Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00161 003811 21568165 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego 2014. Stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 roku - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego 2014. Stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 114
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64185-35-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowszy kodeks postępowania administracyjnego (stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 r.) – przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. W serii dostępne również: Kodeks pracy, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks karny, Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa, Taryfikator mandatów i punktów karnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIAŁ VII WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DZIAŁ VII Wydawanie zaświadczeń Art. 217. [Przesłanki wydania zaświadczenia] § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadcze- nie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. § 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określo- nych faktów lub stanu prawnego. § 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. § 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie. Art. 218. [Obowiązek wydania zaświadczenia] § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych da nych znajdu- jących się w jego posiadaniu. 85 DZIAŁ VII WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ § 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem za- świadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakre- sie postępowanie wyjaśniające. Art. 219. [Odmowa wydania zaświadczenia] Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie nastę- puje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Art. 220. [Zakaz żądania wydania zaświadczenia] § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać za- świadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 1) znane są one organowi z urzędu; 2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in- formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, c) wymiany informacji z innym podmiotem publicz- nym na zasadach określonych w przepisach o in- formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglą- du dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). 86 DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI § 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu praw- nego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymaga- jący urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia. DZIAŁ VIII Skargi i wnioski Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. [Prawo składania skarg i wniosków] § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczy- pospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wnio- sków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jed- nostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu. § 2. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do or- ganizacji i instytucji społecznych w związku z wykony- wanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu admi- nistracji publicznej. § 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. 87 DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI Art. 222. [Niewłaściwe oznaczenie pisma] O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Art. 223. [Właściwość organów] § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialne- go i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. § 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samo- rządowy oraz organu organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewi- dzianej w przepisach prawa. Art. 224. [Organy państwowe] Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o or- ganach państwowych – rozumie się przez to także orga- ny przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Art. 225. [Dozwolona krytyka] § 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczer- bek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w grani- cach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy 88 Rozdział 2 Skargi organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamo waniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku. Art. 226. [Upoważnienie ustawowe] Rada Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, prze- pisy o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Rozdział 2 Skargi Art. 227. [Przedmiot skargi] Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedba- nie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie prawo- rządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Art. 228. [Właściwość organów] Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpa- trzenia. Art. 229. [Organy właściwe do rozpatrzenia skargi] Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych orga- nów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: 89 DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI 1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regio- nalna izba obrachunkowa; 2) organów wykonawczych jednostek samorządu te- rytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższe- go stopnia; 3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierow- ników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjąt- kiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy; 4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jedno- stek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada powiatu; 5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – sejmik województwa; 6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy minister, a w innych spra- wach – Prezes Rady Ministrów; 7) innego organu administracji rządowej, organu przed- siębiorstwa państwowego lub innej państwowej jed- nostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór; 8) ministra – Prezes Rady Ministrów; 9) organu centralnego i jego kierownika – organ, które- mu podlega. 90 Rozdział 2 Skargi Art. 230. [Organizacje społeczne] Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do orga- nu naczelnego organizacji – Prezes Rady Mini strów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalno- ścią tej organizacji. Art. 231. [Przestrzeganie właściwości] Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie póź- niej jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją wła- ściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Art. 232. [Właściwość delegacyjna] § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działal- ności tego organu. § 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwie- nia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiąz- kiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia. § 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego. Art. 233. [Wszczęcie postępowania administracyjnego] Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powodu- 91 DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI je wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjne- go z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony. Art. 234. [Skarga złożona w toku postępowania] W sprawie, w której toczy się postępowanie administra- cyjne: 1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu; 2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien roz- patrzyć z urzędu. Art. 235. [Skarga po wydaniu decyzji ostatecznej] § 1. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję osta- teczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wzno- wienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględ- nione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie drugie. § 2. (uchylony). Art. 236. [Organ właściwy] W przypadkach określonych w art. 233 i 234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ upraw niony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie, a w przypadkach określonych w art. 235 – organ właściwy do wznowienia postępowa- nia, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchy- lenia lub zmiany. 92 Rozdział 2 Skargi Art. 237. [Termin załatwienia skargi] § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien za- łatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. § 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiado- mieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwie- nie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyja- śnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania. § 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skar- żącego. § 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określo- nym w § 1 stosuje się przepisy art. 36-38. Art. 238. [Treść zawiadomienia o sposobie załatwie- nia skargi] § 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi po- winno zawierać: oznaczenie organu, od którego pocho- dzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Za- wiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno 93 DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239. § 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednost- kach organizacyjnych resortu obrony narodowej, Agen- cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Art. 239. [Ponowna bezzasadna skarga] § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wyka- zano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. § 2. (uchylony). Art. 240. [Skarga niedotycząca postępowania admi­ nistracyjnego] Gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrze- niu według przepisów kodeksu (art. 3 § 1 i 2) albo nie na- leży do właściwości organów administracji publicznej, przepisy art. 233-239 stosuje się odpowiednio, z zastrze- żeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy postępowania właściwego dla danej sprawy. 94 Rozdział 3 Wnioski Rozdział 3 Wnioski Art. 241. [Przedmiot wniosku] Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Art. 242. [Właściwość organów] § 1. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. § 2. Wnioski w sprawach dotyczących zadań organizacji społecznych składa się do organów tych organizacji. Art. 243. [Przestrzeganie właściwości] Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. Art. 244. [Termin załatwienia wniosku] § 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1. § 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. Art. 245. [Zawiadomienie wnioskodawcy] W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 właściwy organ obowiązany 95
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego 2014. Stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: