństwie do innych publikacji poświęconych podobnej tematy- ce, główną wagę przywiązano do ukazania praktycznych zastosowań in- strumentów, ze starannym przedstawieniem korzyści, ale także wad sto- sowania określonych konstrukcji finansowych. Świadomie ograniczono prezentację danych ilościowych o obecnym stanie rozwoju rynku, na rzecz przykładów konkretnych zastosowań i schematów opisujących przebieg poszczególnych transakcji. Praca zawiera także podstawe zasady wyceny instrumentów finansowych oraz odniesienia do konstrukcji instrumentów stosowanych za granicą. www.keytext.com.pl instrumenty finansowe wyd 2 p5 nowy isbn 2011.indd 1 2010-11-17 13:30:29 Spis treści 4 Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Opracowanie typograficzne Anna Wojda © Copyright by Wydawnictwo Key Text ISBN: 978-83-87251-08-6 Warszawa 2013 Wydawnictwo Key Text sp. z o.o. ul. Sokołowska 9, lok. 410, 01-142 Warszawa tel. 22 632 11 36, faks wew. 212 www.keytext.com.pl wydawnictwo@keytext.com.pl Spis treści Spis treści Wstęp .............................................................................................................................. 1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego ................................. 1 1.1. Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finansowych .............................................. 1 1.2. Rynki finansowe a kształt instrumentów finansowych ..................................... 1 1.3. Pośrednicy finansowi na polskim rynku ............................................................ 2 2. Instrumenty rynku kapitałowego .......................................................................... 2 2.1. Instrumenty reprezentujące prawo własności oraz instrumenty powiązane .... 2 2.1.1. Udziały ....................................................................................................... 2 2.1.2. Akcje ........................................................................................................... 2 2.1.3. Kształtowanie cen akcji i ich wycena ....................................................... 3 2.1.4. Świadectwa ................................................................................................. 3 2.1.5. Prawa do akcji nowej emisji (PDA) ........................................................... 3 2.1.6. Prawo poboru ............................................................................................. 4 2.1.7. Prawa pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne ...................................... 4 2.1.8. Kwity depozytowe ..................................................................................... 2.1.9. Konosamenty .............................................................................................. 2.2. Długoterminowe instrumenty dłużne ................................................................ 5 2.2.1. Podstawowa klasyfikacja obligacji ............................................................ 5 2.2.2. Sposoby wcześniejszego wykupu obligacji ............................................... 5 2.2.3. Obligacje w Polsce ..................................................................................... 6 2.2.4. Ceny i wycena obligacji ............................................................................. 7 2.3. Instrumenty finansowe funduszy inwestycyjnych ............................................. 7 2.3.1. Jednostki uczestnictwa .............................................................................. 7 2.3.2. Certyfikaty inwestycyjne .......................................................................... 7 2.3.3. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych ..................................................... 7 2.3.4. Porównywanie wyników funduszy ........................................................... 8 3. Instrumenty rynku pieniężnego ............................................................................. 9 3.1. Międzybankowy rynek pieniężny ....................................................................... 9 3.1.1. Cechy i znaczenie rynku pieniężnego dla banków ................................... 9 3.1.2. Krzywa dochodowości ............................................................................... 3.2. Instrumenty rynku pieniężnego tworzone przez NBP i Skarb Państwa .......... 3.2.1. Bony skarbowe ........................................................................................... 5 9 1 1 7 1 7 8 8 9 3 8 9 3 6 49 52 3 4 9 5 3 5 5 6 8 6 1 1 1 97 98 98 6 Spis treści 3.2.2. Bony pieniężne .......................................................................................... 101 3.2.3. Operacje otwartego rynku banku centralnego ......................................... 102 3.2.4. Stopy procentowe NBP i rezerwa obowiązkowa ...................................... 105 3.3. Papiery komercyjne przedsiębiorstw ................................................................... 106 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe .................................................................. 111 4.1. Rachunki bankowe ............................................................................................... 111 4.2. Emisja bankowych papierów wartościowych ..................................................... 116 4.2.1. Certyfikaty depozytowe i bony oszczędnościowe .................................... 116 4.2.2. Listy zastawne ........................................................................................... 120 4.3. Kredyty i pożyczki .............................................................................................. 122 4.3.1. Klasyfikacja kredytów ............................................................................... 124 4.3.2. Spłata i koszty kredytu ............................................................................. 126 4.3.3. Kredyt konsumencki ................................................................................. 130 4.3.4. Pożyczka .................................................................................................... 131 4.4. Leasing .................................................................................................................. 133 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności ............................................. 145 5.1. Zabezpieczenie wierzytelności bankowych ....................................................... 145 5.1.1. Zabezpieczenia osobiste ............................................................................. 146 5.1.2. Zabezpieczenia rzeczowe ........................................................................... 147 5.1.3. Klauzule finansowe .................................................................................... 149 5.2. Krótka charakterystyka instrumentów ubezpieczeniowych ............................. 150 5.3. Gwarancja bankowa ............................................................................................ 154 6. Instrumenty terminowe i pochodne ...................................................................... 159 6.1. Kontrakty terminowe ........................................................................................... 160 6.1.1. Kontrakty forward ..................................................................................... 160 6.1.2. Kontrakty futures ...................................................................................... 163 6.1.3. Wykorzystanie kontraktów terminowych ................................................ 166 6.2. Opcje .................................................................................................................... 173 6.2.1. Klasyfikacja opcji ....................................................................................... 173 6.2.2. Ceny i wycena opcji................................................................................... 183 6.3. Swapy ............................................................................................................ 187 7. Instrumenty syntetyczne ........................................................................................ 199 7.1. Indeksowe instrumenty syntetyczne ................................................................... 199 7.1.1. Jednostki indeksowe ................................................................................... 200 7.1.2. Certyfikaty indeksowe ............................................................................... 201 7.2. Warranty opcyjne ................................................................................................ 202 7.3. Instrumenty strukturyzowane ............................................................................ 205 7.4. Pochodne kredytowe ............................................................................................ 209 7.5. Pochodne pogodowe i katastroficzne .................................................................. 214 Spis treści 7 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami ............................................................... 221 8.1. Weksel .................................................................................................................. 221 8.1.1. Obieg i płatność weksla .............................................................................. 224 8.1.2. Klauzule wekslowe ..................................................................................... 226 8.1.3. Wykorzystanie weksla za granicą ............................................................ 228 8.2. Faktoring, forfaiting i sekurytyzacja .................................................................. 229 8.2.1. Faktoring ................................................................................................... 230 8.2.2. Forfaiting .................................................................................................. 234 8.2.3. Sekurytyzacja ........................................................................................... 235 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek .......................................... 241 9.1. Krajowe rozliczenia pieniężne ............................................................................. 241 9.1.1. Polecenie przelewu ..................................................................................... 242 9.1.2. Polecenie zapłaty ........................................................................................ 243 9.1.3. Czeki w obrocie krajowym ........................................................................ 244 9.1.4. Karty płatnicze ........................................................................................... 247 9.2. Rozrachunki transakcji na instrumentach finansowych ................................... 252 9.2.1. Rozrachunek transakcji detalicznych ....................................................... 254 9.2.2. Rozrachunek transakcji wysokokwotowych ............................................ 255 9.2.3. Rozrachunek papierów wartościowych ..................................................... 257 10. Rozliczenia międzynarodowe .............................................................................. 259 10.1. Rozliczenia nieuwarunkowane .......................................................................... 259 10.1.1. Polecenie wypłaty i przelew transgraniczny ........................................... 259 10.1.2. Czeki i akredytywa pieniężna w obrocie zagranicznym ........................ 261 10.1.3. Czeki podróżnicze i inne instrumenty rozliczeniowe o podobnym działaniu .................................................................................................. 262 10.2. Uwarunkowane formy rozliczeń w operacjach zagranicznych ........................ 264 10.2.1. Dokumenty ............................................................................................. 264 10.2.2. Warunki dostawy .................................................................................... 266 10.2.3. Akredytywa dokumentowa ..................................................................... 268 10.2.4. Inkaso dokumentowe .............................................................................. 277 10.3. Instrumenty kompensacyjne: barter, clearing i kompensaty ........................... 280 Bibliografia ..................................................................................................................... 285 Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finansowych 9 Wstęp Wraz z rozwojem rynku finansowego w Polsce, coraz większe znaczenie ma dobra znajomości konstrukcji i wykorzystywania instrumentów finansowych. Pojawiają się także określone innowacje finansowe, których znajomość może być przydatna dla osób związanych z finansami i szeroko pojętą gospodarką. Niestety, osoby pragnące uzyskać podstawową wiedzę w tej dziedzinie są zmuszone do sięgania równocześnie po bardzo wiele publikacji, które przeważnie nie obejmują w kom- pleksowy sposób instrumentów finansowych lub koncentrują się na opisie for- malnym. W szczególności mało miejsca w literaturze przedmiotu poświęca się praktycznym zastosowaniom instrumentów finansowych. Drugim czynnikiem utrudniającym studiowanie omawianych zagadnień jest tempo dezaktualizowania się prezentowanego materiału, sprawiające, że nawet bardzo dobre opracowania stają się stosunkowo szybko mniej lub bardziej nieak- tualne. Z wymienionych powodów uzyskanie własnego poglądu na instrumenty finansowe wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i wysiłku, co może zniechęcać mniej wytrwałe osoby. Niniejsza książka ma na celu ułatwienie zapoznania się z szerokim zakresem instrumentów finansowych tym wszystkim, którzy czują się w jakiś sposób zniechęceni istniejącym rozproszeniem wiedzy i chcieliby uzyskać pewne wprowadzenie do lektury bardziej szczegółowych opracowań. W pierwszych siedmiu rozdziałach są prezentowane kolejno: instrumenty rynku kapitałowego, pieniężnego i depozytowo-kredytowego, instrumenty zabez- pieczające płatność, których przynależność do instrumentów finansowych jest niekiedy kwestionowana, i wreszcie instrumenty terminowe oraz pochodne, z uwzględnieniem nowoczesnych instrumentów syntetycznych. Układ ten został podyktowany zarówno chęcią prezentacji w pierwszej kolejności instrumentów najbardziej znanych i dostępnych dla indywidualnych inwestorów, jak i rosnącym skomplikowaniem zastosowań poszczególnych konstrukcji, do zrozumienia któ- rych wymagane jest posiadanie pewnej wiedzy finansowej. Ostatnie trzy roz- działy pracy zawierają opis instrumentów rozliczeniowych. W tym miejscu omó- wiono: formy obrotu wierzytelnościami, instrumenty rozliczeń krajowych i rozli- czeń zagranicznych. W miarę możliwości, prezentacja poszczególnych instrumentów obejmuje: definicję, wykorzystanie, klasyfikację i sposób wyceny albo – jeśli nie jest to moż- liwe – wady i zalety z punktu widzenia wykorzystujących je podmiotów. Aby ułatwić zrozumienie tekstu, informacje uzupełniające, konkretne przykłady za- stosowań oraz dodatkowe elementy związane z wyceną zostały w tekście wyróż- 10 Wstęp nione. W pierwszych rozdziałach zawarto więcej przykładów konkretnych zasto- sowań instrumentów finansowych, natomiast w końcowych zastosowania ilustru- ją liczne schematy przebiegu transakcji finansowych. Instrumenty rozliczeniowe częściej bowiem są wystandaryzowane, w odróżnieniu od instrumentów tradycyj- nych, bardzo zróżnicowanych w zakresie konstrukcji i wykorzystania. W efekcie przykłady instrumentów rozliczeniowych musiałyby być dużo ogólniejsze niż np. przykłady zastosowania obligacji. W zakresie niezbędnym do zrozumienia funk- cjonowania poszczególnych instrumentów pokrótce zostały też przedstawione pewne zagadnienia ogólne, takie jak np. kształtowanie krzywej dochodowości czy sposoby przeprowadzania rozrachunku transakcji finansowych. Rozpowszechnie- nie poszczególnych instrumentów finansowych podlega zmianom, wynikającym z rozwoju rynku finansowego i kształtowania się bieżącej sytuacji gospodarczej, co prowadzi do szybkiej dezaktualizacji prezentowanych danych ilościowych. Dlatego świadomie pominięto dane o ilościowym wykorzystaniu instrumentów finansowych w Polsce i na świecie oraz ich rys historyczny. Elementy te nie są bowiem niezbędne dla umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów i zrozumienia ich budowy. W bibliografii podano wyłącznie literaturę dostępną w języku polskim. Wy- bór ten podyktowany został zarówno niepełną dostępnością dla polskiego czytel- nika pozycji obcojęzycznych, jak i znacznym stopniem zdeterminowania kon- strukcji finansowych przez rozwiązania prawne obowiązujące na danym rynku. W tym kontekście instrumenty finansowe występujące za granicą stanowią jedy- nie inspirację dla konstrukcji stosowanych w Polsce. Najważniejsze z tych kon- strukcji są oczywiście wymienione lub krótko opisane, gdyż należy mieć na uwa- dze, że część z nich pojawi się bezpośrednio, wcześniej czy później również na rynku krajowym, część zaś nabierze znaczenia wraz z procesami globalizacji, gdy w większym stopniu niż dzisiaj polskie podmioty będą wykorzystywać rynki za- graniczne do pozyskiwania kapitałów. Poniższe opracowanie zostało napisane szczególnie z myślą o studentach uczelni ekonomicznych. W związku z tym, pewne tematy są omówione bardziej szczegółowo, a inne potraktowane bardziej ogólnie. Istnieje bowiem wiele moż- liwości pogłębienia znajomości określonych rodzajów instrumentów na innych zajęciach z przedmiotów finansowych. Bardziej szczegółowo potraktowano za- tem te zagadnienia, z którymi osoby niespecjalizujące się w danej dziedzinie prawdopodobnie nie będą miały okazji się zetknąć na wykładach, a które mogą okazać się przydatne w ich przyszłej karierze zawodowej. Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finansowych 11 Instrumenty finansowe 1. jako element systemu finansowego Każde państwo posiada swój odrębny system finansowy będący „mechanizmem współtworzenia i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe, oraz zasady określające sposób ich funkcjonowania” [Pietrzak, Polański 1999, s. 11]. Zgodnie z powyższą definicją, instrumenty finansowe stano- wią jeden z czterech podstawowych elementów tego systemu umożliwiający realiza- cję jego trzech podstawowych funkcji (pieniężnych, kapitałowych i kontrolnych). 1.1. Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finansowych Instrumenty finansowe można definiować w różny sposób, przy czym definicje mogą mieć charakter funkcjonalny lub prawny. Te ostatnie odnoszą się do pew- nego kontekstu (np. rachunkowego lub transakcyjnego), mają więc charakter wy- specjalizowany, natomiast te pierwsze są bardziej ogólne i skupiają się na prak- tycznym sposobie wykorzystania instrumentów finansowych. Przykładem defi- nicji funkcjonalnej jest określenie instrumentów finansowych jako zobowiązań finansowych, to jest roszczeń dotyczących majątku jednych podmiotów gospo- darujących w stosunku do drugich [Pietrzak, Polański, Woźniak 2008, s. 21]. Wyraźnie wskazany jest w tym przypadku zobowiązaniowy i kontraktowy cha- rakter instrumentów finansowych oraz ich bezpośredni związek z pieniądzem. Ujęcia prawne zmierzają do określenia wąskich definicji do wybranych celów, w jakich wykorzystuje się instrumenty finansowe, dlatego nie są tak uniwersalne jak definicje funkcjonalne. Instrumenty definiuje się więc inaczej dla potrzeb ra- chunkowych i inaczej dla potrzeb obrotu instrumentami finansowymi. Zgodnie z ujęciem rachunkowym, instrumenty finansowe są kontraktami powodującymi „powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki go- spodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy” (art. 3 pkt 23 ustawy o rachunkowości). Z rachunkowego punktu widzenia nie są natomiast instrumen- tami finansowymi: Instrumenty reprezentujące prawo własności oraz instrumenty powiązane Instrumenty 2. rynku kapitałowego 27 Instrumenty rynku kapitałowego z jednej strony służą przede wszystkim pozy- skaniu środków na inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwa i długotermi- nowemu finansowaniu potrzeb budżetów, z drugiej zaś – umożliwiają akumulację oszczędności w gospodarce, przyczyniając się do międzyokresowej dystrybucji dochodów. Mimo że tworzone są i sprzedawane z myślą o celach długookreso- wych (obejmujących ponad jeden rok), to mogą być także wykorzystywane do dokonywania inwestycji krótkoterminowych, a niekiedy nawet do zarządzania płynnością. Instrumenty rynku kapitałowego są zarazem najbardziej zróżnico- waną grupą pod względem rozmaitości konstrukcji i możliwych zastosowań eko- nomicznych. Zazwyczaj do instrumentów rynku kapitałowego zalicza się także niektóre produkty bankowe (np. kredyty średnio- i długoterminowe), które jednak zosta- ną omówione odrębnie, ponieważ w ich przypadku: brakuje tradycyjnego oferowania na rynku kapitałowym, zamiast którego występują bezpośrednie relacje (negocjacje) banku z klientem; opierają się na innej informacji – pochodzącej z monitorowania i z reguły powiązane są pod względem podejmowanego ryzyka i sposobów kalkulacji ze specyficznymi źródłami finansowania (np. kredyty z depozytami), co nie jest regułą na rynku kapitałowym. Istnieją dwie podstawowe grupy instrumentów rynku kapitałowego, a miano- wicie instrumenty o charakterze własnościowym i instrumenty wierzycielskie (dłużne). Te pierwsze reprezentują własność i są stosunkowo nieliczne. Można wśród nich wyróżnić: udziały w spółkach (z reguły o ograniczonej zbywalności), akcje oraz konosamenty. Pozostałe instrumenty mają charakter wierzycielski, chociaż aktualnie zauważalny staje się rozwój instrumentów hybrydowych, tzn. instrumentów wierzycielskich dających te same uprawnienia co prawo własności, np. kwitów depozytowych czy praw do akcji nowej emisji. ➢➢ ➢➢ ➢➢ nego; ➢➢ niedostępnej publicznie; pełnią czasami wyłącznie funkcje typowe dla instrumentów rynku pienięż- Międzybankowy rynek pieniężny Instrumenty 3. rynku pieniężnego 91 Instrumenty rynku pieniężnego, oprócz krótszych niż w przypadku instrumen- tów rynku kapitałowego terminów zapadalności, charakteryzuje także inne przeznaczenie. Mają one służyć przede wszystkim zarządzaniu płynnością przez duże podmioty, takie jak, np.: banki, ubezpieczyciele, przedsiębiorstwa czy rząd. Z uwagi na znaczny profesjonalizm uczestników, rynek ten jest za- zwyczaj niedostępny dla osób fizycznych dysponujących niewielkimi kwotami i posiada charakter zdecentralizowany. Warto zauważyć, że na rynku pienięż- nym regulacji podlega podaż pieniądza, kształtują się krótkoterminowe stopy procentowe i przeprowadzane są interwencje banku centralnego. Wszystko to stwarza możliwość wykorzystania odmiennych niż w przypadku rynku kapi- tałowego instrumentów finansowych. Najbardziej płynnym segmentem tego rynku jest rynek międzybankowy i rynek krótkoterminowych papierów pań- stwowych (w Polsce emitowanych przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski – NBP). Niektóre instrumenty finansowe emitowane przez banki mogą mieć charak- ter krótkoterminowy (np.: bony oszczędnościowe i certyfikaty depozytowe – wy- emitowane na krócej niż jeden rok) albo długoterminowy. Instrumenty te odgry- wają ponadto podobną rolę jak depozyty bankowe, umożliwiając finansowania prowadzonej działalności bankowej i mogą być oferowane także podmiotom nie- zinstytucjonalizowanym, np. osobom fizycznym. Z wyżej wymienionych wzglę- dów zostaną one omówione razem z instrumentami depozytowo-kredytowymi, dla których czas nie jest kryterium wyróżniającym. 3.1. Międzybankowy rynek pieniężny 3.1.1. Cechy i znaczenie rynku pieniężnego dla banków Banki często dokonują operacji na międzybankowym rynku pieniężnym, które- go cechą jest odmiejscowienie (brak konkretnego miejsca dokonywanych obro- tów), istnienie wielu niezależnych od siebie segmentów rynku (złotowy, waluto- wy, bonów pieniężnych, bonów skarbowych itd.) oraz zawieranie transakcji głównie między bankami komercyjnymi i NBP (czasami uczestniczą też inne podmioty, np. Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Emisja bankowych papierów wartościowych Instrumenty depozytowe 4. i kredytowe 111 Banki stanowią jedną z najważniejszych grup pośredników finansowych funk- cjonujących w krajowym systemie finansowym. Ich działalność polega na po- średnictwie w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy podmiotami nad- wyżkowymi, a podmiotami deficytowymi. Charakterystyka ta sprawia, że w przypadku banków istnieje ścisły związek między instrumentami służącymi pozyskiwaniu środków i ich udostępnianiu. Związki te dotyczą zarówno kosz- tów, jak i ponoszonego ryzyka, albowiem depozyty, stanowiąc źródło finansowa- nia akcji kredytowej określają minimalny poziom oprocentowania kredytów. Jednocześnie niedostateczna ilość pozyskanych środków wymusza korzystanie z droższych źródeł finansowania i naraża bank na ryzyko utraty płynności. Po- nadto, dzięki różnorodnym relacjom zachodzącym między bankiem a jego klien- tami i ścisłemu monitorowaniu ich działalności (relationship banking), ocena ryzyka kredytowego dokonywana przez bank komercyjny może być lepsza od oceny dokonywanej przez inwestorów z rynku finansowego. Banki komercyjne mogą zatem oferować środki pieniężne takim podmiotom, dla których wykorzy- stanie instrumentów rynku kapitałowego lub pieniężnego byłoby nieopłacalne lub niemożliwe. Oczywiście charakter instrumentów bankowych musi w związ- ku z tym zapewniać możliwość nadzorowania przez bank działalności finanso- wanych podmiotów. Operacje przeprowadzane przez banki mają zmienny hory- zont czasowy i służą osiąganiu różnych celów, co sprawia, że nie mogą być one zakwalifikowane jednoznacznie ani do instrumentów rynku kapitałowego, ani pieniężnego, tworząc odrębną grupę instrumentów depozytowo-kredytowych. 4.1. Rachunki bankowe W przypadku banków czynności bankowe polegające na gromadzeniu środków nazywane są operacjami biernymi (pasywnymi). Dokonywane są one na ra- chunek i ryzyko banku oraz generują koszty związane z pozyskaniem środków pieniężnych1. Typowymi formami pozyskiwania środków pieniężnych przez banki są: przyjmowanie depozytów na rachunkach oszczędnościowych, wyko- 1 Oprócz tego, wyróżniamy operacje czynne (aktywne), które generują przychody i operacje pośredniczące dokonywane albo na rachunek, albo na ryzyko dającego zlecenie – klienta banku. Zabezpieczenie wierzytelności bankowych Instrumenty zabezpieczające 5. uzyskanie płatności 145 Niektóre konstrukcje finansowe, takie jak polisy ubezpieczeniowe czy gwarancje bankowe, budzą jednocześnie wątpliwości, czy mogą być uważane za instrumenty finansowe w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ w wielu przypadkach zapew- niają uzyskanie po prostu odszkodowania, a ich realizacja zależy od zaistnienia przyczyn losowych. Niemniej również niektóre niewątpliwe instrumenty finanso- we pełnią zbliżone funkcje, a ich wykorzystanie zależy od zaistnienia zjawisk lo- sowych. Na przykład w opcjach na kurs walutowy kształtowanie tego ostatniego jest również w znacznej mierze losowe. Jednocześnie wymienione produkty finan- sowe uzupełniają funkcjonowanie innych instrumentów finansowych (np. kredy- tów) i mogą służyć nie tylko uzyskaniu odszkodowania, ale także skłaniać do określonego zachowania podmioty zawierające transakcje na rynku. Za wyróżnieniem odrębnej grupy instrumentów zabezpieczających płatność przemawia także argument substycyjności względem uznanych instrumentów fi- nansowych (np.: programy ubezpieczeniowe odpowiadają nierzadko inwestycjom w instrumenty funduszy inwestycyjnych, a zamiast ubezpieczenia katastrof moż- liwe jest nabywanie katastroficznych instrumentów pochodnych). Omówione w związku z tym zostaną kolejno w niniejszym rozdziale: instrumenty wykorzy- stywane do zabezpieczenia wierzytelności bankowych, ubezpieczenia gospodar- cze (nie społeczne) i gwarancje bankowe. 5.1. Zabezpieczenie wierzytelności bankowych Zabezpieczenie wierzytelności bankowych służy do uzyskania przez banki płat- ności w sytuacji, gdy nie jest możliwe ich otrzymanie od zobowiązanego pod- miotu na ustalonych wcześniej warunkach. Istnieje wiele rodzajów zabezpieczeń stosowanych przez banki, przy czym większość z nich ma zastosowanie także przy zabezpieczaniu innych wierzytelności bankowych niż kredyty. Zabezpie- czenia tradycyjnie dzielimy na osobiste (odpowiada się wówczas całym mająt- kiem teraźniejszym i przyszłym) i rzeczowe (odpowiedzialność jest ograniczona do określonego składnika majątkowego). Zabezpieczenia osobiste są wrażliwe na możliwość unikania zapłaty i ukrywania majątku oraz zdarzenia związane z osobą, której majątek stanowi zabezpieczenie, natomiast zabezpieczenia rze- Kontrakty terminowe Instrumenty terminowe 6. i pochodne 159 Instrumenty terminowe są to operacje finansowe z terminem wykonania w przyszłości, po cenie i na warunkach z góry ustalonych w momencie zawarcia transakcji. W przypadku transakcji terminowych między datą ich zawarcia i re- alizacją upływa pewien czas. Zawarcie transakcji jest możliwe, gdyż oczekiwania co do kształtowania się przyszłej sytuacji cenowej na rynku między nabywcą a sprzedającym są przeciwne. Dokładniej jeden z nich oczekuje wzrostu, a drugi – spadku wartości instrumentu bazowego. Instrumentami pochodnymi natomiast (inaczej derywatami, financial de- rivative instruments) nazywamy takie instrumenty finansowe, których wartość zależy od wartości innych instrumentów bazowych (stanowiących podstawę ich wyceny). Instrumenty pochodne mają zawsze charakter terminowy, ponieważ ich wartość zależy od kształtowania się cen instrumentów finansowych w przyszło- ści, a płatności z nimi związane wynikają z ustaleń umownych zawieranych w chwili obecnej. Tym samym instrumenty te pozwalają na pozbycie się niepew- ności dotyczącej kształtowania się cen w przyszłości, przez ich ustalenie niezależ- ne od faktycznej sytuacji rynkowej w momencie realizacji kontraktu. Transakcje finansowe zawierane w przyszłości mogą dotyczyć fizycznej dosta- wy instrumentów finansowych (transakcje rzeczywiste, delivery) lub prowadzić jedynie do rozliczenia finansowego transakcji (transakcje nierzeczywiste, non delivery). Miejscami zawierania kontraktów terminowych są przeważnie giełdy terminowe, chociaż możliwe jest także zawieranie transakcji między poszczegól- nymi podmiotami na rynku, według indywidualnego zapotrzebowania (w ten sposób powstają np. opcje egzotyczne oferowane w obrocie pozagiełdowym czy szerzej – instrumenty tailor made). Zawieranie transakcji na giełdach ma wiele zalet, do których należy duża płynność rynku, stosowanie wystandaryzowanych kontraktów oraz zabezpieczenie ich wykonalności, dzięki izbom rozliczającym i zabezpieczeniom wymaganym od stron zawieranych transakcji. Transakcje po- zagiełdowe umożliwiają z kolei lepsze dostosowanie kontraktów do potrzeb po- szczególnych klientów oraz zapewniają większą poufność dokonywanych opera- cji. Największą wadą transakcji zawieranych w ten sposób, jest możliwość odstą- pienia od kontraktu, dlatego coraz częściej także w obrocie pozagiełdowym stosuje się kolateralizację, czyli zabezpieczenie pozycji w kontrakcie termino- wym w postaci zdeponowania papierów wartościowych lub gotówki pochodzącej od podmiotu zawierającego transakcję. Indeksowe instrumenty syntetyczne Instrumenty 7. syntetyczne 199 Instrumenty syntetyczne są to instrumenty odzwierciedlające profil dochodu innego instrumentu, wystawiane bez konieczności posiadania instrumentów ba- zowych. Nierzadko odnoszą się do instrumentów bazowych, które z natury rze- czy nie mogą być nabywane, takich jak np. indeks temperatury czy wystąpienie jakiegoś zdarzenia (np. ogłoszenie niewypłacalności). Zazwyczaj wykorzystują w swej konstrukcji instrumenty pochodne lub in- strumenty pochodne połączone z instrumentami dłużnymi. Wśród podstawo- wych klas tych instrumentów można wyróżnić: indeksowe instrumenty synte- tyczne, niektóre warranty opcyjne, instrumenty strukturyzowane stanowiące połączenie instrumentu dłużnego i opcji, pochodne kredytowe oraz pochodne katastroficzne i pogodowe. 7.1. Indeksowe instrumenty syntetyczne Inwestycje w portfel aktywów, np. akcje wchodzące w skład indeksu giełdowe- go, zazwyczaj nie przynoszą stopy zwrotu dokładnie zgodnej ze stopą zwrotu indeksu, z uwagi na koszty nabywania i zarządzania portfelem. Ponadto, aby w pełni oddać zachowanie wartości indeksu wymagają zainwestowania znacz- nych kwot pieniężnych. Wad tych nie posiadają instrumenty syntetyczne na indeksy, w których nie nabywa się aktywów, tylko wypłaca drugiej stronie okre- śloną sumę rozliczeniową bez konieczności posiadania odpowiednich aktywów. Tego typu instrumenty charakteryzują takie cechy, jak: ➢➢ ➢➢ ➢➢ ➢➢ ➢➢ uzyskanie stopy zwrotu bardzo bliskiej stopie zwrotu z portfela aktywów; relatywnie niskie koszty zajęcia pozycji inwestycyjnej; inwestowanie małych kwot przez inwestorów; zarabianie z wykorzystaniem dźwigni finansowej; brak związku z sytuacją konkretnego podmiotu i papieru wartościowego wchodzącego w skład indeksu. Wymienione cechy sprawiają, że instrumenty te cieszą się dużą popularno- ścią wśród inwestorów, zwłaszcza jeśli nie mają oni dostępu do transakcji termi- nowych. Weksel Instrumenty obrotu 8. wierzytelnościami 221 Wierzytelności z reguły są niezbyt płynne, podczas gdy wierzyciele mogą być za- interesowani uzyskaniem płatności przed nadejściem terminu zapadalności, dlate- go też stworzono instrumenty finansowe ułatwiające sprzedaż wierzytelności przed czasem. Zazwyczaj możliwa jest prosta sprzedaż (cesja) posiadanych wierzy- telności, ale czasami trudno jest znaleźć na nie nabywcę, który zechciałby podjąć ryzyko zapłaty za nieznaną wierzytelność, płacąc jednocześnie na tyle dużo, aby było to opłacalne dla zbywającego. Dlatego też wprowadzono dwa rozwiązania: przypisanie wierzytelności do zbywalnego papieru wartościowego lub powołanie specjalnych pośredników finansowych, skupujących wierzytelności i dokonujących ich refinansowania. Najważniejszymi instrumentami obrotu wierzytelności są: we- ksle, operacje faktoringu i forfaitingu oraz papiery zabezpieczone na aktywach powstające w procesie sekurytyzacji. 8.1. Weksel Weksel jest to bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pienięż- nej oznaczonej osobie, udzielane w ściśle określonej formie, będące papierem wartościowym. Każdy weksel musi zawierać: bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty; określenie kwoty wekslowej; słowo „weksel”; osobę zobowiązaną do zapłaty ( osobę, która otrzyma pieniądze ( datę i miejsce wystawienia weksla; datę i miejsce płatności; podpis wystawcy ( trasata); remitenta); ➢➢ ➢➢ ➢➢ ➢➢ ➢➢ ➢➢ ➢➢ ➢➢ trasanta). W przypadku weksli własnych trasat i trasant to ta sama osoba. Oprócz tego, często występuje na wekslu oznaczenie domicyliata – osoby trzeciej, u któ- rej weksel jest płatny (przeważnie banku trasata lub banku remitenta). Podpis na wekslu może być tylko własnoręczny, a w przypadku przedsiębiorstw podpisują weksel dwie osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu tego pod- miotu i opatrują pieczątką firmową. Krajowe rozliczenia pieniężne 241 Instrumenty rozliczeń krajowych 9. i ich rozrachunek 9.1. Krajowe rozliczenia pieniężne Rozliczenia pieniężne są to operacje polegające na zmianie stanu środków na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku wykonania czynności powodujących takie zmiany. Dzielą się one na dwie grupy: bezgotówkowe – sta- nowiące regułę i gotówkowe stanowiące mniejszość transakcji rozliczeniowych. Wynika to przede wszystkim z przyjęcia zasady, że między podmiotami gospo- darczymi rozliczenia muszą być przeprowadzane w formie bezgotówkowej, jeże- li jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 euro. czek gotówkowy Wśród gotówkowych rozliczeń pieniężnych wyróżniamy: ➢➢ , czyli pisemne, bezwarunkowe polecenie skierowane do banku, dotyczące wypłacenia sumy środków pieniężnych oznaczonej osobie lub okazicielowi; realizacja czeku gotówkowego wymaga uzyskania uprzednio środ- ków od banku dłużnika (jest to tzw. inkaso czeków); wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela . ➢➢ Natomiast wśród bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych można wyróżnić: ➢➢ ➢➢ ➢➢ ➢➢ polecenie przelewu polecenie zapłaty ; czek rozrachunkowy ; karty płatnicze ; . Instrumenty rozliczeniowe można też podzielić na uznaniowe – decyzja ich uruchomienia pochodzi od płacącego oraz obciążeniowe – decyzja o ich urucho- mieniu pochodzi od beneficjenta (wierzyciela). Do pierwszej grupy można zali- czyć: wpłatę gotówki na rachunek, przekaz pocztowy, przekaz pieniężny (tzw. money order), polecenie przelewu i jego warianty, w tym zlecenia stałe. Do drugiej grupy zaliczamy: czeki, karty płatnicze oraz polecenie zapłaty. Tylko w przypad- ku instrumentów obciążeniowych możliwe jest odroczenie płatności (czeki, karty obciążeniowe i kredytowe). Odrębną grupę stanowią instrumenty przedpłacone (czeki podróżne i karty przedpłacone), gdyż w ich przypadku zapłata następuje przed dokonaniem płatności przez użytkownika instrumentu. Rozliczenia nieuwarunkowane Rozliczenia 10. międzynarodowe 259 W stosunkach zagranicznych występują inne niż w kraju instrumenty służą- ce do rozliczania transakcji między podmiotami niefinansowymi, przede wszystkim z uwagi na odmienne zwyczaje, waluty i słabszą znajomość mię- dzy partnerami handlowymi, które to czynniki zwiększają ryzyko dokony- wania transakcji. Rozliczenia międzynarodowe dzielą się na uwarunkowane i nieuwarunkowane. Te pierwsze uzależniają dokonanie płatności od speł- nienia określonych warunków przez strony transakcji, przez co w większym stopniu zabezpieczają interesy stron, które sobie nie ufają. Wśród form uwa- runkowanych wyróżniamy: inkaso dokumentowe i akredytywę dokumento- wą, natomiast wśród nieuwarunkowanych: polecenie wypłaty (order pay- ment), różne rodzaje czeków, karty płatnicze, money orders oraz akredytywę pieniężną. 10.1. Rozliczenia nieuwarunkowane 10.1.1. Polecenie wypłaty i przelew transgraniczny Polecenie wypłaty (zwane też przekazem; order payment) jest nieuwarun- kowanym zleceniem wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta zagra- nicznego (rys. 10.1). Zlecającym jest dłużnik, a jego bank dokonuje transferu środków do banku beneficjenta, gdzie następuje wypłata lub uznanie rachun- ku beneficjenta (może też wystąpić bank pośredniczący, jeśli bank dłużnika i bank beneficjenta nie są nawzajem korespondentami). Wykorzystywane jest najczęściej przy płatnościach z innych tytułów niż obrót towarowy (np.: składki do instytucji międzynarodowych, renty i emerytury, dary itp.) choć może też dotyczyć transakcji handlowych. Polecenie wypłaty przychodzące z zagranicy nazywane jest przekazem eksportowym, a polecenie wypłaty dokonane na rzecz beneficjenta za granicą na wniosek dłużnika – przekazem importowym. Bibliografia Bibliografia 285 Abram G., Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca, Difin, Warszawa 2006. Andrzejuk B., Operacje dokumentowe w transakcjach handlu zagranicznego, Biblioteka Bankowca, Warszawa 1996. Andrzejuk B., Akredytywa dokumentowa, Twigger, Warszawa 2004. Andrzejuk B., Heropolitańska I., Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, Wolters Kluwers, Warszawa 2007. Antkiewicz S., Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce: Instrumenty. Innowacje. Perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006. Baird A.J., Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998. Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa1996. Bączyk M., Koziński M.H., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Papiery wartościowe, Zakamycze, Kraków 2000. Białecki K., Januszkiewicz W., Oręziak L., Leksykon handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2007. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2007. Binkowski P., Beeck H., Innowacje bankowe. Instrumenty terminowego rynku finansowego, Poltext, Warszawa 1998. Bitz M., Produkty bankowe, Poltext, Warszawa 1996. Blajer A., Informator eksportera-importera, płatności dokumentowe: akredytywa i inkaso, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997. Blajer A., Incoterms 2000, ODDK, Gdańsk 2000. Blajer R., Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym, Fundacja Roz- woju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999. Borkowska S., Jak wynagradzać? Zarządzanie Firmą, Orgmasz, Warszawa 1992. Budzyński W., Leksykon handlu zagranicznego: rozliczenia i finanse, Centrum Kreowania Liderów, Międzyborów 1993. Bury A., Karty płatnicze, CeDeWu, Warszawa 2002. Burżacka-Majcher M., Skuteczność rozliczeń finansowych w handlu zagranicznym, Warszawa Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, Wydawnictwo SGH, Crawford G., Sen B., Instrumenty pochodne, Liber, Warszawa 2002. Czarecki J., Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, PWN, Warszawa Warszawa 2000. 2006. 2007. Czeladko J., Kwity depozytowe, Liber, Warszawa 1998. Czeszejko-Sochacki W., Nowosad C., Wiśniewski A., Warranty subskrypcyjne, Twigger, War- Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, szawa 2006. CeDeWu, Warszawa 2008. 286 Bibliografia Dawidowicz D., Sekurytyzacja wierzytelności w Polsce – implikacje na przyszłość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” 2009, nr 16. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2007. Dobosiewicz Z., Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa 2007. Drab M., Sowińska-Kobelak D., Papiery wartościowe i prawa pochodne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001. Dziawgo D., Dziawgo L., Fundusze powiernicze, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1994. Dziawgo D., Credit rating: ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998. Toruń 2003. Gdańskiego, Gdańsk 1995. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Dziworska K., Dziworski A., Podstawy matematyki finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Fabozzi F., Rynki obligacji: Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000. Faerber E., Wszystko o obligacjach, WIG-Press, Warszawa 1996. Flejterski S., Święcka B., Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2008. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. Gadowska D., Finanse, cz. I i cz. II, WNE UW, Warszawa 2004. Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, Liber, Warszawa 1998. Gdańsk 1998. i Bankowca, Warszawa 1998. Glogowski E., Münch M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1999. Gostomski E., Banki hipoteczne i listy zastawne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Grabowski W., Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy walutowe, Biblioteka Menedżera Gromadzki L., Bankowe gwarancje, poręczenia i awale, Poltext, Warszawa 1997. Grzybowski M., Akcje jak złote kajdany, „Personel i Zarządzanie” 2001, nr 8. Grzywacz J., Faktoring, Difin, Warszawa 2005. Grzywacz J., Leasing w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007. Gudaszewski W., Hnatiuk M., Zasady konstruowania strukturyzowanych instrumentów fi nansowych, „Rynek Terminowy” 2004, nr 3. Gup B., Brooks R., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Związek Banków Polskich, Haładyj K., Umowa o subpartycypację, „Prawo Bankowe”, luty 2007. Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Ryżewska S., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 2000. Heropolitańska I., Kawaler P., Kozioł A., Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Twigger, Warszawa 1997. Warszawa 1998. Heropolitańska I., Prawne zabezpieczenie wierzytelności, Twigger, Warszawa 2006. Hull J.C., Kontrakty terminowe i opcje wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998. Innowacje finansowe, S. Antkiewicz i M. Kalinowski (red.), CeDeWu, Warszawa 2008. Innowacje w operacjach bankowych, A. Gospodarowicz (red.), Wydawnictwo Akademii Eko- nomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finan- sowe, inżynieria finansowe, PWN, Warszawa 2006. Jurga R., Michalski M., Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000. Kasapi A., Kredytowe instrumenty pochodne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. Kołsut A., Sekurytyzacja podbija rynek, „Prawo i Gospodarka” 2000, nr 64. Bibliografia 287 Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce, Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1997. szawa 1993. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring w teorii i praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007. Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008. Krzyżkiewicz Z., Operacje i innowacje bankowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, War- Krzyżkiewicz Z., Operacje bankowe – rozliczenia i ewidencja, Poltext, Warszawa 2003. Krzyżkiewicz Z., Jaworski W.L., Puławski M., Walkiewicz R., Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa 2006. Kukulski J., Pluta I., Karty płatnicze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998. Łobodziński E., Zjawisko short squeeze na przykładzie akcji Volkswagena, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” 2009, nr 16. Ladko A., Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego kalkulacja i stosowanie, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994. Lavine A., Wszystko o funduszach powierniczych, Biblioteka Inwestora, Warszawa 1996. Marciniak T., Wykup akcji własnych w teorii i praktyce, Magazyn CEO, Styczeń 2009. Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004. Marszałek J., Komercjalizacja finansowych produktów strukturyzowanych, w: Czas na pieniądz: Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, t. 1, D. Zarzecki (red.), Szczecin 2007. McDougall A., Swapy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001. Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007. Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, „Materiały i Studia” Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2001. Nawrot W., Finansowanie firm na zagranicznych rynkach, Wydawnictwo CeDeWu, War- Nawrot W., Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych, CeDeWu, War- szawa 2005. szawa 2005. Nawrot W., Exchange Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwesty- cyjnych, CeDeWu, Warszawa 2007. Nowak M., Emisja papierów komercyjnych w Polsce, Twigger, Warszawa 1999. Ostrowska E., Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007. Pietrzak B., Polański Z., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 1999. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, t. 1, PWN, Warszawa Poślad M., Thiel S., Zwoliński T., Akcje i obligacje korporacyjne – oferta publiczbna i rynek regulowany, KPWiG, Warszawa 2007. Półtorak B., Sekurytyzacja kredytu hipotecznego, CeDeWu, Warszawa 2007. Prawo papierów wartościowych, S. Władyka (red.), C.H. Beck, Warszawa 2004. Pruchnicka-Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007. Pyka I., Cichorska J., Działalność banków na rynku papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Akedemii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005. Romanowski M., Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, C.H. Beck, Warszawa 2008. 2004. Roth P., Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., NBP, Warszawa 2008. Rynek pieniężny i kapitałowy, I. Pyka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Kato- wicach, Katowice 2003. „Rynek terminowy” 1999, nr 4. „Rynek terminowy” 2000, nr 1. 288 Bibliografia „Rynek terminowy” 2001, nr 1. Rynki finansowe, H. Mamcarz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, J. Czekaj (red.), PWN, Warszawa 2008. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006. Smaga M., Karty płatnicze, Zakamycze, Kielce 1998. Sobolewski L., Obligacje i inne papiery dłużne, C. H. Beck, Warszawa 1999. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2005. Soroczyński S., Witek M., Instrumenty finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000. Stecki L., Faktoring w praktyce bankowej, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1996. Stecki L., Forfaiting, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1997. Stecki L., Leasing, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1999. Steiner R., Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000. Studium bankowości, A. Sławiński (red.), Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1998. System płatniczy w Polsce, NBP, Warszawa 2008. System rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej, NBP, Warszawa 2009. Szczygielska E., Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe w krajowym systemie bankowym, Kwantum, Warszawa 1998. Śliwiński M., Dogadali się, „Parkiet”, 19 października 2004. Śliwiński M., Potrójna rola ING, „Parkiet”, 10 grudnia 2003. Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1999. Tymuła I., Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000. Ubezpieczenia osobowe, E. Wierzbicka (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2008. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 2005. Wilimowska Z., Madeła M., Fundusze inwestycyjne na polskim rynku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998. Wilkowicz Ł., Więcej wolnych kapitałów, „Parkiet”, 3 kwietnia 2006. Zaleska M., Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, t. 1, Difin, Warszawa 2007. Zalewski G., Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-Press, Warszawa 2006. Dr hab., profesor UW Janusz Kudła jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War- szawskiego. Od roku 1996 prowadzi zajęcia z przedmiotu „Instrumenty fi- nansowe” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskie- go. Jest autorem lub współautorem książek (m. in. Struktury organizacyjne banków komercyjnych, Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegal- nego unikania podatków, Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych) oraz licznych artykułów naukowych związanych z zagadnieniami: instru- mentów finansowych, zarządzania ryzykiem, organizacji banków komer- cyjnych oraz pomiaru efektywności usług bankowych. Rozwój polskiego systemu finansowego sprzyja powstawaniu nowych i zmianie zastowania dotychczas istniejących instrumentów finansowych. Szybko zachodzące zmiany w gospodarce mogą powodować trudności przy wyborze właściwych produktów finansowych, wynikające z niezrozu- mienia podstaw ich działania i niewłaściwego zastosowania praktycznego. W konsekwencji może to prowadzić do powstania dużych strat u nieświa- domych inwestorów oraz innych podmiotów korzystających z oferty spe- cjalistycznych instytucji finansowych. Niniejsza książka ma na celu przekazanie podstawowych informacji o współczesnych instrumentach finansowych, ich praktycznych zastosowa- niach i zróżnicowaniu. Na tej podstawie możliwe będzie wyrobienie sobie poglądu na temat ich przydatności do realizacji takich celów, jak: lokowa- nie oszczędności, inwestowanie, zarządzanie płynnością i ryzykiem. Spo- ro miejsca poświęcono również nowoczesnym instrumentom pochodnym, stosunkowo rzadko opisywanym w literaturze krajowej, takim jak: pochod- ne kredytowe czy katastroficzne oraz instrumenty strukturyzowane. W przeciwieństwie do innych publikacji poświęconych podobnej tematy- ce, główną wagę przywiązano do ukazania praktycznych zastosowań in- strumentów, ze starannym przedstawieniem korzyści, ale także wad sto- sowania określonych konstrukcji finansowych. Świadomie ograniczono prezentację danych ilościowych o obecnym stanie rozwoju rynku, na rzecz przykładów konkretnych zastosowań i schematów opisujących przebieg poszczególnych transakcji. Praca zawiera także podstawe zasady wyceny instrumentów finansowych oraz odniesienia do konstrukcji instrumentów stosowanych za granicą. www.keytext.com.pl instrumenty finansowe wyd 2 p5 nowy isbn 2011.indd 1 2010-11-17 13:30:29
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrumenty finansowe i ich zastosowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: