Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00318 006298 20288416 na godz. na dobę w sumie
A co to takiego? - ebook/pdf
A co to takiego? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 254
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 97883-242-1105-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego adresowany jest zarówno do tych, którzy naukę rozpoczynają, jak i do tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją znajomość polskiego słownictwa bądź utrwalić już poznane słowa. Wszystkie artykuły hasłowe Słownika, zdefiniowane są za pomocą kolorowych tablic i obrazków. Dzięki zastosowaniu takiej techniki możliwe było uniknięcie wielu kłopotów związanych z definiowaniem pojęć podstawowych, które stanowią zasadniczy korpus słownika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 97883-242-1105-0 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Introduction Introduction Vorwort 13 9 11 Jak korzystać ze Słownika How to use the dictionary 16 17 Comment utiliser le dictionaire 18 Wie man dieses Wörterbuch benutzt 19 Spis tablic 21 Tablice 28 Wykaz skrótów 174 Indeks 175 (w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim) Dodatek A. Wagi D. Liczebniki E. Znaki interpunkcyjne F. Dodatek geograficzny 250 B. Miary odległości C. Miary czasu 5 6 WSTĘP A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego po raz pierwszy ukazał się w roku 1993 i był pierwszym słownikiem tego typu przezna− czonym dla uczących się języka polskiego jako obcego. Był on adreso− wany zarówno do tych, którzy naukę rozpoczynali, jak i do tych, którzy chcieli poszerzyć swoją znajomość polskiego słownictwa. Wszystkie ar− tykuły hasłowe słownika definiowane były za pomocą obrazków. Dzięki takiej technice możliwe było uniknięcie wielu kłopotów związanych z definiowaniem pojęć podstawowych, stanowiących zasadniczy kor− pus pracy. Pierwsze wydanie, mimo bardzo skromnej szaty graficznej – plansze słownika były czarno−białe – cieszyło się sporą popularnością wśród uczących się (posługiwano się nim i w kraju i za granicą) i jego nakład wkrótce się wyczerpał. Korzystając z nadarzającej się okazji postanowiliśmy przygotować kolejne wydanie Obrazkowego słownika języka polskiego uwzględniając w nim zarówno nowe pomysły autorów jak i sugestie oraz spostrzeże− nia użytkowników. Zasadnicza koncepcja pracy, zgodnie z którą zna− czenia jednostek leksykalnych definiowane są za pomocą rysunków, nie uległa zmianie. Jednakże dzięki nowym, kolorowym tablicom nie− zwykle zyskała szata graficzna słownika i poprawiła się czytelność rysun− ków. Mieliśmy także możliwość wprowadzenia do nich nowych ele− mentów leksykalnych, przez co wzrosła nieco liczba haseł słowniczka. Zdecydowana większość jednostek leksykalnych definiowanych przez słownik obrazkowy to wyrazy nazywające. Najliczniej reprezento− wane są rzeczowniki, następnie czasowniki i przymiotniki. Udział po− szczególnych części mowy w materiale leksykalnym słownika można uzasadnić ich udziałem w zasobie słów, którymi posługuje się przecięt− ny użytkownik języka polskiego (wg badań M. Zarębiny rzeczowniki stanowią około 50 tego zasobu, podczas gdy czasowniki i przymiotni− ki, odpowiednio 22 i 18 ). Materiał leksykalny został przedstawiony w 32 polach tematycz− nych, które z założenia są niekompletne i dostosowane do potrzeb przy− szłych użytkowników słownika. Grupowanie i prezentacja materiału lek− sykalnego w polach tematycznych wydaje się bardziej trafna niż ich pre− zentacja w porządku alfabetycznym, ponieważ słowa występują wtedy w naturalnym dla nich kontekście, co znacznie ułatwia ich identyfika− cję oraz semantyzację. Układ alfabetyczny ma swoją logikę, ale nie jest to logika dnia codziennego, w której łyżki i widelce sąsiadują z talerzami, 7 WSTĘP a nie z łyżwami i widełkami telefonu. Niniejszy słownik nie proponuje no− wego układu pojęciowego. Jest raczej płaską klasyfikacją słownictwa na dwu poziomach: nadrzędnym i podrzędnym, a dobór pól był uwarun− kowany pragmatycznie – potrzebami życia codziennego. W związku z trudnościami natury technicznej z prezentowaniem czasowników i przymiotników czy przyimków na tych samych tablicach co rzeczowniki w obrębie poszczególnych pól tematycznych, dla tych części mowy wprowadzone zostały oddzielne tablice (33–36). Wydaje się, iż ta− kie rozwiązanie ułatwi korzystanie ze słownika przyszłemu użytkownikowi i pozwoli mu na uniknięcie wątpliwości z ustaleniem, czy dany rysunek ukazuje rzecz, obrazuje cechę czy też odnosi się do czynności. Każde pole tematyczne to, w zależności od rozmiarów pola, jed− na lub więcej tablic. W sekcji gramatycznej (tablice 33–36) zamiast tablic wykorzystaliśmy pojedyncze obrazki. Każdy definiowany element planszy czy też pojedynczy obrazek opatrzony został numerem. Nume− rowi temu odpowiada wyraz znajdujący się na sąsiedniej stronie. Na końcu słownika zamieszczony został indeks wszystkich jedno− stek leksykalnych definiowanych przez słownik, wraz z informacją, na której tablicy (lub tablicach) dana jednostka została zdefiniowana osten− sywnie. Wszystkie artykuły hasłowe indeksu zawierają informacje, do jakiej części mowy dany wyraz należy. Formą hasłową rzeczownika jest mianownik liczby pojedynczej. Po formie hasłowej słownik podaje ozna− czenie rodzaju rzeczownika, a następnie pełne formy dopełniacza liczby pojedynczej i miejscownika liczby pojedynczej. W przypadku rzeczow− ników męskoosobowych słownik dodatkowo podaje mianownik liczby mnogiej. Pilotażowe badania błędów popełnianych przez obcokrajow− ców uczących się polskiego pokazały, że to właśnie te dwa przypadki są dla nich najtrudniejsze. Główną postacią hasłową czasownika jest bez− okolicznik. Słownik ilustracjami definiuje znaczenie podstawowe cza− sowników niedokonanych. W indeksie znaleźć można ich dokonane odpowiedniki. Przymiotnik podany został w mianowniku liczby poje− dynczej rodzaju męskiego wraz z formą stopnia wyższego. Mam nadzieję, że słownik obrazkowy w swej nowej, kolorowej sza− cie stanie się kolejną pomocą zarówno dla lektorów, jak i studentów uczących się języka polskiego. Chciałabym, by stał się on pomocą wizu− alną do nauczania języka polskiego, której obecność na zajęciach wpro− wadzi urozmaicenie i pozwoli studentom szybciej i efektywniej opano− wać słownictwo, którego znajomość jest bezpośrednio użyteczna w życiu codziennym. 8 INTRODUCTION A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego was published in 1993 and was the first dictionary of this type designed for learners of Polish as a foreign language. It was addressed both to beginners and to those who wanted to broaden their knowledge of Polish vocabulary. All entries of the dictionary were defined by pictures. Thanks to this technique it was possible to avoid many problems with defining basic notions which constitute the core of the material. The first edition, although very modest in its graphic design (the charts were black and white) became quite popular among the students in Poland and abroad, and was soon sold out. Taking the opportunity, we decided to prepare another edition of the Obrazkowy słownik języka polskiego which would include new ideas of the authors and take into account the remarks and opinions of the readers. The fundamental principle of the dictionary, i.e. presenting meanings of lexical items by means of illustrations, has not changed. However, thanks to the new, color charts, the graphic design of the dictionary and clarity of the illustrations