Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 002771 20670844 na godz. na dobę w sumie

Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowego - ebook/pdf

Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowego - ebook/pdf
Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowego - ebook/pdf
Sławomir Jędrzejewski-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych, wobec których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne. W opracowaniu skoncentrowano się na spółkach kapitałowych najczęściej występujących w Polsce, czyli spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak zaproponowane rozwiązania mogą być stosowane we wszystkich podmiotach. Ponadto przedstawiono propozycje zmian wybranych elementarnych zasad rachunkowości i regulacji w prawie upadłościowym. Jedną z zasadniczych zmian w tym obszarze jest propozycja utworzenia instytucji tzw. poczekalni upadłości. Inne rozwiązania opisywane przez autora dotyczą szczegółowych zasad wyceny masy upadłościowej. Propozycje modyfikacji zarówno prawa bilansowego, jak i prawa upadłościowego zostały uzupełnione o praktyczny przykład sposobu sporządzania sprawozdania finansowego spółki w upadłości. Prezentowana publikacja wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej i dostarcza wyczerpujących informacji o zasadach rachunkowości jednostek znajdujących się w upadłości. Będzie ona zatem przydatna w pracy szerokiemu gronu odbiorców: członkom zarządów przedsiębiorstw, wobec których została ogłoszona upadłość, wierzycielom, syndykom masy upadłościowej, likwidatorom, sędziom sądów gospodarczych, właścicielom firm sensu largo, a także studentom studiów ekonomicznych i menedżerskich drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.
Wszystkie kategorie Tylko poradniki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Wioletta Żelazowska-20%
C. H. Beck

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawo spółek handlowych

 • Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Transformacje w spółkach

Prawo upadłościowe

 • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Skutki ogłoszenia upadłości
 • Postępowanie upadłościowe prowadzone...

Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
Aneta Gacka-Asiewicz-20%
C. H. Beck

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

 • prawo spółek handlowych: klasyfikacja spółek, charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 3 - ebook/pdf
Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 3 - ebook/pdf
Aneta Gacka-Asiewicz-20%
C. H. Beck

Stan prawny: kwiecień 2016 r.

Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany Kodeksu spółek handlowych oraz wprowadzone w ustawie Prawo upadłościowe, a także nowy dział omawiający nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.


W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawo spółek handlowych

 • Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka...

Prawo spółek kapitałowych. Tom 17A - ebook/pdf
Prawo spółek kapitałowych. Tom 17A - ebook/pdf
Michał Romanowski, Andrzej Szajkowski, Monika Tarska-20%
C. H. Beck

Tom 17A Systemu Prawa Prywatnego w zakresie problematyki prawa spółek kapitałowych obejmuje ogólną ich charakterystykę oraz europejskie prawo spółek. Następnie omówione zostały poszczególne zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące istoty, powstania i ustania spółki, kapitału zakładowego i udziałów, praw i obowiązków wspólników oraz organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Wyłączenia z masy upadłości - ebook/pdf
Wyłączenia z masy upadłości - ebook/pdf
Dariusz Chrapoński-20%
C. H. Beck

Problematyka niniejszej publikacji jest bezpośrednio związana z jednym z najbardziej istotnych zagadnień występujących w prawie upadłościowym i naprawczym, a mianowicie z problematyką składu masy upadłości.
Celem książki jest:

 • skatalogowanie przypadków wyłączeń z masy upadłości, oraz
 • wskazanie przyczyn, dla których ustawodawca odstąpił od ogólnej zasady, że cały majątek upadłego jest przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli...


Sprawozdanie finansowe według MSSF - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe według MSSF - ebook/pdf
Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Jacek Gad-20%
Wolters Kluwer

W książce przedstawiono zasady sporządzania i prezentacji dwóch głównych elementów sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat- poczynając od nadrzędnych zasad rachunkowości, poprzez zasady dotyczące ogólnej struktury sprawozdań, kończąc na zasadach pomiaru i prezentacji ich najważniejszych pozycji. Zasady te bazują na 'Ramach Konceptualnych' sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych oraz na Międzynarodowych...


Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych - ebook/pdf
Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych - ebook/pdf
Hanna Sikacz-20%
Wolters Kluwer
Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych, którego podstawowym elementem jest ocena sytuacji finansowej, wiąże się z wieloma specyficznymi problemami. Celem tej obszernej monografii, mającej charakter teoretyczno-empiryczny, jest wskazanie prawidłowości i przesłanek występowania zróżnicowanych wyników jednostek dominujących oraz jednostek zależnych.
W książce poruszono m.in. następujące zagadnienia:
 • funkcjonowanie grup kapitałowych...


Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego - ebook/pdf
Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego - ebook/pdf
Paweł Janda-20%
Wolters Kluwer

Stan prawny na 30.09.2007 r.

Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego to opracowanie, w którym w sposób szczegółowy ujęto zagadnienia związane z zaspokajaniem roszczeń wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Pamiętając, że jego głównym celem jest zaspokajanie roszczeń w jak najwyższym stopniu, można stwierdzić, że zawarta w książce problematyka stanowi jedną...



 • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2014 - ebook/pdf
  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2014 - ebook/pdf
  Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski-20%
  Infor

  W publikacji „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych” zaprezentowano przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości i zawierające w swej treści praktyczne wskazówki oraz rozwiązania

  Po uwzględnieniu specyfiki każdej jednostki i jej indywidualnych uwarunkowań rozwiązania te mogą być wykorzystane przy opracowywaniu własnych...

  Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - ebook/pdf
  Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - ebook/pdf
  Tomasz Maślanka-20%
  C. H. Beck

  W książce szeroko zaprezentowano wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej oraz w prognozowaniu upadłości polskich przedsiębiorstw. Zagadnienia te zostały przybliżone zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym.

  W części empirycznej przedstawiono m.in. wyniki badań dotyczących kształtowania się wskaźników analitycznych opartych na cash flow w branżach budowlanej i handlowej...

  Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
  Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
  Emilia Bartkowiak, Gyöngyvér Takáts, Grzegorz Ziółkowski-20%
  Infor

   

  Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane odrębnie dla:

  spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej;

  spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej;

  spółki cywilnej;

  jednoosobowej działalności gospodarczej...

  Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych - ebook/pdf
  Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych - ebook/pdf
  Józef Wyciślok-20%
  C. H. Beck

  Prezentowana pozycja - Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie (optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych), autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego, Pana Józefa Wyciśloka przedstawia zagadnienia dotyczące spółek kapitałowych, dochodów z kapitałów, a także podatkowej grupy kapitałowej. Wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiana optymalizacja podatkowa.

  Niniejsza praca została podzielona na pięć części...

  Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości - ebook/pdf
  Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości - ebook/pdf
  Bronisław Micherda-20%
  C. H. Beck

  W książce podjęto niezwykle ważny problem, jakim jest proces ewolucji rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej, w tym także gospodarce polskiej.

  Poszczególne części publikacji dotyczą:

  • przesłanek ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych,
  • ewolucji sprawozdawczości spółek kapitałowych i sektora publicznego,
  • ewolucji rachunkowości w zakresie zarządzania ryzykiem badawczym i funduszami emerytalnymi...

  Rachunkowość umów leasingu. Stan obecny i kierunki zmian - ebook/pdf
  Rachunkowość umów leasingu. Stan obecny i kierunki zmian - ebook/pdf
  Mikołaj Turzyński-20%
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  W książce opisano stan regulacji prawnych rachunkowości w zakresie umów leasingu oraz określono potencjalne kierunki ich zmian. W sześciu rozdziałach monografii autor przedstawił następujące zagadnienia: przebieg procesu standaryzacji rachunkowości umów leasingu, polskie przepisy o rachunkowości w zakresie umów leasingu – KSR 5, kwalifikację umów leasingu na podstawie przepisów o podatku dochodowym...

  Zasada nierozszczepialności w spółkach kapitałowych - ebook/pdf
  Zasada nierozszczepialności w spółkach kapitałowych - ebook/pdf
  Katarzyna Szczepańska LL.M.-20%
  C. H. Beck

  Prezentowana publikacja to pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki zasady nierozszczepialności w spółkach kapitałowych nawiązujące zarówno do stanu doktryny oraz orzecznictwa, jak i prezentujące obszerne, kompleksowe, systemowe podejście do jej istoty, podstaw obowiązywania oraz wybranych przejawów zastosowania.

  W publikacji zawarto pogłębioną analizę zasady nierozszczepialności w spółkach...

  Sytuacja prawna syndyka masy upadłości - ebook/pdf
  Sytuacja prawna syndyka masy upadłości - ebook/pdf
  Izabella Gil-20%
  C. H. Beck

  Monografia przedstawia zagadnienie praw i obowiązków syndyka masy upadłościowej - zarówno w aspekcie procesowym jak i materialnoprawnym. W kontekście sytuacji prawnej syndyka omówiono poszczególne etapy postępowania upadłościowego, związane z ustaleniem stanu czynnego i biernego masy upadłości, sprawowaniem zarządu oraz likwidacją majątku upadłego, a także podziałem funduszów masy upadłości i zakończeniem postępowania...

  Prawo zgrupowań spółek - ebook/pdf
  Prawo zgrupowań spółek - ebook/pdf
  Adam Opalski-20%
  C. H. Beck

  Prezentowana pozycja jest pierwszym opracowaniem monograficznym, omawiającym kompleksowo reżim zgrupowań spółek w prawie handlowym. Na wstępie poddano analizie najważniejsze instrumenty stosowane w grupach spółek w wiodących porządkach prawa obcego. Dyskurs prawnoporównawczy ukazuje podstawowe metody regulacji i węzłowe problemy grup spółek. Część druga jest poświęcona status quo polskiego prawa zgrupowań...

  Rachunkowość finansowa i podatkowa - ebook/epub
  Rachunkowość finansowa i podatkowa - ebook/epub
  Teresa Cebrowska-20%
  OSDW Azymut

  Ujęcie rachunkowości finansowej i podatkowej w jednym podręczniku sprawia, że zawiera on kompendium wiedzy, w jaką powinien być zaopatrzony współczesny księgowy, poczynając od prawno-ekonomicznego otoczenia firmy, polityki rachunkowości, a kończąc na sprawozdawczości finansowej. Publikacja zawiera też omówienie wielu problemów wykraczających poza standardowe podręczniki akademickie...


  Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych - ebook/pdf
  Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych - ebook/pdf
  Maria Hass-Symotiuk-20%
  Wolters Kluwer
  Książka stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przedsiębiorców i non profit. Poruszono w niej zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotów leczniczych, zasad ich gospodarki finansowej oraz potrzeb informacyjnych różnych odbiorców. Przedstawiono najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie...




  Uproszczone sprawozdania finansowe - będą nowe przepisy - ebook/pdf
  Uproszczone sprawozdania finansowe - będą nowe przepisy - ebook/pdf
  Katarzyna Trzpioła-20%
  Wiedza i Praktyka

  'Uproszczone sprawozdania finansowe - będą nowe przepisy' to informacje o nowelizacji ustawy o rachunkowości, która dotyczy: sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności oraz zmian w sprawozdaniach skonsolidowanych. To tylko niektóre propozycje zmian, dotyczące nowelizacji ustawy o rachunkowości, które wejdą w życie do 20 lipca 2015 r...

  Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek - ebook/pdf
  Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek - ebook/pdf
  Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Zbigniew Matyjas-20%
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Publikacja łączy w sobie wybitne walory poznawcze w zakresie teorii spółek oraz światowej i europejskiej praktyki funkcjonowania organów kontrolnych (rad dyrektorów lub rad nadzorczych) w spółkach kapitałowych. Ponadto dzięki interesującym badaniom własnym, przeprowadzonym przez zespół autorski w polskich spółkach publicznych, książka pozwala na krytyczne, a równocześnie konstruktywne spojrzenie na rolę i funkcje rad nadzorczych...

  Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym - ebook/pdf
  Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym - ebook/pdf
  Agnieszka Wencel-20%
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Jedną z kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniu finansowym jest podatek dochodowy od osób prawnych. Zapewnienie porównywalności w tym obszarze jest niezwykle trudne, gdyż każde państwo posiada własny, unikalny system prawa podatku dochodowego, który w odmienny sposób reguluje zasady ustalania dochodu i podatku dochodowego należnego. Aby zasady rachunkowości zostały w pełni zastosowane...

  Prawo upadłościowe i naprawcze - ebook/pdf
  Prawo upadłościowe i naprawcze - ebook/pdf
  Kinga Flaga-Gieruszyńska-20%
  C. H. Beck

  Skrypt „Prawo upadłościowe i naprawcze” prezentuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, omówione w nim zostały m.in.:

  • podstawy ogłoszenia upadłości,
  • organy, uczestnicy i przebieg postępowania upadłościowego,
  • skutki ogłoszenia upadłości,
  • istota i założenia postępowania naprawczego,
  • międzynarodowe postępowanie upadłościowe,
  • upadłość konsumencka...

  Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1 - ebook/pdf
  Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1 - ebook/pdf
  Rafał Adamus, Maciej Geromin, Bartosz Groele, Zbigniew Miczek-20%
  C. H. Beck

  Publikacja pod redakcją R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.1' zawiera zbiór referatów odnoszących się do najważniejszych zagadnień z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego, które zostały zaprezentowane w ramach kongresów Prawa Upadłościowego oraz Kongresów Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanych przez Instytut Allerhanda w Krakowie w latach 2014–2017...

  Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
  Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
  Wioletta Żelazowska-20%
  C. H. Beck

  Stan prawny: 1 września 2019 r.

  Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spółki akcyjnej i głosowania elektronicznego, jak również zmiany w KRS w zakresie formularzy urzędowych.

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego...

  Modele regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w jednostkach organizacyjnych w prawie polskim - ebook/pdf
  Modele regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w jednostkach organizacyjnych w prawie polskim - ebook/pdf
  Grzegorz Kozieł prof. UMCS-20%
  C. H. Beck

  Książka dotyczy modeli regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w prawie polskim.

  Poruszono w niej zagadnienia dotyczące przede wszystkim:

  • pojęcia i typów jednostek organizacyjnych z perspektywy kategorii wierzyciela uczestnika takich jednostek oraz statusu materialnoprawnego tego wierzyciela;
  • sposobu regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w handlowych spółkach...

  Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie) - ebook/pdf
  Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie) - ebook/pdf
  Mieczysław Prystupa-20%
  FREL

  Książka stanowi kompendium wiedzy z metodyki wycen dla słuchaczy podyplomowych studiów w zakresie szacowania nieruchomości w podejściu dochodowym oraz specjalistycznych kursów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podręcznik powinien być pomocny w procesie dydaktycznym realizowanym na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, administracji...



  Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie) - ebook/pdf
  Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie) - ebook/pdf
  Mieczysław Prystupa-20%
  FREL
  Książka stanowi kompendium wiedzy z metodyki wycen dla słuchaczy podyplomowych studiów w zakresie szacowania nieruchomości w podejściu dochodowym oraz specjalistycznych kursów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podręcznik powinien być pomocny w procesie dydaktycznym realizowanym na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, administracji...
  Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych - ebook/pdf
  Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych - ebook/pdf
  Michał Kuliński, Łukasz Krupa, Katarzyna Maćkowska-20%
  C. H. Beck

  W książce zostały omówione zasady regulujące odpowiedzialność za decyzje podejmowane przy zarządzaniu spółkami kapitałowymi. Przedstawiono w niej liczne zagadnienia związane z działalnością spółek, m.in.:

  • Zakres podmiotowy ubezpieczenia D&O
  • Główne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
  • Odpowiedzialność za sprawozdania finansowe i ich cel
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Rachunek zysków i strat
  • Polityka...

  Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook/pdf
  Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook/pdf
  Piotr Pinior-20%
  C. H. Beck

  Monografia ta jest pierwszym opracowaniem poświęconym problematyce nadzoru wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na polskim rynku wydawniczym literatury prawniczej. W pracy Autor zaprezentował dostępne dla wspólników instrumenty, umożliwiające nadzór nad spółką z o.o., w szczególności nadzór personalny, nadzór merytoryczny, nadzór indywidualny oraz nadzór realizowany w związku z wykonywaniem praw mniejszości...

  Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych - ebook/pdf
  Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych - ebook/pdf
  Mieczysława Cellary-20%
  C. H. Beck

  W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. z 2012 r. poz. 121). Wprowadza ona 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie zasad prowadzonej przez jednostki ewidencji do nowych regulacji. Kierownicy jednostek muszą jednak wdrożyć nowe zasady ze skutkiem od 1.1.2012 r. Nowelizacja wprowadza nowe konta pozabilansowe do ewidencji operacji...

  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF - ebook/epub
  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF - ebook/epub
  Józef Pfaff-20%
  Wydawnictwo Naukowe PWN

  Trzecie, uaktualnione wydanie cieszącego się od lat dużą popularnością podręcznika z zakresu rachunkowości finansowej. Autorzy przedstawiają w nim zarówno podstawy teoretyczne, takie jak: miejsce rachunkowości finansowej w systemie informacji ekonomicznej, definicje pojęć, krajowe i międzynarodowe podstawy prawne, jak i szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie...






  Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok - ebook/pdf
  Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok - ebook/pdf
  dr Katarzyna Trzpioła-20%
  Wiedza i Praktyka

  Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego organizacja pozarządowa stosuje wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości. Zakres elementów w sprawozdaniu zależy od tego, czy jest ono sporządzanie na zasadach ogólnych, czy według zasad dla jednostek mikro. Organizacja pozarządowa nieprowadząca działalności gospodarczej ma dwie możliwości sporządzenia sprawozdania...