Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00081 002143 20865272 na godz. na dobę w sumie

Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw - ebook/pdf

Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw - ebook/pdf
Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw - ebook/pdf
Miron Lakomy-15%
Uniwersytet Śląski
Prezentowana praca stanowi próbę omówienia skuteczności środków teleinformatycznych jako instrumentów polityki zagranicznej państw. W przeprowadzonej analizie, biorącej pod uwagę zarówno aspekty rywalizacji, jak i współpracy rządów w cyberprzestrzeni, wykorzystano elementy teorii polityki zagranicznej. W rozprawie omówiono przede wszystkim istotę i etapy rewolucji cyfrowej, która doprowadziła do wykształcenia się przestrzeni teleinformatycznej. Następnie scharakteryzowano jej najważniejsze cechy, zarówno w ujęciu technicznym, jak i politologicznym. Na tej podstawie, podjęto próbę stworzenia uproszczonej typologii zagrożeń teleinformatycznych dla bezpieczeństwa państw, obejmującej takie zjawiska jak haking, haktywizm czy cyberterroryzm. Wreszcie, dokonano analizy najbardziej doniosłych przykładów rywalizacji i współpracy państw w cyberprzestrzeni. Z jednej strony, omówiono m.in. wydarzenia w Estonii w kwietniu i maju 2007 roku, w Gruzji w sierpniu 2008 roku czy w Iranie od 2010 roku (Stuxnet). Z drugiej strony, scharakteryzowano także przejawy kooperacji państw w tej dziedzinie, na przykładzie m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, NATO czy Unii Afrykańskiej. Praca ta jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie, decydentów polityki zagranicznej, przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne RP, dziennikarzy, a także studentów politologii, bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych bądź kierunków pokrewnych.
Wszystkie kategorie Tylko komputery i informatyka Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej - ebook/pdf
Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej - ebook/pdf
Ryszard Zięba-15%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowana monografia, pomyślana jako podręcznik akademicki, jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów i badaczy stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa narodowego i europeistyki. Może też być pomocna dla dziennikarzy, kadr administracji państwowej oraz polityków angażujących się w politykę zagraniczną RP.
Publikacja ma układ chronologiczno-problemowy. Przedstawia oraz analizuje wydarzenia i zjawiska występujące...


Międzynarodowa ochrona praw człowieka - ebook/pdf
Międzynarodowa ochrona praw człowieka - ebook/pdf
Agnieszka Bieńczyk-Missala-15%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowana książka to wybór dokumentów, dotyczących różnych aspektów praw człowieka. Podyktowany on jest przede wszystkim potrzebami dydaktyki i uwzględniał ograniczenia objętościowe, które służą poręczności w korzystaniu ze zbioru na zajęciach. Dokumenty są przywoływane w całości bądź fragmentarycznie w zależności od ich treści i przeznaczenia. W miarę możliwości przytoczone są urzędowe przekłady dokumentów...

Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku - ebook/pdf
Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku - ebook/pdf
red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk-15%
Uniwersytet Śląski

Praca składa się z siedmiu części obejmujących wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z polską polityką zagraniczną na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Obejmują one kolejno: ewolucję środowiska międzynarodowego Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku; niektóre uwarunkowania, cele, środki i metody polityki zagranicznej Polski; zagadnienia dotyczące dylematów w relacjach polsko-niemieckich;...


Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa - ebook/pdf
Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa - ebook/pdf
Wiesław Lizak-15%
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Analiza działań państw afrykańskich na rzecz stworzenia skutecznych i efektywnych środków reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Świat pozimnowojenny charakteryzuje się dużą dynamiką ról i pozycji międzynarodowych poszczególnych państw oraz grup państw w ramach istniejącego ładu międzynarodowego. Procesy przemian zachodzą także na kontynencie afrykańskim, dotychczas postrzeganym przede wszystkim przez pryzmat dystansów...

Brazylia w systemie międzynarodowym. Role średniego mocarstwa nowego typu - ebook/epub
Brazylia w systemie międzynarodowym. Role średniego mocarstwa nowego typu - ebook/epub
Monika Sawicka-15%
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Między 2003 i 2014 rokiem Brazylia mogła sprawiać wrażenie gwiazdy międzynarodowej sceny politycznej. Latynoamerykański gigant podjął starania o budowę globalnych koalicji państw rozwijających się, stał się wschodzącym głosem w dialogu nad międzynarodową współpracą na rzecz rozwoju w Afryce i uczestnikiem rozmów nad sytuacją na Bliskim Wschodzie. Te inicjatywy, wpisujące się w ramy współpracy państw Globalnego Południa...

Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - ebook/pdf
Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - ebook/pdf
Wiesława Przybylska-Kapuścińska-15%
Wolters Kluwer
W 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Niniejsza książka jest monografią o polityce pieniężnej tych państw - pokazuje, w jaki sposób kraje UE-8 dostosowywały tą politykę do nowoczesnych standardów.

Z książki Czytelnik dowie się:

 • w jaki sposób następowały przemiany systemów finansowych państw UE-8,
 • jakie przekształcenia instytucjonalno - prawne wprowadzono w bankowości centralnej...


 • Unilateralizm USA po zimnej wojnie (1989-2009) - ebook/epub
  Unilateralizm USA po zimnej wojnie (1989-2009) - ebook/epub
  Dariusz Krajewski-15%
  Self Publishing

  O AUTORZE:

  Dariusz Krajewski (urodzony w 1985 r.) - jest niezależnym analitykiem. Interesuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą problematyką stosunków międzynarodowych, w tym kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu oraz polityki zagranicznej USA i państw rejonu bliskowschodniego. Publikował między innymi na łamach 'Stosunków Międzynarodowych' i 'EKRANów'. Jest autorem książki 'Stosunki USA i Iranu za prezydentury...

  Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej - ebook/pdf
  Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej - ebook/pdf
  Anna Czyż, Sebastian Kubas-15%
  Uniwersytet Śląski

  Prezentowana książka jest owocem pracy autorów, którzy już wcześniej razem opracowali publikacje: Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej od Janosa Kadara do Viktora Orbana (2011), Czechy i Słowacja. Politologiczne studium wspólnej i oddzielnej państwowości (2012).

  Praca dotyczy istotnych aspektów funkcjonowania polityki wewnętrznej i zagranicznej państw Grupy Wyszehradzkiej...

  Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem - ebook/pdf
  Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem - ebook/pdf
  Krzysztof Masiul-15%
  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

  Od 1 maja 2004 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej; dorobek prawny Unii miał istotne znaczenie, jeśli chodzi o nasze
  prawo w dziedzinie regulowania zwalczania terroryzmu. Przełomowym momentem w kwestii wypracowania szerokiego wachlarza środków prawnych
  z tego obszaru były zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 r. w USA, a następnie z 11 marca 2004 r. w Madrycie oraz 7 i 21 lipca 2005 r...

  Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001 - ebook/pdf
  Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001 - ebook/pdf
  Maciej Raś-15%
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

  W prezentowanej książce Maciej Raś odpowiada na pytanie, kiedy i dlaczego dokonywały się zwroty w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec Zachodu, a także jakie były skutki tych fluktuacji dla samej Rosji. Przedstawia przyczyny tzw. prozachodniego zwrotu w polityce rosyjskiej, który w pełni ujawnił się po wydarzeniach 11 września 2001 r.

  Autor, chcąc zanalizować politykę zagraniczną Rosji wobec Zachodu...

  Finanse publiczne - ebook/epub
  Finanse publiczne - ebook/epub
  Stanisław Owsiak-15%
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzanie Gospodarcze w Unii Europejskiej pomogło zdyscyplinować finanse publiczne w państwach członkowskich. Autorzy w publikacji wskazują słabe strony instytucjonalnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, które pogłębiły niekorzystne zjawiska w sferze realnej oraz fiskalnej w okresie kryzysu finansowego. Ocenione zostały strategie konsolidacji fiskalnych państw członkowskich...
  Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania - ebook/pdf
  Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania - ebook/pdf
  Łukasz Wordliczek-15%
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Rafał Wordliczek podjął się, z dobrym skutkiem, realizacji tematu właściwie nieznanego w polskiej literaturze przedmiotu. Zaproponował nie tylko nowe ujęcie, ale również nomenklaturę do omawianych zagadnień, a szczególnie określenie „państwo o niskim stopniu zainteresowania'. W trakcie badań w ramach projektu NCN oraz w wyniku licznych zagranicznych staży naukowych, udziału w konferencjach międzynarodowych...


  Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015 - ebook/pdf
  Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015 - ebook/pdf
  Mieczysław Stolarczyk-15%
  Uniwersytet Śląski

  Głównym celem pracy jest wyodrębnienie najważniejszych etapów polityki Polski wobec Rosji w latach 1992-2015 oraz ukazanie ich cech najbardziej charakterystycznych. Jednym z istotnych zamierzeń autora jest zaprezentowanie źródeł i przejawów rozbieżności interesów i celów w polityce Polski i Rosji występujących zarówno w stosunkach dwustronnych jak i w relacjach wielostronnych. W pracy wyeksponowane zostały kwestie dotyczące charakteru...

  Bezpieczeństwo militarne Islamskiej Republiki Iranu w kontekście polityki międzynarodowej - ebook/pdf
  Bezpieczeństwo militarne Islamskiej Republiki Iranu w kontekście polityki międzynarodowej - ebook/pdf
  Konrad Beniamin Puławski-15%
  Self Publishing

  Dotychczasowe działania Islamskiej Republiki Iranu niewątpliwie stanowią problematykę, której reperkusje mogą pociągnąć za sobą międzynarodowe konsekwencje. Pomimo podejmowanych działań, które miałyby ustabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie, kwestia unifikacji interesów Iranu oraz pozostałych państw nadal znajduje się poza zasięgiem osiągnięcia kompromisu. Niemniej jednak...

  Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Izabela Wróbel-15%
  Wolters Kluwer
  Jednym z najciekawszych i budzących największe kontrowersje zagadnień politycznych i prawnych procesu integracji w ramach Unii Europejskiej jest obecnie sytuacja obywateli państw trzecich, przybywających do państw członkowskich Unii w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej lub poprawy warunków życiowych. Do najbardziej aktualnych problemów teoretycznych i praktycznych należą warunki przyjmowania uchodźców i imigrantów ekonomicznych...
  Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej - ebook/pdf
  Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej - ebook/pdf
  Małgorzata Pietrasiak, Dominik Mierzejewski, Karol Żakowski-15%
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Od czasu rozpoczęcia reform wewnętrznych w 1978 r. Chiny weszły na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, stopniowo umacniając swoją pozycję międzynarodową. O ile przez pierwsze dziesięciolecia gwałtownych przemian władze w Pekinie starały się maskować własne ambicje mocarstwowe, o tyle w ostatnich latach można było zauważyć liczne oznaki rosnącej asertywności Chin na arenie międzynarodowej...

  Indie w stosunkach międzynarodowych - ebook/pdf
  Indie w stosunkach międzynarodowych - ebook/pdf
  Jakub Zajączkowski-15%
  Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Książka Jakuba Zajączkowskiego ma pionierski charakter w polskiej literaturze naukowej. Przedstawia przesłanki, uwarunkowania, ewolucję oraz założenia strategii międzynarodowej Indii u progu XXI w.

  W niniejszej monografii autor nie tylko omawia główne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, specyfikę i charakter aktywności Indii na arenie międzynarodowej, lecz także rekonstruuje indyjską wizję ładu światowego...

  Contemporary Asian Studies Series. Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej - ebook/pdf
  Contemporary Asian Studies Series. Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej - ebook/pdf
  Małgorzata Pietrasiak, Dominik Mierzejewski, Karol Żakowski-15%
  Uniwersytetu Łódzkiego

  Od czasu rozpoczęcia reform wewnętrznych w 1978 r. Chiny weszły na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, stopniowo umacniając swoją pozycję międzynarodową. O ile przez pierwsze dziesięciolecia gwałtownych przemian władze w Pekinie starały się maskować własne ambicje mocarstwowe, o tyle w ostatnich latach można było zauważyć liczne oznaki rosnącej asertywności Chin na arenie międzynarodowej...

  Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2019 - ebook/epub
  Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2019 - ebook/epub
  -15%
  Wydawnictwo Akademickie DIALOG

  Druga wojna światowa w sposób zasadniczy zmieniła układ sił w świecie w porównaniu z sytuacją sprzed 1939 roku. W stosunkach międzynarodowych zakończył się okres dominacji mocarstw europejskich na korzyść dwóch supermocarstw, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Zimna wojna między nimi doprowadziła do podziału Europy na dwa wrogie sobie bloki państw. Odprężenie w Europie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych...

  Współczesne systemy polityczne - ebook/epub
  Współczesne systemy polityczne - ebook/epub
  Tomasz Bichta, Bożena Dziemidok-Olszewska, Barbara Grylak-Gabriel, Monika Kowalska, Marta Michalczuk-Wlizło, Małgorzata Podolak, Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki-15%
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Nowe uzupełnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika prezentującego współczesne systemy polityczne. Głównym celem książki jest przedstawienie zasad, instytucji ustrojowych i mechanizmów funkcjonowania współczesnych państw demokratycznych na przykładzie: Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch...
  Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. - ebook/epub
  Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. - ebook/epub
  Stanisław Parzymies-15%
  Dialog

  „Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. 25 lat w służbie wielobiegu¬nowości” to książka będąca rezultatem wieloletnich badań autora, który w czternastu rozdziałach poddał analizie cele i kierunki polityki zagranicznej Francji oraz metody i narzędzia jej realizacji w latach 1990–2015. Ćwierć wieku to wystarczająco długi okres, aby ocenić zmiany i trwałe tendencje w polityce zagranicznej każdego państwa...


  Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Józef M. Fiszer-15%
  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

  Po akcesji do Unii Europejskiej Polska przestała być postrzegana jako słaby, postkomunistyczny kraj, który jest „petentem” koncentrującym się na dołączeniu do struktur euroatlantyckich. Stała się aktywnym uczestnikiem systemu euroatlantyckiego, który gwarantuje jej suwerenność i bezpieczeństwo.

  Doświadczenia uczą jednak, że nie należy upajać się członkostwem w gremiach najbogatszych i najpotężniejszych państw świata...

  Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów - ebook/pdf
  Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów - ebook/pdf
  Julian Sutor-15%
  Wolters Kluwer

  Julian Sutor doktor habilitowany nauk prawnych, ambasador tytularny, ponad pół wieku przepracował w polskiej dyplomacji, z tego połowę czasu na placówkach dyplomatycznych. Z ramienia MSZ uczestniczył w wielu negocjacjach i konferencjach międzynarodowych. Łączył pracę zawodową z dydaktyczną i publicystyczną, wykładając na wyższych uczelniach i w instytucjach rządowych oraz pisząc podręczniki akademickie...


  Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów - ebook/pdf
  Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów - ebook/pdf
  Julian Sutor-15%
  Wolters Kluwer

  Julian Sutor doktor habilitowany nauk prawnych, ambasador tytularny, ponad pół wieku przepracował w polskiej dyplomacji, z tego połowę czasu na placówkach dyplomatycznych. Z ramienia MSZ uczestniczył w wielu negocjacjach i konferencjach międzynarodowych. Łączył pracę zawodową z dydaktyczną i publicystyczną, wykładając na wyższych uczelniach i w instytucjach rządowych oraz pisząc podręczniki akademickie...


  W jakiej Unii Europejskiej Polska - jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej - ebook/pdf
  W jakiej Unii Europejskiej Polska - jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej - ebook/pdf
  Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Staszewski-15%
  C. H. Beck

  Poruszane w monografii zagadnienia dotyczą kluczowych problemów, odwołujących się do tytułowej UE, jej funkcjonowania, a zwłaszcza wartości, na których została zbudowana. I tak, w części pierwszej zaprezentowane zostały kwestie ogólne związane z funkcjonowaniem UE, w tym w zakresie tworzenia prawa międzynarodowego. Część druga poświęcona została wzajemnej współpracy państw członkowskich...

  Relacje i stosunki międzynarodowe w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego - ebook/pdf
  Relacje i stosunki międzynarodowe w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego - ebook/pdf
  Krzysztof Załęski-15%
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Relacje i stosunki polityczne stanowią podstawę systemowego podejścia do kształtowania bezpieczeństwa, jak również analizy tego zjawiska. W naukach humanistycznych i społecznych stosunki polityczne stanowią ogólne pojęcie używane na określenie relacji politycznych zachodzących we współczesnym świecie, są także rodzajem stosunków społecznych obejmujących kontakty polityczne pomiędzy różnymi podmiotami przestrzeni międzynarodowej...
  Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim - ebook/pdf
  Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim - ebook/pdf
  Katarzyna Wardin-15%
  SELF-PUBLISHER
  Autorka skupiła się na określeniu przyczyn, czynników sprzyjających i trudności w zwalczaniu współczesnego piractwa morskiego oraz wyselekcjonowaniu i analizie regionów jego występowania. Badaniom podlegała sytuacja
  geopolityczna Somalii pod kątem jej wpływu na generowanie działalności i aktywnej obecności piratów somalijskich w Rogu Afryki. Ponadto podjęto próbę analizy strat ponoszonych przez transport morski...
  Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka - ebook/pdf
  Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka - ebook/pdf
  Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan-15%
  Difin

  Książka odnosi się do wybranych problemów bezpieczeństwa na obszarze byłego ZSRR, dotyczących Rosji, Ukrainy, Białorusi, państw południowokaukaskich i środkowoazjatyckich oraz relacji tych państw z organizacjami bezpieczeństwa euroatlantyckiego, czyli NATO i Unią Europejską. Jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora Kazimierza Malaka...

  Die Beteiligung der Organe der Europäischen Union an der Rechtsetzung der Mitgliedstaaten - ebook/pdf
  Die Beteiligung der Organe der Europäischen Union an der Rechtsetzung der Mitgliedstaaten - ebook/pdf
  Magdalena Skowron-Kadayer-15%
  C. H. Beck

  Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej polegające na zaangażowaniu instytucji UE w krajowe procedury legislacyjne stanowią instrument, który w miarę postępów integracji ma coraz większe znaczenie.

  Publikacja zawiera opis różnych rodzajów wspomnianych zobowiązań państw członkowskich w zakresie zaangażowania instytucji unijnych w krajowe procedury legislacyjne.

  Analizie poddane zostały zarówno przepisy wspólnotowe...

  Bezpieczeństwo informacyjne - ebook/epub
  Bezpieczeństwo informacyjne - ebook/epub
  Krzysztof Liderman-15%
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Książka omawia przede wszystkim zagadnienia związane z zapewnianiem odpowiedniej jakości informacji przetwarzanej, przesyłanej i przechowywanej w systemach teleinformatycznych. Zakres tematyczny książki obejmuje: • definicje i znaczenie bezpieczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa informacji dla społeczeństwa z punktu widzenia inżyniera, z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań technicznych;...
  Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej - ebook/pdf
  Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej - ebook/pdf
  Paulina Karina Marczuk-15%
  Aspra

  W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowania integralności terytorialnej, suwerenności, lecz także - a może nawet zwłaszcza - do szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zabezpieczenie potrzeb egzystencjalnych ludzi, działania transportu publicznego, zachowanie możliwości komunikacji, w tym także komunikacji drogą elektroniczną...

  Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej - ebook/pdf
  Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej - ebook/pdf
  Paulina Karina Marczuk-15%
  Aspra

  W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowania integralności terytorialnej, suwerenności, lecz także - a może nawet zwłaszcza - do szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zabezpieczenie potrzeb egzystencjalnych ludzi, działania transportu publicznego, zachowanie możliwości komunikacji, w tym także komunikacji drogą elektroniczną...

  Historia administracji państw Europy Wschodniej: od średniowiecza do początku XX wieku - ebook/pdf
  Historia administracji państw Europy Wschodniej: od średniowiecza do początku XX wieku - ebook/pdf
  Wiktor Hołubko-15%
  Oficyna Wydawnicza „Humanitas"

  Publikacja dotyczy przede wszystkim krajów Europy Wschodniej, szczególnie nowo powstałych państw byłego Związku Radzieckiego: Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, oraz państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. Granice chronologiczne publikacji obejmują okres od średniowiecza do czasów najnowszych.