have considerably improved. Some new lexical elements have been added, which increased the overall number of entries. The majority of lexical items defined by the picture dictionary are content words. The most numerous category are nouns, then come verbs and adjectives. The share of each part of speech in the lexical material covered by the dictionary reflects its frequency of occurrence in the vocabulary repertoire of an average native speaker of Polish (according to the results of research by M. Zarębina, nouns constitute 50 of the vocabulary, whereas verbs and adjectives 22 and 18 respectively). The lexical material is presented in 32 subject areas which in principle are incomplete and tailored to the needs of prospective users. Grouping the lexical material in subject areas seems more ade− quate than their presentation in alphabetical order, as words appear in their natural context, which significantly facilitates their identifica− tion and semanticization. Alphabetical order has its logic, but it is dif− ferent from an every day logic according to which spoons and forks accompany plates, and not sponges or forests. This dictionary does not introduce any new notional system. It is rather a flat classification of vocabulary on two levels: superior and subordinate, with the areas 9 INTRODUCTION selected pragmatically, their choice being dictated by everyday needs. Due to technical difficulty in presenting verbs, adjectives or ad− verbs in the same charts as nouns within particular subject areas, sepa− rate charts are introduced for other parts of speech (33–36). It seems this arrangement facilitates using the dictionary and helps the pro− spective user to avoid possible doubts as to whether an illustration refers to an object, a quality, or an action. Each subject area comprises one or more charts, depending on its size. In the grammatical section (33–36), single illustrations are used instead of charts. Every defined element and every illustration has a number. The numbers refer to the words listed on the page opposite. At the back of the dictionary there is an alphabetical index of all lexical items defined in the book, together with references to a rele− vant chart or charts. All items in the index contain information indi− cating which part of speech the word is. The base form of the noun is the nominative singular. The base form is followed by the informa− tion on gender, and full forms of the genitive and locative singular. For masculine nouns, the dictionary also gives the nominative plural form. Pilot studies on errors made by foreigners studying Polish indi− cate that these two cases are the most difficult. The base form of the verb is the infinitive. The dictionary illustrates graphically basic meanings of imperfective verbs. The index provides their perfective counterparts. Adjectives are given in the masculine nominative sin− gular form, together with the comparative degree form. I hope that the picture dictionary in its new design in color will be helpful both for the learners and the teachers of Polish. I would like this book to become a visual aid in teaching Polish, which will make language classes more attractive and help learners memorize useful everyday vocabulary faster and more effectively. 10 INTRODUCTION A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego a été publié pour la première fois en 1993 et était le premier dictionnaire de ce type destiné aux apprenants le polonais comme langue étrangère. Il s’adressait aussi bien à ceux qui commençaient l’apprentissage qu’à ceux qui voul- aient développer leur connaissance du vocabulaire polonais. Toutes les unités du dictionnaire étaient définies à l’aide d’images. Grâce à cette tech- nique il a été possible d’éviter de nombreux problèmes liés à la définition des idées de base qui constituent le corpus. La première édition bien que modeste graphiquement (les tableaux en noir et blanc) était très populaire parmi les apprenants (on l’utilisait en Pologne et à l’étranger) et son triage s’est vite épuisé. Profitant de l’occasion nous avons décidé de préparer une nouvelle édition de Obrazkowy słownik języka polskiego en prenant en compte aussi bien les nouvelles idées des auteurs que les suggestions et les remar- ques de ceux qui l’utilisent. Le principe du travail qui consiste à définir les unités lexicales à l’aide des dessins n’a pas changé. Mais grâce aux nouveux tableaux en couleurs cette édition gagnera beaucoup en appa- rence et en clareté des dessins. La grande majorité des unités lexicales définies dans le dictionnaire constituent les noms désignants. Les plus nombreux sont les substantifs, ensuite les verbes et les adjectifs. La par- ticipation des différentes parties du discours dans le corpus du dictionna- ire peut être expliquée par leur participation dans le lexique polonais (selon les recherches de M. Zarębina les substantifs constituent environ 50 de ce lexique, pendant que les verbes et les adjectifs respectivement 22 et 18 ). Le corpus lexical a été présenté en 32 champs thématiques qui, par définition, sont incomplets et adaptés aux besoins des futurs utilisateurs du dictionnaire. Leur regroupement et la présentation du lexique dans les champs thématiques semble plus adéquate que leur présentation alphabéti- que étant donné que les mots apparaissent alors dans un contexte natu- rel, ce qui facilite l’identification. L’ordre alphabétique a sa logique mais celle-ci n’est pas la logique quotidienne dans laquelle les fourchettes sont à côté des assiettes et non pas près des fourches. Ce dictionnaire ne pro- pose pas de nouvelles dispositions. Il classifie le vocabulaire en deux niveaux: principal et secondaire, le choix des champs a été défini du point de vue pragmatique – par les besoins de la vie quotidienne. A cause des problèmes de nature technique liés à la présentation 11 INTRODUCTION des verbes, adjectifs et prépositions sur les mêmes tableaux que les sub- stantifs au sein des différents champs thématiques, pour cette partie du discours nous avons préparé des tableaux séparés (33–36). Il semble que cette solution facilitera l’utilisation du dictionnaire et permettera d’éviter les doutes concernant la décision si le dessin donné montre une chose, caractérise un trait ou s’il se rapporte à une action. Chaque champ thématique est représenté selon sa taille, sur un ou plusieurs tableaux. Dans la section grammaticale (33–36) au lieu des tableaux nous avons utilisé des dessins séparés. Chaque élément défini sur le dessin a été doté d’un numéro auquel correspond le mot de la page voisine. A la fin du dictionnaire a été placé un index alphabétique de toutes les unités lexicales définies par le dictionnaire ainsi que l’information sur quel tableaux l’unité donnée a été définie. Le substantif a la forme du nominatif. Le dictionnaire donne aussi son genre et ensuite les formes du complément et du locatif au singulier. Pour les subtantifs masculins le dictionnaire donne aussi le nominatif au pluriel. Les analyses des erreurs commises par les étrangers apprenant le polonais ont démontré que jus- tement ces deux cas sont pour eux les plus difficiles. Le verbe a comme forme de base l’infinitif. Le dictionnaire explique à l’aide des illustra- tions le sens des verbes inaccomplis. Dans l’index on peut trouver aussi leur correspondants accomplis. L’adjectif est au nominatif, au masculin singulier. J’espère que le dictionnaire illustré dans sa nouvelle version en cou- leur deviendra une aide aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants du polonais. Je voudrais qu’il devienne une aide visuelle pour enseigner le polonais et dont la présence durant les cours introduirait un divertissement et permettrait aux élèves d’assimiler plus vite et de façon plus effective le vocabulaire dont la connaissance est si utile dans la vie quotidienne. 12 VORWORT A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego [Was ist das? Bildwörterbuch der polnischen Sprache] erschien in erster Auflage 1993 als erstes Wörterbuch dieser Art für den Unterricht von Polnisch als Fremdsprache. Es richtet sich sowohl an Lernanfänger als auch an bereits Fortgeschrittene, die ihren polnischen Wortschatz erweitern wollen. Alle im Wörterbuch aufgeführten Lemmata sind durch Ab− bildungen definiert. Diese Methode ermöglicht es, die bei der Defi− nition von Grundbegriffen – die den Großteil des Werks ausmachen – häufig auftretenden Probleme zu vermeiden. Die erste Auflage erfreute sich, trotz ihrer nur bescheidenen grafischen Ausstattung mit schwarz−weißen Bildtafeln, unter Polnischlernenden im In− und Ausland hohen Beliebtheit und war in Kürze vergriffen. Erfreulicherweise ergab sich nun die Gelegenheit, eine Neuauf− lage unseres Bildwörterbuchs der polnischen Sprache vorzulegen, in der sowohl Vorschläge und Bemerkungen seiner bisherigen Nutzer als auch Verbesserungsideen der Autoren berücksichtigt werden konn− ten. Das Grundkonzept des Werks, d.h. die Definition lexikalischer Einheiten mit Hilfe von Abbildungen, ist unverändert geblieben. Dank der neuen, farbigen Bildtafeln ist die grafische Ausstattung des Wörter− buchs nun wesentlich ansprechender und die Bilder sind verständli− cher geworden. Zudem ergab sich die Möglichkeit, neue Elemente einzuführen. Das Bildwörterbuch ist vor allem für Ausländer bestimmt, die unsere Sprache erlernen wollen. Die überwiegende Mehrheit der in unserem Bildwörterbuch de− finierten lexikalischen Einheiten sind benennende Begriffe. Am zahl− reichsten vertreten sind die Substantive, gefolgt von Verben und Ad− jektiven. Der Anteil der einzelnen Wortarten im lexikalischen Mate− rial des Wörterbuchs entspricht ihrem Anteil am Alltagswortschatz des durchschnittlichen Sprechers der polnischen Sprache: Nach den Forschungsergebnissen von M. Zarębina besteht dieser zu ca. 50 aus Substantiven und zu jeweils 22 und 18 aus Verben und Ad− jektiven. Das lexikalische Material ist auf 32 Themenbereiche aufgeteilt, die selbstverständlich nur unvollständig wiedergegeben werden konn− ten. Die Auswahl der dargestellten Begriffe ist auf die Bedürfnisse der Nutzer des Wörterbuchs abgestimmt. Die Zusammenstellung und Präsentation des lexikalischen Materials nach Themenfeldern scheint 13 VORWORT uns treffender als seine Darstellung in alphabetischer Anordnung, da die Wörter auf diese Weise in ihrem natürlichen Kontext auftre− ten, was ihre Identifizierung und Semantisierung deutlich erleich− tert. Zwar besitzt auch die alphabetische Anordnung selbstverständlich ihre innere Logik, aber diese Logik ist nicht jene des Alltags, wo Mes− ser und Gabel neben dem Teller zu finden sind, nicht neben Messgerät und Gabe. Unser Wörterbuch schlägt keine neue Begriffstruktur vor. Es ist lediglich eine flache Klassifikation des Wortschatzes auf zwei Ebenen, der übergeordneten und der untergeordneten, und die Zusammenstellung der Themenfelder liegt in den Bedürfnissen des Alltags pragmatisch begründet. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten, die sich bei einer Darstellung von Verben und Adjektiven oder Präpositionen gemein− sam mit Substantiven auf denselben Tafeln ergeben, wurden für die− se Wortarten eigene Tafeln gestaltet (Nr. 33–36). Diese Einteilung erleichtert die Nutzung des Wörterbuchs und lässt Zweifel daran, ob eine bestimmte Zeichnung ein Ding, eine Eigenschaft oder eine Tätig− keit darstellt, gar nicht erst aufkommen. Jedes Themenfeld umfasst, je nach seinem Umfang, eine oder mehrere Tafeln. Im Grammatikteil (Tafeln Nr. 33–36) wurden statt Bildtafeln Einzeldarstellungen verwendet. Jedes definierte Element der Bildtafel und jedes einzelne Bild ist mit einer Nummer versehen, die sich auf einen Begriff bezieht, der auf der Nebenseite zu finden ist. Am Ende des Wörterbuchs befindet sich ein alphabetisches Ver− zeichnis aller im Wörterbuch definierten lexikalischen Einheiten mit einem Hinweis darauf, auf welcher Bildtafel bzw. welchen Bildtafeln diese jeweils definiert sind. Alle Stichworte im Index sind mit der Information versehen, zu welcher Wortart der betreffende Begriff gehört. Die Substantive sind im Nominativ Singular aufgeführt, da− nach folgt die Angabe zum grammatischen Geschlecht des Substan− tivs, und dahinter die vollständigen Formen des Genitiv Singular und des Lokativ Singular. Bei männlich−personalen Substantiven gibt das Wörterbuch zudem den Nominativ Plural an. Stichprobenartige Untersuchungen der von Ausländern im Polnischen begangenen Fehler haben ergeben, dass diese grammatischen Fälle den Lernen− den die größten Schwierigkeiten bereiten. Die Grundform der im Wörterbuch angegebenen Verben ist der Infinitiv. Das Wörterbuch definiert mit Hilfe der Abbildungen die Grundbedeutung der unvol− 14 VORWORT lendeten Verben. Im Index sind die vollendeten Entsprechungen dieser Verben angegeben. Die Adjektive sind im Nominativ Singular Maskulinum angegeben, zusammen mit der Form des Komparativs. Ich hoffe, dass das Bildwörterbuch in seiner neuen, farbigen grafischen Ausstattung ein weiteres Hilfsmittel sowohl für Lektoren als auch für Lernende der polnischen Sprache sein wird. Ich wünsche mir, dass es als ein visuelles Hilfsmittel im Unterricht der polnischen Sprache dienen wird, das zu einem abwechslungsreicheren Unter− richt beiträgt und es den Lernenden ermöglicht, sich schneller und effektiver den Wortschatz zu erarbeiten, dessen Kenntnis im Alltag unerlässlich ist. 15 JAK KORZYSTAĆ ZE SŁOWNIKA Drogi Czytelniku, Jeżeli znasz polskie słowo nie znając jego znaczenia, odszukaj je w indeksie. Obok słowa znajdziesz informację, na której tablicy zostało ono umieszczone. Skrót T 9B oznacza tablicę ilustracyjną nr 9, część B. Numer, który pojawia się po tym skrócie, to numer elementu da− nej tablicy. W indeksie znajdziesz także informacje gramatyczne nie− zbędne, by dane słowo prawidłowo odmienić. Jeżeli nie znasz na przykład znaczenia słowa jabłko, na podstawie informacji zawartych w indeksie [T4 A1] odszukasz rysunek ilustrują− cy znaczenie tego słowa na tablicy numer 4A pod numerem 1. Jeżeli zaś nie wiesz, jak brzmi dane słowo w języku polskim, mu− sisz sięgnąć do Spisu tablic, a następnie zdecydować, z jakim tematem kojarzy Ci się ów wyraz. Przykładowo a spoon/der Loffel/une cuiller koja− rzyć się może z kuchnią i nakryciami stołowymi. I tak na tablicy ilustra− cyjnej nr 11 – Nakrycia stołowe, w części C – Sztućce, pod numerem 3 odnajdziesz łyżkę, czyli polski odpowiednik interesującego Cię słowa. Jeżeli interesujące Cię słowo to czasownik, przymiotnik, przyimek lub zaimek – musisz sięgnąć do tablic sekcji gramatycznej – numery 33–36. Nazwy państw, ich mieszkańców i przymiotniki oznaczające na− zwy narodowości znajdują się w osobnym dodatku geograficznym. Osob− no też została zamieszczona lista liczebników głównych i porządkowych. Tam też zamieszczone zostały nazwy miar i wag. Patrząc na interesującą Cię tablicę ilustracyjną, zauważysz z pew− nością wiele innych słów związanych z danym tematem. Jeśli ich nie znasz – może spróbujesz się ich nauczyć? Przyjemnej pracy!!! 16 HOW TO USE THE DICTIONARY Dear Reader, If you’ve come across a Polish word and you do not know its mean− ing, look for it in the index. Next to the word you will find reference to the chart in which it is presented. For example the abbreviation T 9B indicates chart no. 9, part B. The number which follows refers to the searched item. The index also provides indispensable gramma− tical information on how the word inflects in the appropriate way. For instance, if you do not know the meaning of the word jabłko, the index information [T4 A1] will direct you to illustration no. 1 on chart 4A. If you want to know what is a given word in Polish, you should go to the List of Charts and decide in which subject area the word may be found. For example, a spoon may be associated with the kitchen or place setting. Thus, in chart no. 11 – Nakrycia stołowe (Place setting), in part C – Sztućce (Cutlery), at number 3 you will find łyżka – i.e. the Polish equivalent of the word you are looking for. If you are looking for a verb, adjective, preposition or pronoun, you should go to the grammatical section – numbers 33–36. Names of countries and their citizens along with adjectives re− ferring to nationality are listed in a separate geographical appendix. Cardinal and ordinal numbers are also listed separately. There you will also find names of weight and measurement units. Looking at one of the charts you are bound to notice many other words related to the subject. If you do not know them – why not try to learn them? Enjoy your work! 17 COMMENT UTILISER LE DICTIONNAIRE Cher Lecteur, Si tu connais un mot polonais sans connaître sa signification, cher- che le dans l’index alphabétique. A côté du mot tu trouveras l’informa- tion sur quel tableau il a été placé. L’abréviation T 9B signifie: tableau 9, partie B. Le numéro qui apparaît ensuite est celui de l’élément du tableau donné. Dans l’index tu trouveras aussi des informations grammaticales indispensables pour décliner correctement le mot donné. Si tu ne sais pas ce que veut dire jabłko par exemple, en se basant sur les informations comprises dans l’index [T4 A1] tu retrouveras le dessin illustrant la signification de ce mot sur le tableau 4A sous le no 1. Si tu veut trouver le correspondant d’un mot en polonais tu dois à l’aide de Spis tablic décider à quel sujet il fait référence. Par exemple une cuiller peut faire penser à la cuisine et au couvert de table. Alors sur le tableau no 11 – Couvert de table/Nakrycia stołowe, dans la partie C – Couverts, sous le no 3 tu trouveras łyżka, c’est-à-dire le correspondant du mot qui t’intéresse. Si le mot recherché est un verbe, un adjectif, une préposition ou un pronom, tu dois te tourner vers les tableaux de la section grammaticale no 33–36. Les nom des pays, de leurs habitants, les adjectifs désignants les nationnalités se trouvent dans l’appendice géographique. La liste des adjectifs numéraux a aussi été placée à part, ainsi que les noms des me- sures et des poids. En regardant le tableau qui t’intéresse tu remarqueras sûrement de nombreux mots liés au même thème. Si tu ne les connais pas, peut être essaieras-tu de les apprendre? Bon courage! 18 WIE MAN DIESES WÖRTERBUCH BENUTZT Lieber Leser, wenn Dir ein polnisches Wort begegnet, dessen Bedeutung Dir unbekannt ist, kannst Du es im alphabetischen Verzeichnis finden. Neben dem Wort ist angegeben, auf welcher Bildtafel es sich befin− det. Die Abkürzung T 9B z.B. steht für die Bildtafel Nr. 9, Teil B. Die Nummer hinter dieser Abkürzung gibt die Nummer des Elements auf der angegebenen Tafel an. Im alphabetischen Verzeichnis fin− dest Du ebenfalls die grammatischen Hinweise, die unerlässlich sind, um das betreffende Wort korrekt zu beugen. Wenn Du z.B. die Bedeutung des Wortes jabłko suchst, findest Du mit Hilfe der Informationen im alphabetischen Index [T4 A1] die Zeichnung, die die Bedeutung dieses Wortes darstellt, auf der Bildtafel 4A unter der Nummer 1. Wenn Du dagegen nicht weißt, mit welchem Wort eine bestimm− te Bedeutung im Polnischen widergegeben wird, musst Du das Ver− zeichnis der Bildtafeln (Spis tablic) heranziehen und entscheiden, mit welchem Thema diese Bedeutung in Verbindung steht. Der Löffel z.B. wird mit Küche und mit Geschirr und Besteck assoziiert. De− mentsprechend findest Du auf der Bildtafel Nr. 11 – Tischgedeck (Na− krycia stołowe) – in Teil C – Besteck (Sztućce) – unter Nr. 3 das Wort łyżka, also die polnische Entsprechung des Dich interessierenden Wortes. Wenn Du nach einem Verb, Adjektiv, Präposition oder Prono− men suchst, musst Du die Bildtafeln des Grammatikteils heranziehen (Nr. 33–36). Die Namen von Staaten und die Bezeichnungen ihrer Einwoh− ner sowie Adjektive, die Nationalitäten bezeichnen, befinden sich in einem eigenen geografischen Anhang. Einzeln aufgeführt ist eben− falls eine List der Grund− und Ordnungszahlen. Hier befinden sich auch die Bezeichnungen für Maße und Gewichte. Beim Betrachten der Dich interessierenden Bildtafel stößt Du auf viele andere Wörter, die sich auf das übergreifende Thema be− ziehen. Wenn Du sie noch nicht kennst – vielleicht versuchst Du, sie zu lernen? Angenehmes Arbeiten wünscht Dir das Autorenteam. 19 20 SPIS TABLIC 1 WSZECHŚWIAT A. ATOM B. PLANETY – UKŁAD SŁONECZNY C. CIAŁA NIEBIESKIE 2 ŚWIAT A. KULA ZIEMSKA B. MAPA – ELEMENTY MAPY C. KOMPAS D. MAPA ŚWIATA – PÓŁKULA ZACHODNIA E. MAPA ŚWIATA – PÓŁKULA WSCHODNIA F. EUROPA G. POLSKA I JEJ SĄSIEDZI 3 POGODA, PORY ROKU I PRZYRODA A. WIOSNA B. LATO C. JESIEŃ D. ZIMA E. MAPA POGODY F. TERMOMETR G. PRZYRODA 4 ŚWIAT ROŚLIN A. OWOCE B. WARZYWA C. ZBOŻA D. KWIATY E. DRZEWA F. DRZEWO – ELEMENTY DRZEWA G. KWIAT – ELEMENTY KWIATU 21 SPIS TABLIC 5 ŚWIAT ZWIERZĄT A. ZWIERZĘTA DOMOWE B. POLSKIE ZWIERZĘTA LEŚNE C. ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE D. RYBY, GADY, PŁAZY E. PTAKI F. OWADY 6 CZŁOWIEK A. TWARZ B. SZKIELET C. NARZĄDY WEWNĘTRZNE D. CIAŁO LUDZKIE 7 LUDZIE A. DOROŚLI B. MŁODZIEŻ C. DZIECI 8 RODZINA 9 UBRANIE A. UBRANIE DAMSKIE B. DODATKI DAMSKIE C. BIŻUTERIA D. UBRANIE I DODATKI MĘSKIE 10 DOM I JEGO URZĄDZENIE A. DOM I OGRÓD B. PRZEDPOKÓJ C. POKÓJ D. SYPIALNIA E. ŁAZIENKA I UBIKACJA F. KOSMETYKI I PRZYBORY TOALETOWE G. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE H. PRZYBORY DO SZYCIA 22 SPIS TABLIC I. DRZWI J. OKNO 11 KUCHNIA I NAKRYCIA STOŁOWE A. KUCHNIA B. NAKRYCIA STOŁOWE C. SZTUĆCE 12 JEDZENIE I NAPOJE A. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE B. NAPOJE 13 POSIŁKI A. ŚNIADANIE B. OBIAD C. PODWIECZOREK D. KOLACJA E. RESTAURACJA 14 SPORT – DYSCYPLINY SPORTOWE A. PIŁKA NOŻNA B. SIATKÓWKA C. KOSZYKÓWKA D. PŁYWANIE E. TENIS F. HOKEJ G. KOLARSTWO H. NARCIARSTWO I. ŁYŻWIARSTWO J. SANECZKARSTWO K. BOKS L. KAJAKARSTWO M. ZAPASY 23 SPIS TABLIC N. RZUT OSZCZEPEM O. SKOK O TYCZCE P. SKOK W DAL R. BIEG PRZEZ PŁOTKI S. GIMNASTYKA T. OLIMPIADA 15 WAKACJE – REKREACJA X. POLE NAMIOTOWE Y. PLAŻA 16 GRY, ROZRYWKI I HOBBY GRY A. SZACHY B. WARCABY C. DOMINO D. KARTY ROZRYWKI E. KINO F. TEATR G. MUZYKA H. INSTRUMENTY MUZYCZNE HOBBY I. KSIĄŻKI J. FILATELISTYKA K. FOTOGRAFIA L. AUDIO I WIDEO 17 TRANSPORT I KOMUNIKACJA PODRÓŻ DROGĄ LĄDOWĄ A. AUTOSTRADA B. ŚRODKI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO C. DWORZEC AUTOBUSOWY 24
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

A co to takiego?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: