Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 008502 23004012 na godz. na dobę w sumie
Potrącenia ze świadczeń pracowniczych - praktyczne rozliczenia - ebook/pdf
Potrącenia ze świadczeń pracowniczych - praktyczne rozliczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 31
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-599-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest przeznaczona dla działów płacowych zajmujących się m.in. dokonywaniem potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków. Zawiera omówienie prawidłowych zasad obliczania potrąceń (krok po kroku), obniżania wynagrodzenia oraz obowiązków pracodawcy wobec komorników i innych podmiotów upoważnionych do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec pracowników oraz osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy. Całość została wzbogacona praktycznymi przykładami, aktualnymi stanowiskami urzędowymi i wykładnią sądów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IZABELA NOWACKA Potrącenia ze świadczeń Pracowniczych – Praktyczne rozliczenia Stan prawny 8 kwietnia 2016 ISBN 978-83-7440-599-7 2 Spis treści 3 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Potrącenia .z .wynagrodzenia .netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Odliczenie .kwot .wcześniej .wypłaconych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wynagrodzenie .za .wadliwie .wykonaną .pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Wypłata .zawyżonego .wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Potrącenia .ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Świadczenia .alimentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Postępowanie .egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Odpowiedzialność .pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Postępowanie .bezegzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne .należności .niż .alimentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zaliczki .pieniężne .udzielone .pracownikowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kary .porządkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Granice .potrąceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kwoty .wolne .dla .potrąceń .obowiązkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Minimalne .wynagrodzenie .za .pracę .a .kwota .wolna .od .potrąceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Jak .liczyć .kwotę .wolną .od .potrąceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Potrącenia .dobrowolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zgoda .pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kwoty .wolne .dla .potrąceń .dobrowolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wynagrodzenie .podlegające .potrąceniom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Potrącenia .ze .świadczeń .finansowanych .z .zfśs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Wyłączenia .z .egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wypłaty .w .różnych .terminach .płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Wypłata .wynagrodzenia .i .innych .świadczeń .ze .stosunku .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Potrącenia .z .umów .cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Gdy .przychód .z .umowy .cywilnoprawnej .jest .jedynym .źródłem .utrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Dochody .z .pracy .i .zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Obowiązki .pracodawcy .po .rozwiązaniu .stosunku .pracy .z .dłużnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zbieg .egzekucji .komorniczej .z .administracyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Należności .podlegające .potrąceniom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Granice .potrąceń .i .kwoty .wolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Potrącenia .z .wynagrodzenia .i .zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zbieg .potrąceń . Potrącenia .za .zgodą .pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 kwiecień 2016 IFK Potrącenia ze świadczeń pracowniczych – praktyczne rozliczenia 3 Potrącenia ze świadczeń pracowniczych –praktyczne rozliczenia Obowiązkiem pracodawcy jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika na podstawie zawiadomienia organów administracji państwo- wej i komorników. Pracodawca musi też na bieżąco informować te podmio- ty o każdej zmianie okoliczności wpływających na możliwość potrącenia, np. o osiąganiu przez zatrudnionego-dłużnika wyłącznie wynagrodzenia minimalnego czy o rozwiązaniu z nim stosunku pracy. Za uchybienie tym obowiązkom pracodawcy grozi grzywna w wysokości do 2000 zł. Wynagrodzenie za pracę jest chronione przed nadmiernymi potrąceniami przez przepisy Kodeksu pracy, które wyznaczają granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń. W niektó- rych przypadkach taką ochroną objęte są wierzytelności przysługujące osobom zatrudnio- nym na innej podstawie niż stosunek pracy, np. zleceniobiorcom czy wykonawcom umowy o dzieło. Jednak o tym, czy dana wierzytelność będzie podlegać ochronie przed potrącenia- mi, po rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy decyduje podmiot, który wszczął egzekucję. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę Wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Natomiast pracodawca może, w ściśle określonych warunkach i granicach, zaspokajać z wynagrodzenia za pracę zobowiązania zarówno wobec siebie, jak i innych podmiotów. Mówimy wówczas o potrące- niu z wynagrodzenia za pracę. Należy przy tym pamiętać, że dokonywanie potrąceń jest jed- nostronnym uprawnieniem pracodawcy. Potrącenia z wynagrodzenia netto Potrąceń, o których mowa, należy dokonywać od kwoty do wypłaty (tzw. netto), a zatem po odliczeniu od wynagrodzenia za pracę obowiązkowych należności, tj. składek na ubez- pieczenia społeczne finansowanych przez pracownika, składki na ubezpieczenie zdro- wotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli pracownik zatrudniony w pełnym wymia- rze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie w wy- sokości 2000 zł brutto, ma prawo do podstawo- wych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł) i złożył PIT-2 (w celu stosowania kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie), to aby ustalić kwotę do wypłaty i podstawę do potrąceń, należy dokonać następujących obliczeń: UWAGA! Potrąceń należy dokonywać z wynagrodzenia za pracę pomniejszonego o wszystkie składki finan- sowane przez pracownika i o zaliczkę na podatek. Krok 1. Ustalić podstawę wymiaru i kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finan- sowanych przez pracownika: 2000 zł x 13,71 = 274,20 zł. kwiecień 2016 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potrącenia ze świadczeń pracowniczych - praktyczne rozliczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: