Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00257 005133 22987742 na godz. na dobę w sumie
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń - po zmianach w składkowaniu umów zlecenia - ebook/pdf
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń - po zmianach w składkowaniu umów zlecenia - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 86
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-765-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji przedstawiono najważniejsze zasady rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń - umowy cywilnoprawnej z innymi tytułami ubezpieczeniowymi. Zmiany w tym zakresie, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., sprawiają płatnikom wiele trudności. Autorzy książki, specjaliści ZUS z wieloletnim doświadczeniem, za pomocą praktycznych przykładów, porównań i wzorów formularzy wyjaśniają najczęstsze problemy, które napotykają płatnicy składek przy ustalaniu składek w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeniowych. Publikacja w przystępny sposób objaśnia jak prawidłowo skorygować dokumentację ZUS gdy płatnik popełni pomyłkę, a także – jak uzyskać z ZUS informację o prawidłowym zakresie podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorcę, który jednocześnie podejmuje inne formy zarobkowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Z b i e g i t y t u ł ó w d o u b e z p i e c z e ń – p o z m i a n a c h w o s k ł a d k o w a n u u m ó w z l e c e n i a i Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia  Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów  Jak skorygować w dokumentacji ZUS błędy wynikające z rozliczeń  Jak uzyskać z ZUS informację o składkach zleceniobiorców jednocześnie zatrudnionych na innej podstawie R E K O M E N D U J E Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia  Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów  Jak skorygować w dokumentacji ZUS błędy wynikające z rozliczeń  Jak uzyskać z ZUS informację o składkach zleceniobiorców jednocześnie zatrudnionych na innej podstawie Autorzy: Andrzej Okułowicz Joanna Goliniewska Joanna Stolarska Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Joanna Stolarska – redaktor prowadzący Anna Seroczyńska – korekta Agnieszka Zuchowicz – DTP Druk: Mazowieckie Centrum Poligrafii – MCP © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2016 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30 infolinia: 0 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl strona:www.sklep.infor.pl Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-7440-760-1 Spis treści 5 6 6 6 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Umowy cywilnoprawne w zbiegu z innymi tytułami ubezpieczeniowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Ustalanie obowiązku ubezpieczeń w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeniowych występujących z umową zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . Zasady oskładkowania samoistnej umowy zlecenia . . . . . . . . . 1 .2 . Ogólne zasady rozstrzygania zbiegu tytułów ubezpieczeniowych z umową zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 . Zleceniobiorca wykonujący więcej niż jedną umowę zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 .4 . Zlecenie i działalność pozarolnicza oskładkowana na zasadach ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 .5 . Zlecenie i działalność gospodarcza oskładkowana na zasadach preferencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1 .6 . Zlecenie wykonywane w ramach pozarolniczej działalności . . . 21 1 .7 . Zlecenie i umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 .8 . Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . 26 1 .9 . Zlecenie i członkostwo w radzie nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1 .10 . Zlecenie i zasiłek macierzyński lub urlop wychowawczy . . . . . 30 1 .11 . Umowa zlecenia ze studentem lub uczniem . . . . . . . . . . . . . . . 32 2 . Umowa o dzieło a obowiązek składkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2 .1 . Samoistna umowa o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2 .2 . Umowa o dzieło realizowana na rzecz własnego pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2 .3 . Umowa o dzieło, umowa o pracę i działalność pozarolnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2 .4 . Umowa o dzieło, umowa o pracę i urlop macierzyński lub wychowawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 .5 . Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia . . . . . . . . . . . . . . 39 3 . Kontrakt menedżerski, umowa zlecenia i działalność pozarolnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3 .1 . Zasady oskładkowania kontraktów menedżerskich . . . . . . . . . . 46 3 .2 . Uchwała Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2015 r . . . . . . . . . . . . 47 3 .3 . Zbieg tytułów z kontraktem menedżerskim . . . . . . . . . . . . . . . . 48 II. Dokumentacja ZUS za zleceniobiorców po zmianach od 1 stycznia 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1 . Dokumentacja zgłoszeniowa zleceniobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3 Spis treści 1 .1 . Zgłoszenie do ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1 .2 . Zgłoszenie do ubezpieczeń dobrowolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1 .3 . Zbieg tytułów do ubezpieczeń zleceniobiorcy . . . . . . . . . . . . . . 55 1 .4 . Obowiązek zgłoszenia zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1 .5 . Korekta podlegania ubezpieczeniom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1 .6 . Wyrejestrowanie zleceniobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1 .7 . Zbieg tytułów – umowy zlecenia i o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2 . Dokumentacja rozliczeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2 .1 . Terminy składania dokumentów za zleceniobiorców . . . . . . . . 65 2 .2 . Korekta podstawy wymiaru składek zleceniobiorcy . . . . . . . . . 66 2 .3 . Terminy korekty dokumentów rozliczeniowych . . . . . . . . . . . . 69 2 .4 . Identyfikator dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2 .5 . Korygowanie imiennych raportów miesięcznych . . . . . . . . . . . 72 2 .6 . Wycofywanie raportów imiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2 .7 . Korekty z urzędu, forma złożenia dokumentów . . . . . . . . . . . . 76 III. Wniosek o ustalenie zakresu podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorcę – instrukcja dla płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Instrukcja wypełniania wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4 Wstęp Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w sytuacji tzw . zbiegu tytułów niezmiennie sprawia płatnikom składek wiele trudności . Od 1 stycznia 2016 r . nastąpiły zmiany w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeniowego w przy- padku wykonywania przez ubezpieczonego różnych rodzajów działalności zarobkowej . Zmiany dotyczą sytuacji, gdy dodatkowy tytuł ubezpieczeniowy towarzyszy umowie zlecenia albo innej umowie cywilnoprawnej o podob- nym charakterze . Zleceniobiorca może wykonywać jednocześnie kilka umów zlecenia, prowadzić pozarolniczą działalność, być pracownikiem, rolnikiem, duchownym, pozostawać w stosunku służby . Ponadto w przypadku wykonu- jącego umowę zlecenia mogą występować okoliczności, które mają wpływ na obowiązek ubezpieczeń społecznych, jak np . posiadanie prawa do emerytury bądź renty, bycie uczniem lub studentem . W niniejszej publikacji eksperci z zakresu tematyki ZUS wyjaśniają w przy- stępny sposób, jak rozstrzygać zbiegi tytułów ubezpieczeniowych na nowych zasadach . Ponadto w książce znajdują się praktyczne porady dotyczące kory- gowania ewentualnych nieprawidłowości, które pojawiają się w dokumentacji w przypadku popełnienia błędu przy ustalaniu zakresu ubezpieczeń zlece- niobiorców po zmianie przepisów . Publikacja zawiera także instrukcję, w jaki sposób uzyskać z ZUS informację na temat prawidłowego zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorcę, gdy konieczne jest rozstrzyg- nięcie zbiegu tytułów ubezpieczeniowych . 5 I. UmoWy cyWIlnopraWne W zbIegU z InnymI tytUłamI UbezpIeczenIoWymI 1. Ustalanie obowiązku ubezpieczeń w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeniowych występujących z umową zlecenia Wykonywanie umowy zlecenia nie zawsze jest jedynym tytułem do obo- wiązkowych ubezpieczeń społecznych . Zleceniobiorca może bowiem jed- nocześnie pozostawać w stosunku pracy, wykonywać inną umowę zlecenia, prowadzić pozarolniczą działalność, być rolnikiem, duchownym czy osobą pozostającą w stosunku służby . Występuje wówczas zbieg tytułów do ube- zpieczeń społecznych, gdzie jednym z tytułów jest wykonywanie pracy na podstawie zlecenia . Ponadto taka umowa może być wykonywana przez osobę mającą ustalone prawo do renty lub emerytury oraz osobę będącą uczniem lub studentem . Mimo że uprawnienie do renty lub emerytury czy posiadanie statusu ucznia lub studenta nie jest tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, to wpływa na charakter i zakres ubezpieczeń z tytułu wykonywa- nia umowy zlecenia . 1.1. Zasady oskładkowania samoistnej umowy zlecenia Umowa zlecenia, bez względu na okres, na jaki została zawarta, skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, chyba że zachodzą oko- liczności wyłączające ten obowiązek . Z tytułu wykonywania umowy zlecenia powstaje również obowiązek ubezpieczenia wypadkowego . Ubezpieczeniu chorobowemu zleceniobiorcy i osoby z nimi współpracujące podlegają na zasa- dzie dobrowolności . Powyższa, generalna zasada, ma zastosowanie również do umowy agencyjnej, a także każdej innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia . Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia (lub innej umowy o podobnym charakte- rze) istotne znaczenie ma fakt posiadania przez zleceniobiorcę innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz fakt zawarcia tej umowy z własnym pracodawcą bądź wykonywania jej na rzecz własnego pracodawcy . Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zle- ceniobiorców stanowi przychód – w rozumieniu przepisów o podatku do- chodowym od osób fizycznych – osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwo- towo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie . Jeżeli odpłatność za wykonanie umowy została ustalona w innej formie, niż wyżej wskazane, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wy- nagrodzenia . 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń - po zmianach w składkowaniu umów zlecenia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: