Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 002849 21510977 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2014. Stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 roku - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2014. Stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64185-53-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowszy kodeks (stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 r.) – przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. W serii dostępne również: Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks karny, Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa, Taryfikator mandatów i punktów karnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 617. [Pokrewieństwo] § 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. § 2. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Art. 618. [Powinowactwo] § 1. Z małżeństwa wynika po- winowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. § 2. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa. 38 Dział IA Rodzice i dzieci DZIAŁ IA RODZICE I DZIECI Rozdział I Pochodzenie dziecka Oddział 1 Macierzyństwo Art. 619. [Matka] Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Art. 6110. [Powództwo o ustalenie macierzyństwa] § 1. Jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców albo macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka zostało zaprzeczone, można żądać ustalenia macierzyństwa. § 2. Powództwo o ustalenie macierzyństwa wytacza dziec- ko przeciwko matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. § 3. Matka wytacza powództwo o ustalenie macierzyń- stwa przeciwko dziecku. Art. 6111. [Niemożność ustalania macierzyństwa] Mat- ka nie może wytoczyć powództwa o ustalenie macierzyń- stwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Art. 6112. [Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa] § 1. Jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka ko- bieta, która dziecka nie urodziła, można żądać zaprzecze- nia macierzyństwa. 39 TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO § 2. Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa dziecko wytacza przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje – prze- ciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. § 3. Matka wytacza powództwo przeciwko kobiecie wpi- sanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka i prze- ciwko dziecku, a jeżeli kobieta ta nie żyje – przeciwko dziecku. § 4. Kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka wytacza powództwo przeciwko dziecku. § 5. Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w ak- cie urodzenia dziecka jako jego matka, wytacza powódz- two przeciwko dziecku i tej kobiecie, a jeżeli ona nie żyje – przeciwko dziecku. Art. 6113. [Terminy wytoczenia powództwa] § 1. Matka albo kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macie- rzyństwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka. § 2. Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w ak- cie urodzenia dziecka jako jego matka, może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu sze- ściu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że ko- bieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest mat- ką dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. 40 Dział IA Rodzice i dzieci § 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 6114. [Termin wytoczenia powództwa] § 1. Dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyń- stwa w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. § 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 6115. [Niedopuszczalność ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa] Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jednakże w ra- zie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustale- nia macierzyństwa mogą dochodzić jego zstępni. Art. 6116. [Uprawnienie prokuratora] Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa może wyto- czyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powódz- twa o zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Oddział 2 Ojcostwo Art. 62. [Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeń- stwa] § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego usta- nia lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. 41 TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawar- ciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Art. 63. [Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa] Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojco- stwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowie- dział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jed- nak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Art. 64. [Ubezwłasnowolnienie całkowite męża matki] § 1. Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowol- niony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, po- wództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypad- ku sześć miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przedstawiciel powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął. § 2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie wytoczył powództwa o za- przeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż po- wziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero póź- 42 Dział IA Rodzice i dzieci niej – sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął. Art. 65. [Choroba psychiczna lub inne zaburzenia psy- chiczne męża matki] Jeżeli mąż matki zapadł na choro- bę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzecze- nie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowol- nienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo w ciągu sześciu miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń, a gdy powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął. Art. 66. [Powództwo przeciwko dziecku i matce] Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku. Art. 67. [Przesłanki zaprzeczenia ojcostwa] Zaprzecze- nie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Art. 68. [Niedopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa] Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziec- ko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę. Art. 69. [Powództwo przeciwko mężowi i dziecku] § 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od uro- dzenia dziecka. 43 TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO § 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku. § 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 70. [Powództwo przeciwko mężowi matki i matce] § 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. § 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, po- wództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. § 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 71. (uchylony) Art. 72. [Uznanie ojcostwa] § 1. Jeżeli nie zachodzi do- mniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojco- stwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa, albo na mocy orzeczenia sądu. § 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Art. 73. [Sposoby uznania ojcostwa] § 1. Uznanie oj- costwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu 44 Dział IA Rodzice i dzieci cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka po- twierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. § 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uzna- nia ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wy- nikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz róż- nicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka. § 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyję- cia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpli- wość co do pochodzenia dziecka. § 4. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim kon- sulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Prze- pisy § 1-3 stosuje się odpowiednio. Art. 74. [Postępowanie w wyjątkowych sytuacjach] § 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko po- chodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. Przepisy art. 73 § 1-3 stosuje się odpowiednio. 45 TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO § 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświad- czenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole. § 3. Protokół zawierający oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa powinien być niezwłocznie przekazany do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka Art. 75. [Uznanie ojcostwa dziecka poczętego] § 1. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego. § 2. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną niż ten, który uznał ojco- stwo, przepisu art. 62 nie stosuje się. Art. 76. [Niemożność uznania dziecka pełnoletniego] § 1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. § 2. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletno- ści, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu mie- sięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświad- czenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Art. 77. [Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa] § 1. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. 46 Dział IA Rodzice i dzieci § 2. Osoba, o której mowa w § 1, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświad- czenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym. Art. 78. [Powództwo o ustalenie bezskuteczności uzna- nia] § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wy- toczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowie- dział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uzna- nia ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodze- niem się dziecka. § 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 79. [Odpowiednie stosowanie przepisów] Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła ojco- stwo. Art. 80. [Niemożność wytoczenia powództwa o usta- lenie bezskuteczności uznania] Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezsku- teczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo. Art. 81. [Uprawnienie dziecka] § 1. Dziecko może żą- dać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. 47
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2014. Stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: