Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 003896 24089081 na godz. na dobę w sumie
qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy - książka
qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-974-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> qmail
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj qmail -- najbezpieczniejszy serwer pocztowy

Poczta elektroniczna jest zdecydowanie najpopularniejszą usługą internetową. Z jej możliwości korzystamy, komunikując się z przyjaciółmi, kontrahentami i współpracownikami. Setki tysięcy serwerów rozsianych po całym świecie przekazuje dziennie miliony listów. Za sprawne przesyłanie poczty elektronicznej odpowiadają programy -- serwery pocztowe. Spośród kilkunastu dostępnych w sieci pakietów największą popularność zdobyły trzy -- dołączane do różnych dystrybucji Linuksa serwery Sendmail i Postfix oraz napisany przez Dana J. Bernsteina w 1997 roku qmail. Program ten mimo dość 'podeszłego' wieku nadal pozostaje jedynym serwerem pocztowym, w którego zabezpieczeniach nie znaleziono żadnej luki. Administratorzy bardzo cenią również jego niezawodność i szybkość działania.

Książka 'qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy' to przewodnik po qmailu dla administratorów i użytkowników systemów uniksowych. Opisuje pocztę elektroniczną od podstaw, czyli jej historii i zasad działania, aż do zagadnień związanych z konfiguracją serwera pocztowego i administrowaniem nim. Dzięki lekturze dowiesz się, czym qmail wyróżnia się na tle innych serwerów pocztowych, skąd go pozyskać i jak zainstalować. Poznasz strukturę katalogów i zasadę działania qmaila. Nauczysz się administrować nim, łączyć go z menedżerem list wysyłkowych i aplikacjami do przeglądania poczty elektronicznej przez WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy Autor: Krzysztof Marciniak ISBN: 83-7361-974-7 Format: B5, stron: 208 Zawiera CD-ROM Poznaj qmail — najbezpieczniejszy serwer pocztowy Poczta elektroniczna jest zdecydowanie najpopularniejsz¹ us³ug¹ internetow¹. Z jej mo¿liwoœci korzystamy, komunikuj¹c siê z przyjació³mi, kontrahentami i wspó³pra- cownikami. Setki tysiêcy serwerów rozsianych po ca³ym œwiecie przekazuje dziennie miliony listów. Za sprawne przesy³anie poczty elektronicznej odpowiadaj¹ programy — serwery pocztowe. Spoœród kilkunastu dostêpnych w sieci pakietów najwiêksz¹ popularnoœæ zdoby³y trzy — do³¹czane do ró¿nych dystrybucji Linuksa serwery Sendmail i Postfix oraz napisany przez Dana J. Bernsteina w 1997 roku qmail. Program ten mimo doœæ „podesz³ego” wieku nadal pozostaje jedynym serwerem pocztowym, w którego zabezpieczeniach nie znaleziono ¿adnej luki. Administratorzy bardzo ceni¹ równie¿ jego niezawodnoœæ i szybkoœæ dzia³ania. Ksi¹¿ka „qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy” to przewodnik po qmailu dla administratorów i u¿ytkowników systemów uniksowych. Opisuje pocztê elektroniczn¹ od podstaw, czyli jej historii i zasad dzia³ania, a¿ do zagadnieñ zwi¹zanych z konfiguracj¹ serwera pocztowego i administrowaniem nim. Dziêki lekturze dowiesz siê, czym qmail wyró¿nia siê na tle innych serwerów pocztowych, sk¹d go pozyskaæ i jak zainstalowaæ. Poznasz strukturê katalogów i zasadê dzia³ania qmaila. Nauczysz siê administrowaæ nim, ³¹czyæ go z mened¿erem list wysy³kowych i aplikacjami do przegl¹dania poczty elektronicznej przez WWW. • Zasada dzia³ania poczty elektronicznej • Techniki blokowania spamu • Kompilacja i instalacja qmaila • Konfiguracja skrzynek u¿ytkowników • Funkcje programów wchodz¹cych w sk³ad qmaila • Po³¹czenie qmaila z mened¿erem list wysy³kowych ezmlm • Wspó³praca z modu³em SpamAssasin i skanerem antywirusowym • Administrowanie serwerem pocztowym Wstęp .............................................................................................. 7 Część I Działanie poczty elektronicznej ......................................11 Rozdział 1. Historia poczty elektronicznej ......................................................... 13 Rozdział 2. Jak działa poczta elektroniczna? ..................................................... 17 Programy MUA ................................................................................................................17 Programy MTA ................................................................................................................18 Programy MDA ................................................................................................................19 Przechowywanie poczty — mbox i Maildir .....................................................................20 Szybkość transferu poczty w Internecie ...........................................................................21 SMTP ...............................................................................................................................22 POP ..................................................................................................................................23 IMAP ................................................................................................................................25 Droga wiadomości od nadawcy do odbiorcy ...................................................................27 Struktura wiadomości e-mail ...........................................................................................29 Nagłówki wiadomości e-mail ...........................................................................................31 Rozdział 3. Poczta elektroniczna dziś i jutro ...................................................... 35 Fenomen poczty elektronicznej ........................................................................................35 Zalety ................................................................................................................................36 Wady ................................................................................................................................37 Eksperyment .....................................................................................................................37 Zagrożenia ........................................................................................................................38 Przyszłość .........................................................................................................................40 Rozdział 4. Spam — zagrożenie dla działania poczty elektronicznej .................... 43 Definicja spamu ................................................................................................................43 Historia spamu ..................................................................................................................44 Dlaczego spam jest szkodliwy? ........................................................................................46 Co zrobić, aby nasz adres e-mail nie znalazł się w bazie danych spamerów ...................47 Techniki blokowania spamu .............................................................................................52 4 qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy Część II Program do transferu poczty — qmail ............................55 Rozdział 5. Dlaczego qmail? ............................................................................. 57 Bezpieczeństwo ................................................................................................................57 Wydajność i szybkość działania .......................................................................................58 Niezawodność ..................................................................................................................59 Prostota .............................................................................................................................60 qmail vs Sendmail ............................................................................................................60 Rozdział 6. Instalacja ....................................................................................... 63 Źródła ...............................................................................................................................63 Kompilacja .......................................................................................................................64 Instalacja łat ......................................................................................................................67 Finalizacja instalacji .........................................................................................................69 Wyłączenie Sendmaila .....................................................................................................74 Utworzenie skrzynek użytkowników ...............................................................................74 Uruchomienie i test działania ...........................................................................................75 Konfiguracja i pliki kontrolne ..........................................................................................80 Rozdział 7. Struktura i działanie ........................................................................ 91 Struktura katalogów i lokalizacja programów .................................................................91 Modułowa budowa ...........................................................................................................94 Odbieranie i tworzenie wiadomości .................................................................................96 Kolejka wiadomości .........................................................................................................96 Wysyłanie wiadomości i dostarczanie ich do skrzynek użytkowników ..........................99 Część III Profesjonalny serwer pocztowy ....................................101 Rozdział 8. Potrzeba profesjonalnego serwera pocztowego .............................. 103 Opis dodatków i ich funkcji ...........................................................................................104 Rozdział 9. Zaawansowana instalacja ............................................................. 109 Przygotowanie ................................................................................................................109 Pakiety daemontools i ucspi-tcp .....................................................................................111 Instalacja qmaila .............................................................................................................112 Menedżer list ezmlm ......................................................................................................115 Autorespond ...................................................................................................................115 Vpopmail ........................................................................................................................116 Vqadmin .........................................................................................................................117 Qmailadmin ....................................................................................................................118 Zakończenie instalacji qmaila ........................................................................................120 Odinstalowanie Sendmaila .............................................................................................126 Uruchomienie qmaila .....................................................................................................127 Courier-IMAP ................................................................................................................131 SquirrelMail ...................................................................................................................136 ClamAV .........................................................................................................................139 SpamAssasin ..................................................................................................................143 Qmail-Scanner ................................................................................................................146 Finalizacja instalacji profesjonalnego serwera pocztowego ..........................................151 Rozdział 10. Dodatkowe programy .................................................................... 153 qmailanalog ....................................................................................................................154 qmailmrtg .......................................................................................................................160 qmHandle .......................................................................................................................164 Spis treści 5 queue-repair ....................................................................................................................167 Isoqlog ............................................................................................................................168 Rozdział 11. Zarządzanie .................................................................................. 171 Zarządzanie domenami pocztowymi ..............................................................................171 Zarządzanie skrzynkami pocztowymi ............................................................................174 Konfiguracja skrzynki w MUA ......................................................................................176 Korzystanie z Webmaila ................................................................................................180 Uruchamianie i restart serwera pocztowego. Wprowadzanie zmian w konfiguracji .....183 Backup (kopia zapasowa) ...............................................................................................186 Awarie. Obsługa kolejki wiadomości ............................................................................188 Uaktualnianie oprogramowania .....................................................................................191 Rozdział 12. Gdzie szukać informacji? ............................................................... 193 Skorowidz ..................................................................................... 197 Rozdział 9. W niniejszym rozdziale w kolejnych krokach przedstawiona zostanie instalacja profesjo- nalnego serwera pocztowego. Podobnie jak przy poprzedniej instalacji, pozwolę sobie na dwie uwagi przed przystąpieniem do kompletowania niezbędnych źródeł. Zaleca się, aby przeprowadzić próbną instalację na zapasowym serwerze, jeśli takowy jest dostępny. Jest to niezwykle istotne, ponieważ pozwala zapoznać się z procesem instalacji i administracji profesjonalnym serwerem pocztowym opartym na qmailu, nie zakłócając przy tym pracy właściwej maszyny oraz użytkowników przesyłających pocztę. Cały opisany tu proces instalacji przeprowadzony został w systemie FreeBSD (wersja 5.3). Jest to obecnie jeden z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych sys- temów operacyjnych, wykorzystywany często do budowy serwerów sieciowych. Opisaną instalację z powodzeniem można przenieść i przeprowadzić pod innymi sys- temami BSD oraz linuksowymi. W razie problemów wszelkie rozwiązania i niezbędne łaty znaleźć można w Internecie. Przygotowanie Przed przystąpieniem do instalacji należy skompletować źródła wszystkich programów oraz niezbędne łaty. Aby zachować porządek i zgromadzić wszystko w jednym miejscu, proponuję utworzyć katalog /instalacyjne. # mkdir /instalacyjne Następnym krokiem jest odnalezienie najnowszych, stabilnych wersji poszczególnych programów. W tabeli 9.1 zgromadziłem adresy oficjalnych stron WWW wszystkich nie- zbędnych składników profesjonalnego serwera pocztowego. Na każdej stronie należy odszukać sekcje download i pobrać najbardziej aktualne spakowane źródła (stabilnej wersji) przy użyciu np. programu wget. Należy wziąć pod uwagę datę wydania książki — im więcej czasu upłynęło, tym bardziej prawdopodobne, że mogą wystąpić różnice 110 Część III ¨ Profesjonalny serwer pocztowy Tabela 9.1. Wykaz instalowanych programów, ich oficjalnych stron oraz wersji Nazwa programu Strona WWW Nazwa archiwum/pliku Qmail Daemontools Ucspi-tcp Łata zbiorcza — qmail-1.03-jms1 Łata dns — qmail-103.patch Vpopmail ezmlm ezmlm-idx Autorespond Vqadmin Qmailadmin SpamAssasin ClamAV Qmail-Scanner qms-analog Courier-IMAP Courier Authentication Library Maildrop Courierpassd SquirrelMail Polska lokalizacja Moduł do zmiany hasła zlib http://cr.yp.to/qmail.html qmail-1.03.tar.gz http://cr.yp.to/daemontools.html daemontools-0.76.tar.gz http://cr.yp.to/ucspi-tcp.html ucspi-tcp-0.88.tar.gz http://www.jms1.net/qmail/patches/ qmail-1.03-jms1.5f.patch http://www.ckdhr.com/ckd/qmail-103.patch qmail-103.patch http://inter7.com/vpopmail/ vpopmail-5.4.10.tar.gz http://cr.yp.to/ezmlm.htm/ ezmlm-0.53.tar.gz http://www.ezmlm.org/ ezmlm-idx-0.440.tar.gz http://inter7.com/?page=development autorespond-2.0.5.tar.gz http://inter7.com?page=development vqadmin-2.3.5.tar.gz http://inter7.com/qmailadmin/ qmailadmin-1.2.7.tar.gz http://spamassassin.apache.org/ Mail-SpamAssassin-3.0.3.tar.gz http://www.clamav.net/ clamav-0.86rc1.tar.gz http://qmail-scanner.sourceforge.net/ qmail-scanner-1.25.tgz http://www.qms-analog.teel.ws qms-analog-0.4.4.tar.gz http://www.courier-mta.org/imap/ courier-imap-4.0.3.tar.bz2 http://www.courier-mta.org/authlib/ courier-authlib-0.56.tar.bz2 http://www.courier-mta.org/maildrop/ courier-authlib-0.56.tar.bz2 http://www.arda.homeunix.net/store/ courierpassd-1.1.0-RC1 http://www.squirrelmail.org/ squirrelmail-1.4.5-rc1.tar.gz http://www.squirrelmail.org/ pl_PL-1.4.5rc1-20050616.tar.gz http://www.squirrelmail.org/ change_pass-2.7-1.4.x.tar.gz http://www.zlib.net/ zlib-1.2.2.tar.gz w procesie instalacji najnowszych wersji programów. Najczęściej jednak będą one nie- wielkie, a ewentualnej pomocy należy szukać na stronach podanych w rozdziale 12., „Gdzie szukać pomocy”. Na dołączonej do książki płycie, w katalogu qmail/czesc3, znaleźć można wszystkie potrzebne źródła, w wersjach wykorzystanych w opisie instalacji w dalszej części tego rozdziału. Należy je skopiować do katalogu /instalacyjne, wydając polecenia: # mount /cdrom # cd /cdrom/qmail/czesc3 # cp * /instalacyjne Rozdział 9. ¨ Zaawansowana instalacja 111 Jeśli od wydania książki minął ponad rok, zalecane jest zainstalowanie najnowszych wersji poszczególnych programów, które można znaleźć na ich oficjalnych stronach. Wydanie poleceń do pobrania wszystkich potrzebnych źródeł i łatek może wyglądać następująco: # cd /instalacyjne # wget http://cr.yp.to/software/qmail-1.03.tar.gz # wget http://cr.yp.to/daemontools/daemontools-0.76.tar.gz # wget http://cr.yp.to/ucspi-tcp/ucspi-tcp-0.88.tar.gz # wget http://www.jms1.net/qmail/patches/qmail-1.03-jms1.5f.patch # wget http://www.ckdhr.com/ckd/qmail-103.patch # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/vpopmail/vpopmail-5.4.10.tar.gz # wget http://cr.yp.to/software/ezmlm-0.53.tar.gz # wget http://www.ezmlm.org/archive/0.440/ezmlm-idx-0.440.tar.gz # wget http://inter7.com/devel/autorespond-2.0.5.tar.gz # wget http://inter7.com/vqadmin/vqadmin-2.3.5.tar.gz # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/qmailadmin/qmailadmin-1.2.7.tar.gz # wget http://sunsite.icm.edu.pl/pub/www/apache/dist/spamassassin/source/Mail- SpamAssassin-3.0.4.tar.gz # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/clamav/clamav-0.86rc1.tar.gz # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/qmail-scanner/qmail-scanner- 1.25.tgz # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/qms-analog/qms-analog-0.4.4.tar.gz # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/courier/courier-imap-4.0.3.tar.bz2 # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/courier/courier-authlib- 0.56.tar.bz2 # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/courier/maildrop-1.8.1.tar.bz2 # wget http://www.arda.homeunix.net/store/courierpassd-1.1.0-RC1.tar.gz # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/squirrelmail/squirrelmail-1.4.5- rc1.tar.gz # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/squirrelmail/pl_PL-1.4.5rc1- 20050616.tar.gz # wget http://squirrelmail.org/plugins/change_pass-2.7-1.4.x.tar.gz # wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/libpng/zlib-1.2.2.tar.gz Adresy podane w powyższym listingu prowadzą do źródeł w tych samych wersjach, co na dołączonej płycie. Pakiety daemontools i ucspi-tcp Przystępując do instalacji profesjonalnego serwera pocztowego, należy w pierwszej ko- lejności zainstalować pakiety odpowiedzialne za uruchamianie i zarządzanie usługami qmaila oraz za obsługę nadchodzących połączeń. Aby rozpakować ich źródła, należy kolejno wydać polecenia: # cd /instalacyjne # tar zxvf ucspi-tcp-0.88.tar.gz # tar zxvf daemontools-0.76.tar.gz Po tej operacji można przystąpić do kompilacji i instalacji pierwszego programu: 112 Część III ¨ Profesjonalny serwer pocztowy # cd ucspi-tcp-0.88 # make # make setup check Jeżeli nie wystąpiły żadne błędy przy kompilacji, pakiet ucspi-tcp jest już zainstalowany. Teraz kolej na daemontools: # cd /instalacyjne/admin/daemontools-0.76 # package/install Adding svscanboot to /etc/rc.local... Reboot now to start svscan. Ponownie, jeśli nie pojawiły się żadne komunikaty o błędach, pakiet daemontools został pomyślnie zainstalowany. W przypadku systemów BSD należy, zgodnie z pojawiają- cym się zaleceniem, zrestartować serwer (polecenie reboot), aby uruchomić demona svscan odpowiedzialnego za zarządzanie pozostałymi usługami qmaila. Po restarcie można sprawdzić, czy svscan został uruchomiony, korzystając z polecenia ps: # ps -aux |grep svscan root 367 0.0 0.5 1644 1112 con- I 8:34AM 0:00.01 /bin/sh /command/svscanboot root 389 0.0 0.3 1236 664 con- S 8:34AM 0:00.05 svscan /service Instalacja qmaila Przed instalacją qmaila należy zadbać o utworzenie odpowiednich użytkowników syste- mowych oraz założyć niezbędne katalogi: # mkdir /usr/src/qmail # cd /usr/src/qmail # tar zxvf /instalacyjne/qmail-1.03.tar.gz # mkdir -p /var/qmail # pw groupadd nofiles # pw useradd alias -g nofiles -d /var/qmail/alias -s /sbin/nologin # pw useradd qmaild -g nofiles -d /var/qmail -s /sbin/nologin # pw useradd qmaill -g nofiles -d /var/qmail -s /sbin/nologin # pw useradd qmailp -g nofiles -d /var/qmail -s /sbin/nologin # pw groupadd qmail # pw useradd qmailq -g qmail -d /var/qmail -s /sbin/nologin # pw useradd qmailr -g qmail -d /var/qmail -s /sbin/nologin # pw useradd qmails -g qmail -d /var/qmail -s /sbin/nologin Kolejnym krokiem jest instalacja łat rozszerzających możliwości i poprawiających błędy wynikające z niezgodności z dokumentami RFC: # cd /usr/src/qmail/qmail-1.03/ # patch /instalacyjne/qmail-1.03-jms1.5f.patch # patch /instalacyjne/qmail-103.patch Wreszcie można przystąpić do kompilacji qmaila, wydając polecenie: # make man # make setup check Rozdział 9. ¨ Zaawansowana instalacja 113 Jeśli nie pojawiły się żadne błędy, qmail jest już poprawnie skompilowany i zainstalowany w katalogu /var/qmail. Gdyby jednak kompilacja nie powiodła się i została przerwana z komunikatem błędu, konieczne może okazać się zainstalowanie odpowiedniej łaty na źródła qmaila bądź ponowne prześledzenie czynności wykonanych przed kompilacją. W przypadku wykorzystania biblioteki libc-2.3 bądź nowszej, konieczne jest zainsta- lowanie łat likwidujących problem errno, który występuje przy kompilacji wszystkich programów Dana Bernsteina. Problem ten pojawia się przede wszystkim w dystrybu- cjach Red Hat 9, Red Hat Enterprise Linux, Fedora oraz Slackware. Odpowiednie łaty znajdują się w katalogu /instalacyjne lub można je pobrać ze strony http://djbware.csi.hu/ patches/. Ich instalacja nie odbiega od instalacji pozostałych łat: # cd /instalacyjne/ucspi-tcp-0.88 # patch /instalacyjne/ucspi-tcp-0.88.errno.patch # cd /instalacyjne/admin/daemontools-0.76 # patch /instalacyjne/daemontools-0.76.errno.patch # cd /usr/src/qmail/qmail-1.03/ # patch /instalacyjne/qmail-1.03.errno.patch Po ich instalacji należy ponownie przeprowadzić kompilacje programów, których źródła zostały zmodyfikowane. Po pomyślnej kompilacji i instalacji należy wstępnie skonfigurować qmaila, wydając polecenie: # ./config Zgodnie z wytycznymi zapisanymi w RFC, wpis MX w DNS-ie nie powinien wskazywać bezpośrednio na IP hosta, lecz na inną domenę lub poddomenę. Przykładowo, rekord MX dla domeny głównej może wskazywać na poddomenę mail, a rekord typu A dla poddomeny mail może wskazywać IP serwera obsługującego pocztę w domenie głów- nej. Poniżej przedstawiona została przykładowa zawartość pliku strefy dla domeny skonfigurowanej pod serwerem nazw Bind (w całym pliku nie została podana nazwa domeny — zastępuje ją znak @): $ttl 38400 @ IN SOA ns1.dnsprov.net. dns. dnsprov.net. ( 200506160 10800 3600 604800 38400 ) @ IN NS ns1.dnsprov.net. @ IN NS ns2.dnsprov.net. @ IN A 65.129.236.3 www IN A 65.129.236.3 mail IN A 65.129.236.4 @ IN MX 5 mail Jeżeli serwer DNS jest prawidłowo skonfigurowany, nazwa hosta zostanie automatycz- nie rozpoznana i zapisana w pliku /var/qmail/control/me. W przeciwnym razie należy przeprowadzić konfigurację, korzystając ze skryptu config-fast. # ./config-fast host.domena.tld 114 Część III ¨ Profesjonalny serwer pocztowy Należy pamiętać, aby w miejsce host.domena.tld wpisać nawę hosta konfigurowanej maszyny, na przykład poczta1.mojadomena.pl. Odpowiednie wpisy typu A oraz MX, wskazujące na IP serwera dla wybranej domeny, powinny być umieszczone w serwerze nazw. Po uruchomieniu skrypt config-fast powinien wypisać: Your fully qualified host name is host.domena.tld Putting host.domena.tld into control/me... Putting domena.tld into control/defaultdomain... Putting tld into control/plusdomain... Putting host.domena.tld into control/locals... Putting host.domena.tld into control/rcpthosts... Now qmail will refuse to accept SMTP messages except to host.domena.tld. Make sure to change rcpthosts if you add hosts to locals or virtualdomains! Aby pliki pomocy qmaila były dostępne za pomocą polecenia man, należy je skopiować do katalogu /usr/share/man: # cp -R /var/qmail/man /usr/share/man W dalszej części instalacji, tuż przed uruchomieniem qmaila, konieczne będzie utworzenie odpowiednich skryptów startujących oraz ułatwiających zarządzanie qmailem. Już teraz warto przygotować dla nich oraz dla plików logów poszczególnych usług odpowied- nie katalogi. # mkdir /var/log/qmail # cd /var/log/qmail # mkdir qmail-send qmail-smtpd qmail-pop3d # chown -R qmaill:wheel /var/log/qmail # chmod -R 750 /var/log/qmail # mkdir /var/qmail/supervise # cd /var/qmail/supervise # mkdir -p qmail-smtpd/log qmail-send/log qmail-pop3d/log # chmod +t qmail-smtpd qmail-send qmail-pop3d Aby możliwe było skorzystanie z szyfrowania połączenia przez TLS, niezbędne jest utwo- rzenie samodzielnie certyfikatu: # cd /usr/src/qmail/qmail-1.03 # openssl req -new -x509 -nodes -out /var/qmail/control/servercert.pem -days 366 - keyout /var/qmail/control/servercert.pem Po wydaniu powyższego polecenia trzeba udzielić odpowiedzi na kolejno pojawiające się pytania: Country Name (2 letter code) [AU]:PL State or Province Name (full name) [Some-State]:mazowieckie Locality Name (eg, city) []:Warszawa Organization Name (eg, company) [Internet eidgits Pty Ltd]:nazwa firmy Organizational Unit Name (eg, section) []:nazwa oddziału Common Name (eg, YOUR name) []:host.domena.tld Email Address []:postmaster@host.domena.tld Słowa zaznaczone pogrubioną czcionką należy odpowiednio zastąpić. Niektóre pola można pozostawić puste, naciskając klawisz Enter. Rozdział 9. ¨ Zaawansowana instalacja 115 Tak stworzony samodzielnie podpisany certyfikat (ang. self signed certyficate) może powodować w programie MUA pojawianie się okienka z komunikatem o niemożności zweryfikowania zgodności certyfikatu przy wysyłaniu wiadomości. Aby temu zapobiec, należy zastąpić go certyfikatem podpisanym przez odpowiedni urząd wydający certy- fikaty, np. Verisign, Thawte. Konieczne jest nadanie odpowiednich uprawnień dla pliku zawierającego certyfikat i utworzenie linku symbolicznego o nazwie clientcert.pem: chmod 640 /var/qmail/control/servercert.pem chown vpopmail:qmail /var/qmail/control/servercert.pem ln -s /var/qmail/control/servercert.pem /var/qmail/control/clientcert.pem Menedżer list ezmlm Ezmlm jest menedżerem list wysyłkowych i dyskusyjnych stworzonym z myślą o współ- pracy z qmailem. Od dłuższego czasu dostępny jest dodatek zwiększający możliwości konfiguracji — ezmlm-idx. W dalszej części rozdziału opisana została instalacja programów qmailadmin i vpopmail, które umożliwiają łatwe zarządzanie listami wysyłkowymi oraz kontrolowanie dostępu do nich dla poszczególnych użytkowni- ków. Instalacja nie powinna sprawiać trudności: # cd /instalacyjne # tar zxvf ezmlm-0.53.tar.gz # tar zxvf ezmlm-idx-0.440.tar.gz # mv ezmlm-idx-0.440/* ezmlm-0.53 # cd ezmlm-0.53 # patch idx.patch # make # make man # make pl # make setup Jeżeli nie wystąpił żadne błędy, można przejść dalej. Autorespond Autorespond to mały program wprowadzający popularną funkcję wakacji. Jego zasada działania jest prosta — jeżeli dla danej skrzynki zostanie włączony, to do nadawców nadchodzących listów wysyłana będzie wiadomość o wcześniej zdefiniowanej treści, np. o nieobecności i terminie powrotu. Ustawienia może dokonać każdy użytkownik poczty poprzez interfejs qmailadmin. Program można zainstalować za pomocą pole- cenia pkg_add: # pkg_add –r qmail-autoresponder 116 Część III ¨ Profesjonalny serwer pocztowy Jeżeli nie uda się pobrać zdalnie najnowszej wersji, można przeprowadzić instalację, wykorzystując spakowaną paczkę skopiowaną z płyty CD. # cd /instalacyjne # pkg_add qmail-autoresponder-0.96.1.tbz Teraz można już przejść do instalacji najważniejszej części profesjonalnego serwera — programu vpopmail. Vpopmail Przed instalacją vpopmaila konieczne jest utworzenie użytkownika systemowego vchkpw, należącego do grupy vpopmail. # pw groupadd vchkpw # pw useradd vpopmail -g vchkpw -m -d /usr/home/vpopmail -s /sbin/nologin Po rozpakowaniu źródeł należy przeprowadzić konfigurację, uruchamiając program con- figure z odpowiednimi opcjami. Pełną listę opcji można uzyskać, wydając polecenie ./configure -help. Zazwyczaj wystarcza ustawienie poziomu logowania tak, aby wy- chwytywane były tylko błędy przy wpisywaniu hasła (--enable-logging=p). # cd /instalacyjne # tar zxvf vpopmail-5.4.10.tar.gz # cd vpopmail-5.4.10 # ./configure --enable-logging=p Jeśli nie wystąpiły żadne błędy podczas konfiguracji, powinien pojawić się komunikat o treści podobnej do poniższej: vpopmail 5.4.10 Current settings --------------------------------------- vpopmail directory = /usr/home/vpopmail uid = 1012 gid = 1012 roaming users = OFF --disable-roaming-users (default) password learning = OFF --disable-learn-passwords (default) md5 passwords = ON --enable-md5-passwords (default) file locking = ON --enable-file-locking (default) vdelivermail fsync = OFF --disable-file-sync (default) make seekable = ON --enable-make-seekable (default) clear passwd = ON --enable-clear-passwd (default) user dir hashing = ON --enable-users-big-dir (default) address extensions = OFF --disable-qmail-ext (default) ip alias = OFF --disable-ip-alias-domains (default) domain quotas = OFF --disable-domainquotas (default) auth module = cdb --enable-auth-module=cdb (default) auth inc = -Icdb auth lib = system passwords = OFF --disable-passwd (default) pop syslog = show failed attempts with clear text password Rozdział 9. ¨ Zaawansowana instalacja 117 --enable-logging=p auth logging = ON --enable-auth-logging (default) W następnym kroku należy przeprowadzić kompilację i instalację: # make # make install-strip Jeżeli nie wystąpiły żadne błędy, najważniejsza część profesjonalnego serwera poczto- wego jest już zainstalowana. Vqadmin Teraz kolej na instalację pierwszego z dwóch paneli administracyjnych ułatwiających zarządzanie qmailem. Po rozpakowaniu źródeł należy przeprowadzić konfigurację: # cd /instalacyjne # tar zxvf vqadmin-2.3.5.tar.gz # cd vqadmin-2.3.5 # ./configure Jeżeli zakończy się ona pomyślnie, pojawi się poniższy komunikat opisujący bieżącą konfigurację. Ścieżki do katalogów, w których zostanie zainstalowany vqadmin, można zmodyfikować, korzystając z opcji programu konfiguracyjnego. Ich pełną listę można uzyskać, wydając polecenie ./configure --help. Current settings --------------------------------------- vpopmail directory = /usr/home/vpopmail uid = 1012 gid = 1012 cgi-bin dir = /usr/local/www/cgi-bin vqadmin dir = /usr/local/www/cgi-bin/vqadmin Następnym krokiem jest kompilacja i instalacja: # make # make install-strip Vqadmin do poprawnego działania wymaga dodania odpowiedniego wpisu do pliku konfiguracyjnego serwera Apache, czego można dokonać przy użyciu edytora plików tekstowych, np. vi. # vi /usr/local/etc/apache/httpd.conf Directory /usr/local/www/cgi-bin/vqadmin deny from all Options ExecCGI AllowOverride AuthConfig Order deny,allow /Directory
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: