Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01296 006396 24132004 na godz. na dobę w sumie
Rynek ksiązki w Polsce 2015. Dystrybucja - ebook/pdf
Rynek ksiązki w Polsce 2015. Dystrybucja - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 195
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-54-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom 'Dystrybucja' zawiera analizę rynku dystrybucyjnego.

Spis treści:

1. Księgarstwo hurtowe

2. Księgarstwo detaliczne

3. Sprzedaż bezpośrednia

4. Import i eksport książek

5. Wykaz tekstów źródłowych'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

D Y S T R Y B U C J A W POLSCE 2015 Łukasz Gołębiewski Paweł Waszczyk Patronat medialny ISBN 978-83-63879-54-9 9 788363 879549 RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 D Y S T R Y B U C J A RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 D Y S T R Y B U C J A Łukasz Gołębiewski Paweł Waszczyk Warszawa 2015 © Copyright by Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk, 2015 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO 2 Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Speed-E ISBN 978-83-63879-54-9 Wydanie I Warszawa 2015 Tom LXXVII w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści CZĘŚĆ DRUGA DYSTRYBUCJA Rozdział pierwszy Księgarstwo hurtowe .................................................................................. 9 Rozdział drugi Księgarstwo detaliczne ............................................................................... 35 Rozdział trzeci Sprzedaż bezpośrednia ............................................................................... 87 Rozdział czwarty Import i eksport książek ............................................................................ 141 Wykaz tekstów źródłowych ....................................................................... 161 Oferta Biblioteki Analiz ............................................................................. 165 Indeks firm omawianych w książce .......................................................... 175 CZĘŚĆ DRUGA DYSTRYBUCJA Rozdział pierwszy Księgarstwo hurtowe Pomimo zmian technologicznych, digitalizacji treści, rozwoju usług mo- bilnych, rynek hurtowy z roku na rok ma coraz większe znaczenie dla ob- razu całej branży książkowej. Rok 2014 był kolejnym okresem, w którym nie zabrakło realizacji ważnych projektów infrastrukturalnych w obszarze logistyki i nowych technologii w zakresie zarządzania sprzedażą. Bieżące funkcjonowanie hurtu w znacznym stopniu zależne jest od wy- darzeń zachodzących w segmencie detalicznym, jak coraz bardziej zacho- wawcza polityka zakupowa, której paradoksalnie towarzyszy determinacja na punkcie szybkiej rotacji tytułów i koncentracja na nowościach o naj- wyższym potencjale sprzedażowym. Drugim, jednocześnie ważniejszym nawet zjawiskiem, są rosnące oczekiwania rabatowe segmentu detaliczne- go, których spełnianie pozwala finansować agresywną politykę wysokich rabatów dla klientów ostatecznych. Hurt ponosi także konsekwencje stale rosnących oczekiwań dotyczących dalszego wydłużenia terminów płatności. Wszystko to powoduje, że firmy hurtowe coraz intensywniej ograniczają ofertę, nie poprzez redukcję wolu- menu tytułów przyjmowanych do sprzedaży, ale poprzez zwiększanie licz- by odrzuconych propozycji wydawców. Impuls rozwojowy segment otrzy- mał w 2011 roku, kiedy rynek zmienił się wraz z wejściem realnej, 5 proc. stawki podatku VAT. Każdy rozwój nierozerwalnie łączy się z konkretnymi kosztami. Segment hurtowy tylko pośrednio jest ich adresatem. Ostatecz- nie wszystkie inwestycje muszą być sfinansowane z bieżących przychodów, te z kolei zależą od czynników takich jak: wysokość marży hurtowej i do- datkowych opłat związanych z dystrybucją i logistyką tego procesu, także warunki płatności wobec wydawców (terminy i przewidywalność działań partnerów handlowych), poziom oferty wprowadzanej na rynek, wreszcie efektywność dystrybucji i samej sprzedaży. W znacznym stopniu koszty te finansują jednak wydawcy. Stagnacja jaka w 2013 roku dotknęła rynek książki do pewnego stopnia ominęła segment hurtowy. Przypomnijmy, że w tym okresie wartość polskiego rynku książki w cenach zbytu wydawców wyniosła 2,68 mld zł, notując wzrost o zaledwie 0,4 proc. w stosunku do wyniku z 2012 roku (2,67 mld zł). K S i Ę G A R S T w o h U R T o w e 11 Wyniki sektora hurtowego za 2014 rok to kwestia dość złożona − wzrosty zanotowały niemal wszystkie najsilniejsze ekonomicznie podmioty hurto- we, jak: FK Olesiejuk, Azymut, Ateneum, Platon, a z mniejszych podmiotów Dictum, które dzięki umiejętnemu poszerzeniu listy kluczowych dostawców i wejściu w nowe obszary sprzedaży, od trzech lat realizuje dwucyfrowe wzro- sty przychodów. Z dużych graczy spadki dotknęły przede wszystkim pod- mioty wyspecjalizowane w sprzedaży podręczników, w tym lidera segmen- tu, czyli firmę Wikr, która zanotowała przychody niższe o półtora procenta w stosunku do 2013 roku. Nieco paradoksalnie zatem, ale firma poradziła sobie w tym pierwszym okresie funkcjonowania rynku podręcznikowego po zmianach wprowadzonych w 2014 roku przez MEN w zakresie dystrybucji oferty szkolnej, znacznie lepiej niż rok wcześniej, gdy jej przychody spadły o przeszło 5 proc. Jedocześnie cały segment zanotował spory spadek, biorąc pod uwagę wartość sprzedaży, o czym dokładniej piszemy nieco dalej. Tradycyjnie analizę kondycji sektora hurtowego zaczynamy od prze- glądu sytuacji na rynku dystrybucji oferty edukacyjnej. Prognozy dla firm zajmujących się sprzedażą podręczników są fatalne, w związku z wpro- wadzeniem przez rząd w 2014 roku darmowego podręcznika do I klasy szkoły, także zapowiedzi rozciągnięcia tego projektu na cały segment na- uczania zintegrowanego. Jak również wprowadzenia finansowania zaku- pu podręczników i pomocy szkolnych do pozostałych etapów nauczania ogólnego ze środków publicznych, jednak za cenę co najmniej o 1/3 niż- szą od wcześniej ustalonych przez wydawców komercyjnych. Wszystko to powoduje, że w perspektywie kilku najbliższych lat wiele edukacyjnych hurtowni czeka upadłość lub konieczność znalezienia innego modelu biznesowego. Wielu obserwatorów sektora hurtowego wskazuje na dyna- miczne działania największych podmiotów, podjęte w 2014 roku, prze- ciwdziałające negatywnym skutkom „reformy” MEN, które w wymierny, i co ważniejsze niezbyt pozytywny sposób, wpłynęły na obraz i sytuację finansową całego sektora. Mówiąc wprost, to właśnie podmioty specjali- zujące się przez lata w sprzedaży oferty szkolnej oskarża się o zintensyfi- kowanie w połowie 2014 roku wojny cenowej, która ogarnęła niemal cały rynek dystrybucyjny. Czołowe hurtownie podręcznikowe dynamicznie zaczęły rozpychać się bowiem na rynku książki ogólnoasortymentowej, stawiając przede wszystkim na jej sprzedaż do punktów detalicznych ze znacznie wyższymi niż praktykowane wcześniej rabatami. To z kolei wywołało łańcuchową reakcję i kolejne obniżki cen, w tym także wzrost rabatów oferowanych klientom ostatecznym bezpośrednio przez wydaw- ców. Zjawisko to, o ile nie zostanie samoistnie ograniczone lub ustabili- 12 RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 zowane na pewnym nieprzekraczalnym poziomie przez samych graczy segmentu hurtowego, może w stosunkowo krótkim czasie przyczynić się do zdecydowanego pogorszenia rentowności i zagrozić wiarygodności całego segmentu w oczach przede wszystkim wydawców. Rynek charakteryzuje spora różnorodność przyjętych strategii prowa- dzenia biznesu w zakresie dystrybucji. Jedna z nich opiera się na dywer- syfikacji przychodów. Hołdują jej firmy takie jak FK Olesiejuk, Azymut, Wikr czy Platon, każda na swój sposób. Azymut od początku bieżącej de- kady aktywnie rozwijał sprzedaż trudnej oferty podręcznikowej. Trudnej, ponieważ gwarantującej marżę znacznie niższą niż w przypadku publikacji z innych segmentów. Jednocześnie firma konsekwentnie budowała pozy- cję czołowego partnera handlowego dla bibliotek, zwłaszcza publicznych. Ostatnie lata to także kolejne inwestycje Azymutu w rozwój infrastruktury magazynowej, bazy logistycznej, również nowych usług oferowanych wy- dawcom, jak druk cyfrowy oraz inwestycje we własny e-commerce, czego dowodzą przeprowadzone jeszcze w 2013 roku akwizycje w księgarnie in- ternetowe – Weltbild.pl (obecnie Ravelo) oraz Lideria. Ponadto firma, iden- tycznie jak jej czołowi konkurenci, konsekwentnie stawia na poszerzanie własnego asortymentu, czego dowodem jest wprowadzenie do oferty za- bawek i produktów papierniczych. Odmienną strategię rozwojową przyjęła Firma Księgarska Olesiejuk, która do powszechnie cenionej umiejętności budowania nowych kanałów sprzedaży dodała własne zaplecze produktowe (Wydawnictwo Olesiejuk, które pod względem realizowanych przychodów jest obecnie niemal po- równywalne z wydawniczą częścią Grupy PWN) i stworzyła najbardziej efektywny system naczyń połączonych, który zdolny jest osiągać kilkuna- stoprocentową rentowność, a coraz aktywniej działa również na polu dys- trybucji e-wydań oraz dysponuje siecią własnych księgarń. Hurtownia Wikr przychody ze sprzedaży oferty podręcznikowej uzu- pełnia rosnącymi udziałami oferty pozaszkolnej w obrotach, jak również dochodami pochodzącymi z wynajmu powierzchni magazynowej oraz usług logistycznych. Kolejny dynamicznie rozwijający się podmiot tego segmentu to krakow- skie Ateneum, przez konkurencję od lat oskarżane o budowanie rynkowej pozycji opartej o „walkę rabatami”, choć trzeba przyznać, że przynajmniej od początku dekady niemałe „zasługi” w tym zakresie ma również po- znańska Super Siódemka, która stała się m.in. jednym z głównych, obok Azymutu, beneficjentów upadku hurtowni Wkra. Przez lata przylepiła się do nas taka łatka. Największy nacisk w budowaniu naszej przewagi konku- rencyjnej kładziemy na jakość, szybkość dystrybucji oraz indywidualne po- K S i Ę G A R S T w o h U R T o w e 13 dejście do potrzeb naszych klientów. Inni dystrybutorzy nie mogąc konku- rować na tych polach stosują najprostsze pod słońcem metody polegające na zwiększaniu rabatów – tłumacząc takie podejście odpowiedzią na sytuację na rynku – przekonuje Adam Zegiel, współtwórca Ateneum1. Opierając się jednak na analizie rynkowych faktów, trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie Ateneum było jednym z „pionierów” strategii poszerzania grupy odbiorców dzięki przyjaznej im polityce handlowej, a wszystko zaczęło się od tak wspieranej marketingowo dystrybucji podręczników. Według mnie problem branży polega na tym, że każda firma ma własny, autorski sposób na rozwój. Będę się jednak upierał przy przekonaniu, że w przypadku Ate- neum nie jest to rabat, i że od lat konsekwentnie stawiamy na logistykę i sta- ły rozwój oferowanego asortymentu. (…) Podam inny przykład, jeżeli otrzy- mamy zamówienie do godz. 17 – nawet w ścisłym sezonie podręcznikowym – to gwarantujemy, że dostawa zostanie zrealizowana na następny dzień. W praktyce realizujemy większość zamówień spedycyjnych przyjętych po 17 do momentu odjazdu „liniówki” spedycyjnej w danym kierunku. Dlatego uważam, że jeżeli klient otrzyma książkę, zabawkę czy długopis następnego dnia po zamówieniu, to z powodzeniem uda mu się nadrobić 1 proc. różnicę w rabacie – deklaruje Adam Zegiel2. Mniejsze podmioty hurtowe coraz wyraźniej nie wytrzymują konkuren- cji z dużymi i bardziej dynamicznymi graczami, którzy dysponują znacz- nie większymi zasobami finansowymi z jednej strony, a z drugiej bardziej wydajnymi strukturami operacyjnymi, które w krótkim czasie są w sta- nie zorganizować sprzedaż w nowym kanale dystrybucji. W obliczu bra- ku możliwości kreowania nowych rynków zbytu, jednocześnie przegry- wając rywalizację o stale kurczący się tradycyjny rynek detaliczny, oddają pole większym konkurentom, którzy w ten sposób stopniowo, czasem bez znacznego wysiłku inwestycyjnego, zagarniają kolejne procenty udziałów w rynku. Kolejne lata to z pewnością okres olbrzymich wyzwań dla licznych podmiotów hurtowych przez lata specjalizujących się w sprzedaży ofer- ty podręcznikowej. Stopniowo wprowadzany przez resort edukacji system finansowania podręczników i pomocy szkolnych z jednej strony zasadni- czo ogranicza ilość gotówki na komercyjnym rynku podręcznikowym – budżet deklarowany przez MEN jest bowiem o ok. 1/3 niższy od wartości sprzedaży notowanych do tej pory przez podmioty z sektora szkolnego, [[ 1. Rozmowa z Adamem Zegielem, współwłaścicielem i wiceprezesem zarządu firmy dystry- bucyjnej Ateneum, „Biblioteka Analiz” nr 12/2015. [[ 2. Ibid. 14 RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 a z drugiej – dużym dystrybutorom daje nieco więcej pola do biznesowych manewrów niż na przykład księgarniom niezależnym działającym na ryn- kach lokalnych. Wiele zależeć będzie od polityki handlowej realizowanej przez wydawców, a zwłaszcza od tego, w jakim stopniu zechcą oni oprzeć sprzedaż własnej oferty do szkół na hurtowniach, a w jakim wymiarze zorganizują sprzedaż bezpośrednią z wykorzystaniem własnych księgarń internetowych. W grupie hurtowni edukacyjnych od lat funkcjonują te same firmy: Wikr, Super Siódemka, Rema, FK Serwis, Milo, a także białostocki Emar, były udziałowiec Wikr Konsorcjum, który w ostatnich latach nie tylko umacniał pozycję w regionie, ale również podejmował ekspansję w innych obszarach, czego efektem było powstanie filii firmy w Olsztynie i Lublinie. Interesująco w tym kontekście może wyglądać także przyszłość Azymutu, którego obrót na podręcznikach szkolnych przekracza już 60 mln zł. Przypomnijmy tylko, iż w przeszłości największe problemy finansowe hurt edukacyjny przeżywał w latach 1999-2002, kiedy dynamiczny wzrost notowała bezpośrednia sprzedaż realizowana przez wydawców. Przychody hurtowni edukacyjnych w 2001 roku wzrosły jeszcze o 2,7 proc., podczas gdy wzrost sprzedaży wydawnictw w tym sektorze wynosił wówczas 10,7 proc. W 2002 roku sytuacja była już dramatyczna – hurtownie oświatowe odno- towały spadek przychodów o 12 proc., kiedy przychody wydawców wzrosły o 4 proc. Z 645 mln zł sprzedaży wydawnictw edukacyjnych na hurt przy- padło ok. 375 mln zł, tj. 58,1 proc. ogółu obrotów na tym rynku (nie licząc wtórnego rynku – sprzedaży książki antykwarycznej i odsprzedaży przez uczniów młodszym kolegom). Duży spadek sprzedaży w hurcie nastąpił wów- czas niespodziewanie w pierwszym roku reformy w liceum. Wydawało się, że podręczniki do liceum będą sprzedawane głównie przez hurtownie, ponie- waż koszt bezpośredniego dotarcia do nauczyciela jest w szkołach średnich stosunkowo wysoki. Wbrew oczekiwaniom stało się inaczej – niemal wszyscy wydawcy edukacyjni zwiększyli w 2002 roku wydatki na rozbudowę własnych sieci przedstawicieli handlowych. Wiosną 2003 roku sytuacja przechyliła się nieco na korzyść hurtowni, i to dużych. Zmieniła się polityka handlowa WSiP. Ministerstwo Edukacji rozesłało pismo przestrzegające nauczycieli przed an- gażowaniem się w sprzedaż podręczników na terenie szkoły. Niektóre urzę- dy skarbowe podjęły lokalne kontrole w mniejszych hurtowniach i szkołach. W rezultacie wydawcy w wielu przypadkach musieli zrezygnować z bezpo- średniego kontaktu. Zyskały na tym głównie księgarnie, ale także hurtow- nie, choć nie wszystkie. Firmy wyspecjalizowane w półhurcie, organizujące kiermasze na terenie szkół w 2003 roku, odnotowały niewielkie spadki ob- rotów, choć już lata 2004-2006 były zdecydowanie lepsze. K S i Ę G A R S T w o h U R T o w e 15 W związku z charakterem zmian wprowadzonych w obrocie podręcz- nikami szkolnymi przez MEN nie można wykluczyć powtórki z powyż- szego scenariusza. Wiele zależeć będzie jednak od aktywności handlowej samych wydawców. Jesienią 2015 roku nie sposób także przewidywać, ja- kie realne efekty osiągnie podjęta przez resort edukacji próba masowej cyfryzacji polskiej szkoły, poprzez wprowadzenie do obiegu darmowych cyfrowych podręczników opracowanych na zlecenie ministerstwa. Zgod- nie z pierwotnymi zapowiedziami MEN kilkadziesiąt publikacji elektro- nicznych miało objąć swoim zasięgiem aż 40 proc. polskich uczniów. Na rzetelną ocenę efektywności tego projektu, a zatem także jego wpływu na sprzedaż komercyjnej oferty szkolnej – zarówno papierowej, jak i cyfrowej – musimy jeszcze zaczekać. Pozostając w temacie oferty edukacyjnej, warto podkreślić, że tradycyj- nie już firmy aktywne w segmencie szkolnym nie sięgają po przychody po- chodzące ze sprzedaży oferty akademickiej czy rosnącej sprzedaży wydaw- nictw prawno-ekonomicznych. Ta ostatnia realizowana jest głównie przez reprezentantów handlowych wydawnictw lub za pośrednictwem dominu- jących na tym polu od lat dwóch hurtowni – Kodeks 2000 i Dom Handlo- wy ABC – które mają ogromne doświadczenie w obrocie ofertą fachową. Podmioty te spotykają się z coraz większą konkurencją ze strony samych wydawców, którzy w obliczu postępujących spadków sprzedaży, a w efekcie również rentowności własnej produkcji, chętnie spoglądają na rozwiązania pozwalające im zaoszczędzić nieco marży, jak sprzedaż do klienta poprzez własną księgarnię internetową czy współpraca z detalistami w sieci i księ- garniami stacjonarnymi. Z drugiej jednak strony, także wśród wydawców fachowych w ostatnich latach widać wyraźnie zachłyśnięcie się domnie- maną atrakcyjnością sprzedaży do klienta ostatecznego, instytucjonalne- go lub prywatnego, przy wykorzystaniu mechanizmów wyprzedażowych, czyli najczęściej wysokiego rabatu, często wyższego, niż ten oferowany na przykład wyspecjalizowanej księgarni. Obecnie na rynkowym horyzoncie trudno znaleźć firmę z branżowej czołówki, której groziłaby nagła upadłość. Znacznie gorzej mają się hur- townie lokalne, w dodatku wyspecjalizowane w sprzedaży określonych pu- blikacji, np. książek technicznych. Obok dezaktywacji działalności Wkry jeszcze w 2010 roku, najgłośniejszym zniknięciem z rynku podmiotu hur- towego ostatnich kilkunastu miesięcy było zawieszenie aktywności firmy Pakt. Na profilu społecznościowym Facebook działał profil o nazwie Ofiary PW Pakt, na którym największą aktywność wykazywali przede wszystkim mali wydawcy, których roczne obroty osiągają poziom kilkuset tysięcy zło- tych. Jeszcze w drugiej połowie 2011 roku wydawało się, że blisko przejęcia 16 RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 tej firmy jest lider dystrybucji podręczników, Wikr, który w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju liczył na doświadczenie tego dystrybutora we współpracy z marketami. Mimo że transakcja ta wydawała się bliska fina- lizacji, ostatecznie do takiego przejęcia nie doszło. Rynek sprzedaży hurtowej rozwijał się dynamicznie w drugiej poło- wie minionej dekady. Za wzrostem przychodów szły potężne inwestycje w hale magazynowe i coraz nowocześniejsze, a przede wszystkim bardziej wydajne, systemy logistyczne. W wyniku ciągłych poszukiwań nowych źródeł przychodów rozbudowywane od kilku lat przez takie firmy jak: FK Olesiejuk, Platon, Wikr czy Matras magazyny, od kilku lat są już za- pleczem sprzedaży oferty innej niż tylko książkowa. Oferta czołowych dystrybutorów to także: gry komputerowe i planszowe, filmy, muzyka na płytach CD i DVD, zabawki, artykuły papiernicze. Jest to jeden z waż- niejszych trendów w ewolucji oferty i biznesu czołowych dystrybutorów polskiego rynku książki. Jeden z największych wysiłków inwestycyjnych w obszarze infrastruktury magazynowo-logistycznej na przestrzeni ostatniej dekady poniósł niewąt- pliwie Azymut. W 2006 roku firma dysponowała 10 tys. mkw. powierzchni magazynowej, realizując dziennie 1200 linii zamówień i 13,5 tys. paczek. W 2012 roku dostępna powierzchnia magazynowa wynosiła 12,5 tys. mkw. Firma mogła realizować średnio dziennie 6500 paczek i 35 tys. linii zamó- wieniowych. Po kolejnej, zakończonej w pierwszej połowie 2014 roku roz- budowie, powierzchnia magazynu centralnego z platformami wynosiła 20,5 tys. mkw. Liczba miejsc paletowych w części zasobowej przekraczała 10,5 tys. Dziennie firma była w stanie zrealizować 12 tys. paczek, 70 tys. linii zamówień. Właściciele firm dystrybucyjnych w większości wierzą, że w kolejnych latach na rynku nie zabraknie dobrej oferty publikacji drukowanych i klien- tów na nią. Stąd nie tylko przekonanie o możliwości utrzymania dotychczas eksploatowanej infrastruktury magazynowo-logistycznej, ale także o sen- sowności kolejnych inwestycji. Przykładem jest Platon, który od 2010 roku może pochwalić się znacznie większym i nowocześniejszym magazynem (wcześniej firma działała przy warszawskiej ul. Kolejowej). W 2012 roku firma rozpoczęła rozbudowę kompleksu biurowo-magazynowego, który zwiększy pozostającą w dyspozycji firmy powierzchnię składowania ksią- żek do ok. 3000 mkw. Finał kolejnej inwestycji nastąpił jesienią 2013 roku. W wyniku rozbudowy hali magazynowej oraz przebudowy wielopoziomo- wej konstrukcji regałów półkowych (kompletacyjnych), uzyskano czynną powierzchnię magazynową wynoszącą 4500 mkw., na której zostało zor- ganizowanych 1950 lokalizacji paletowych oraz 36 tys. lokalizacji komple- K S i Ę G A R S T w o h U R T o w e 17 tacyjnych. Realizacja projektu umożliwiła uzyskanie wydajności procesu wydania na poziomie 40 tys. linii tygodniowo. Strategia Platona nie jest jednakowoż odosobniona. Wcześniej w olbrzymie (30 tys. mkw.) hale ma- gazynowe w Pruszkowie pod Warszawą zainwestowała Firma Księgarska Jacka i Krzysztofa Olesiejuków, wydając na ten cel 14,5 mln zł. Magazyny w Ożarowie Mazowieckim, gdzie przedsiębiorstwo ma siedzibę, liczą już łącznie 7000 mkw. Jest to jednak o tyle zrozumiałe, że firma pragnie być pośrednikiem w sprzedaży nie tylko książek i od dawna zaopatruje nie tyl- ko księgarnie czy biblioteki, ale też wielkopowierzchniowe sklepy, dyskon- ty, stacje paliw. Dociera wszędzie tam, gdzie jest klient – na razie klient na szeroką ofertę kulturalną, ale ofertę zawsze można zmienić. Firma planuje działalność na rynku w ujęciu globalnym. To również właściciele FK Ole- siejuk odpowiadają operacyjnie za jeden z większych w ostatnich latach projektów konsolidacyjnych na rodzimym rynku książki, który objął m.in. podmioty z segmentu wydawniczego: Bukowy Las, Kluszczyński, Bellona, Świat Książki czy detalicznego, jak przejęcie przez spółkę Dressler deta- licznej części Weltbild Polska (Księgarnie Świata Książki), rozbudowanej już np. o placówki dotychczas działające pod marką Notabene lub zupeł- nie nowe lokalizacje. Do tego dodać należy bliską, czy też niemal wyłącz- ną, współpracę z firmą Fabryka Słów (wydawnictwo oraz księgarnia in- ternetowa Fabryka.pl, która od lipca 2014 roku działa pod adresem www. Swiatksiazki.pl), czy wyspecjalizowanego w sprzedaży publikacji cyfrowych sklepu Ksiazki.pl, a także wielu wydawców, których Firma Księgarska jest wyłącznym dystrybutorem. Wspominaliśmy już o magazynowych inwestycjach hurtowni Wikr. Są- siadujący z inwestycją Olesiejuków obiekt (nowoczesny kompleks maga- zynowo-biurowy z halą wysokiego składowania, o łącznej powierzchni 4000 mkw.) świadczy obecnie usługi magazynowe oraz logistyczne dla kil- ku wydawnictw, ale również dla firmy dystrybucyjnej Dictum. Chyba jako ostatnia z największych hurtowni do grona podmiotów o najwyższych standardach dołączyła poznańska Super Siódemka, która w 2010 roku, za ponad 5 mln zł, uruchomiła nowoczesny magazyn przy ul. Towarowej. Przez lata opierająca swój biznes na książce szkolnej fir- ma dziś jedną trzecią sprzedaży osiąga na ofercie ogólnej, otwierając się niezwykle mocno na bliską współpracę z księgarniami indywidualnymi. Oprócz wymienionych nowe magazyny od kilku lat mają także takie firmy jak: gdańska L L, łódzka FK Serwis czy krakowskie Milo. Książkowy hurt może pochwalić się standardami na światowym po- ziomie. Rozpoznawanie tytułów po kodach kreskowych, weryfikacja pa- czek według wagi, komputerowo sterowana droga zamówienia od chwili  18 RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek ksiązki w Polsce 2015. Dystrybucja
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: